Dato for udgivelse
19 Sep 2006 14:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jul 2006 14:20
SKM-nummer
SKM2006.556.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1670-0197
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Ejerforening, lønsumsafgiftspligt, bestyrelse, vicevært
Resumé
En ejerforening blev anset for lønsumsafgiftspligtig af løn til bestyrelsesmedlemmer og vicevært.
Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1 samt stk. 2, nr. 4.

Bkg. nr. 431 af 5. juni 1999 til Lønsumsafgiftsloven § 3 (dagældende)

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledning 2006-3; Afsnit B.1.2
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledning 2006-3; Afsnit B.1.4.5
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledning 2006-3; Afsnit B.1.4.5.1
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledning 2006-3; Afsnit D.2

Klagen skyldes, at regionen har anset ejerforeningen for lønsumsafgiftspligtig af løn til bestyrelsesmedlemmer og vicevært.

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse stadfæstes

Sagens oplysninger

Ejerforeningen har til formål at administrere alle fællesanliggender for ejerlejlighederne beliggende i B. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen. Medlemmerne betaler et bidrag til ejerforeningen til dækning af foreningens fællesudgifter.

Generelforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, udpeger en bestyrelse, der forestår ejerforeningens daglige ledelse. Bestyrelsen skal sørge for betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser. Ejerforeningen har ansat en vicevært til varetagelse af renholdelse og vedligeholdelse, samt en kasserer til varetagelse af ejerforeningens økonomi.

Foreningen har i perioden 1. juli 2002 til den 30. juni 2005 afholdt følgende udgifter til aflønning af foreningens vicevært, formand og kasserer:

2002

2003

2004

2005

AM-indkomst

94.709 kr.

199.120 kr.

205.593 kr.

97.686 kr.

ATP

1.342 kr.

2.461 kr.

1.865 kr.

932 kr.

Pension mv.

8.591 kr.

18.553 kr.

21.135 kr.

9.046 kr.

I alt

104.642 kr.

220.134 kr.

228.593 kr.

107.664 kr.

I henhold til ejerforeningens regnskaber består formandens honorar af et "formandstillæg", der er vederlag for formandens deltagelse i møder med bank, forsikring, håndværkere, ansatte mv. Vederlaget til ejerforeningens kasserer udbetales i henhold til regnskaberne for kassererens arbejde med kassebogføring, EDB-behandling, regnskabsudarbejdelse, budget, el- og varmeregnskab samt renteindberetning.

Repræsentanten har oplyst, at ejendommen blev udstykket i ejerlejligheder i 1975. Af de 80 lejligheder og 16 garager er ca. 20 lejligheder fortsat udlejet. Udlejer af disse lejemål er foreningens medlemmer, samt den oprindelige ejer af ejendommen, C A/S.

Ejerforeningen har lejet en lejlighed, som ejerforeningen genudlejer til ejerforeningens vicevært. Huslejeindtægterne udgør i henhold til ejerforeningens regnskaber 6 pct. af ejerforeningens samlede indtægter.

ToldSkats afgørelse

Regionen har opkrævet 33.118 kr. i lønsumsafgift fra ejerforeningen, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. pkt., 2. led.

Det fremgår af bestemmelsen, at der betales afgift af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er momspligtige efter momsloven. Ved anden økonomisk virksomhed forstås i bestemmelsen organisationer, foreninger, fonde, selskaber mfl., der mod kontingent eller lignende vederlag varetager administrative eller fællesøkonomiske opgaver, jf. lønsumsafgiftsvejledningen, pkt. B.1.2.

Ejerforeningen må anses for at drive anden økonomisk virksomhed, og ejerforeningen er derfor lønsumsafgiftspligtig af vederlag udbetalt til vicevært, bestyrelsesformand og kasserer. Regionen har herved henvist til Landsskatterettens kendelse offentliggjort i SKM2001.302.LSR, hvor en grundejerforening blev anset for lønsumsafgiftspligtig af løn til vicevært ansat af grundejerforeningen.

