Syns- og skønstema
(Skønsrekvirentens advokats udkast af 25. januar 2002)

Østre Landsrets kendelse
af 24. juni 2002
5. afdeling, B-1207-02

Parter

H1 A/S

mod

Told- og Skattestyrelsen

Syns- og skønsmanden bedes efter forudgående indkaldelse af advokaterne for parterne samt på baggrund af en gennemgang af vedlagte bilag foretage en besigtigelse af M/S AA beliggende Y1-by Havn, og foretage de yderligere undersøgelser m.v. - herunder eventuelt også besigtigelse under sejlads - som han måtte anse for at være fornødne for at besvare følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1:

Syns- og skønsmanden bedes give en generel beskrivelse af M/S AA beliggende i Y1-by Havn, herunder med en nærmere beskrivelse af bådens alder, indretning, tilstand samt restaurationsfaciliteter, antal spisende gæster, antal overnattende gæster, udstyr, bespisningsmuligheder, egnethed til afholdelse af receptioner når fartøjet er beliggende ved kaj og mulighed for anvendelse til repræsentative formål ?

Spørgsmål 2:

Syns- og skønsmandens bedes oplyse, om M/S AA er velegnet til boatcharter virksomhed

Spørgsmål 3:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det, i relation til charterbådssejlads samt til brug for receptioner og bespisning m.v. har nogen betydning - sammenlignet med andre tilsvarende fartøjer - at M/S AA har i alt fire dæk?

spørgsmål 4:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, om placeringen af M/S AA i Y1-by Havn er hensigtsmæssig sammenholdt med, at H1 A/S' formål er, at drive bådchartervirksomhed?

Spørgsmål 5:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvad den skønnede "pick-up tid" til f.eks. Amaliekajen i Københavns Havn fra kajpladsen i Y1-by Havn udgør?

Spørgsmål 6:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt chartervirksomheden afviger væsentligt fra den måde, hvorpå tilsvarende virksomheder er tilrettelagt, herunder hvorvidt boatchartervirksomheden er drevet sædvanligt i boatchartermæssig henseende?

Spørgsmål 7:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt der ved etableringen af rederiet H1 A/S' boatchartervirksomhed kunne forventes realistiske muligheder for, at der kunne opnås en for rederivirksomhed sædvanlig drift?

Spørgsmål 8:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt der er - og i bekræftende fald hvilke rederier/fartøjer i samme marked som M/S AA, gerne med oplysning om cirka antal passagerer, hjemsted m.v.?

Spørgsmål 9:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse sit bedste skøn over markedsværdien af rederivirksomheden H1 A/S incl. M/S AA med tilhørende igangværende bookninger, kundelister, telefonnumre, adressekartotek, besætning m.v., herunder med en specifikation af værdien af M/S AAs isolerede værdi, henholdsvis i januar 1996 og i dag?

Bilag:

Bilag 1:

Det norske Veritas godkendelse af AA.

Bilag 2:

Documents of compliance

Bilag 3:

Stabilitybook

Bilag 4:

Code of practice

Bilag 5:

Brochure som led i markedsføring

Bilag 6:

Video af TV-udsendelse "....."

Bilag 7:

Eksempler på arrangementer

Bilag 8:

Næringsbrev, gælder tillige som alkoholbevilling

Bilag 9:

Medlemskab af Royal Yachting Association

Bilag 10:

Forsikringspolice med Admiral Yacht Insurance

Bilag 11:

Surveyor/valuationrapport

Bilag 12:

Borhegn Yachtdesigns bekræftelse på suveyor/valuationrapport af 31/1 2001

Bilag 13:

Resultatudvikling for årene 1995/1996 til 1999/2000 med estimat for 2000/2001

indsendt til Landsskatteretten den 3/4 2001

Bilag 14:

Kopi af årsregnskab for 2000/2001 med specifikationshæfte