Arvingerne skal senest ved boets udlevering udstede proklama, jf. dødsboskiftelovens §§ 81 og 25, stk. 4, dvs. indkalde kreditorerne til at melde sig inden en vis frist med den virkning, at arvingerne ikke hæfter for den gæld, der ikke anmeldes inden fristens udløb. Dette gælder også krav, som arvingerne var bekendt med. Proklamaet er på den måde præklusivt.

►Proklama kan udstedes i alle boer. Indrykning af proklama er i henhold til dødsboskiftelovens § 82, stk. 2, er dog obligatorisk i følgende boer:◄

  • Privatskiftede boer.
  • Boer, der skiftes ved bobestyrer
  • Udlevering til uskiftet bo, jf. dødsboskiftelovens § 22, stk. 4, hvorefter ægtefællen senest i forbindelse med boets udlevering skal indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama i døsdboskiftelovens kapitel 20. Skifteretten kan betinge udleveringen af, at anmeldelsen til Statstidende sendes gennem skifteretten.
  • Ægtefælleudlæg, jf. dødsboskiftelovens § 24, stk. 4, hvorefter ægtefællen senest i forbindelse med boets udlevering skal indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama i døsdboskiftelovens kapitel 20. Skifteretten kan betinge udleveringen af, at anmeldelsen til Statstidende sendes gennem skifteretten.
De nævnte proklamaer er præklusive.

Desuden er der i dødsboskiftelovens § 81 opregnet en række krav, herunder krav på skatter og afgifter. Disse prækluderes kun, hvor der i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat regler herom. Dette er bl.a. sket i dødsboskattelovens § 87, stk. 5. Efter denne bestemmelse er skattekrav ikke omfattet af et dødsboproklama, medmindre kravet er opgjort på tidspunktet for udstedelsen. Dette gælder indkomståret før dødsfaldet, mellemperioden og evt. tillægsskattekrav. Skattekrav under klagebehandling på proklamatidspunktet anses for opgjort inden dette og er derfor - som de ovenfor opregnede krav - omfattet af et eventuelt proklama.