Østre Landsrets dom
af 2. februar 2001
13. afdeling B-2930-99

Parter

Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten v/advokat Per Michael Klausen)

mod

A under konkurs v/kurator advokat A. Bøgh Andersen
(Advokat Jacob Schousgaard).

Afsagt af landsdommerne

Ulla Rubinstein, Bloch Andersen og Karen Damgaard (kst.)

Roskilde Rets dom af 4. oktober 1999 (BS 6-78/1998) er anket af Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen med påstand som for byretten om frifindelse.

Indstævnte, A under konkurs v/kurator advokat AB, har nedlagt påstand om, at appellanten til indstævnte skal betale kr. 369.873,00 med tillæg af procesrente af kr. 350.187,00 fra sagens anlæg og kr. 19.686,00 fra 22. april 1998, alt til betaling sker, subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, ligeledes tillagt procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Parterne har i det væsentlige procederet som for byretten.

Landsretten udtaler

Allerede fordi de beløb, der er udbetalt af Danica Forsikring, ikke efter det tidspunkt, hvor de blev hævet, kan anses for at være holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue, tiltrædes det, at beløbene må indgå i konkursmassen, jf. konkurslovens § 36, jf. retsplejelovens § 513, stk. 1.

Det bemærkes, at det ikke efter bevisførelsen for landsretten er godtgjort, at de omstændigheder, som byretten ikke har fundet, at appellanten havde kendskab til, var af en sådan karakter, at appellanten burde have haft kendskab til dem.

Herefter og i øvrigt af de af byretten anførte grunde stadfæstes dommen, idet der dog med hensyn til sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Den indankede dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for begge retter betaler indstævnte, A under konkurs, ved kurator, advokat AB, 50.000 kr. til appellanten, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.