Henset til, at 6 pct. af ejerforeningens indtægter består af lejeindtægter, har regionen imidlertid reduceret lønsumsafgiften tilsvarende, idet udlejningsvirksomhed ikke er omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Klagerens påstand og argumenter

Ejerforeningens repræsentant har nedlagt påstand om, at ejerforeningens lønsumsafgiftsgrundlag skal reduceres med en del af lønnen til viceværten, samt den fulde løn til bestyrelsesformanden og kassereren.

Af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, pkt. 4., fremgår det, at afgiftspligten ikke omfatter virksomheders aktiviteter vedrørende udlejning. Løn til vicevært og andre lønydelser til boligselskaber, ejendomsaktieselskaber og andre udlejere kan derfor holdes udenfor afgiftspligten, idet arbejdsydelsen anses som en integreret del af den fritagne udlejning af den faste ejendom. Repræsentanten har med baggrund heri anført, at den udlejning, der foretages af foreningens medlemmer mv. forholdsmæssigt skal holdes uden for lønsumsafgiftsgrundlaget.

Det fremgår endvidere af lønsumsafgiftsvejledningen, pkt. D.2., at bestyrelsesmedlemmer i foreninger normalt ikke anses for ansatte i lønsumsafgiftslovens forstand. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt af generalforsamlingen for efterfølgende at deltage i beslutninger om den overordnede ledelse af ejerforeningen. Bestyrelsesmedlemmerne kan således ikke anses som ansatte i lønsumsafgiftslovens forstand, idet hovedkilden af indtægtsopgørelsen findes andet sted.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, fremgår:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 8, nr. 10-12, nr. 15-17 og nr. 20, jf. dog nedenfor stk. 2, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven."

Af lønsumsafgiftslovens § 1 stk. 2 nr. 4 fremgår, at afgiftspligten efter stk. 1, 1. pkt., ikke omfatter virksomhedens aktiviteter vedrørende udlejning og bortforpagtning af fast ejendom.

Det følger af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 4, at afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af 90 % for organisationer, fonde, foreninger, herunder almennyttige boligselskaber, loger mv.

Af § 3 i den dagældende bekendtgørelse nr. 431 af 5. juni 1999 til lønsumsafgiftsloven fremgår:

"Til virksomhedens lønsum medregnes enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt, jf. dog lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 3."

Ejerforeningen må anses for omfattet af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 2. led, idet den fungerer som et administrationsselskab, der leverer ydelser mod vederlag til medlemmerne jf. herved også lønsumsafgiftsvejledningens pkt. B.1.2. og pkt. B.1.4.5, samt SKM2001.302.LSR.

I henhold til lønsumsafgiftsvejledningen, pkt. B.1.4.5.1., kan løn til viceværter (ejendomsfunktionærer) i boligselskaber, ejendomsaktieselskaber og hos andre udlejere holdes uden for afgiftspligten, idet arbejdsydelsen anses som en integreret del af den fritagne udlejning af den faste ejendom. Det er videre angivet, at viceværtydelser som anvendes i grundejer-, ejerlejligheds- og andelsboligforeninger er en del af administrationen af den faste ejendom, hvorfor sådanne ydelser er omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed, jf. også  SKM2001.302.LSR.

Det er herefter med rette, at regionen har opkrævet lønsumsafgift af 94 pct. af vederlaget til ejerforeningens ansatte vicevært. At ejerforeningens medlemmer udlejer flere af lejlighederne kan herved ikke tillægges betydning, idet denne udlejning ikke er en del af ejerforeningens økonomiske virksomhed.

Endvidere må vederlaget udbetalt til ejerforeningens bestyrelsesformand og kasserer anses for at skulle indgå i lønsumsafgiftsgrundlaget, idet disse må anses for ansatte i lønsumsafgiftslovens forstand. Der er herved henset til, at de opgaver og funktioner, som bestyrelsesformanden og kassereren i henhold til ejerforeningens regnskab modtager vederlag for, ikke kan sidestilles med egentligt bestyrelsesarbejde, men i stedet må anses for daglig drift af ejerforeningen, jf. lønsumsafgiftsvejledningens pkt. D.2.

Den påklagede afgørelse stadfæstes.