Dato for udgivelse
16 okt 2006 09:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 sep 2006 14:49
SKM-nummer
SKM2006.621.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 339/2005 og 340/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Akupunktør, kursus, erhvervelsesmoms, konsulentydelser
Resumé

Højesteret lagde til grund, at et af appellanten afholdt kursus primært måtte anses for rettet mod personer, der praktiserede akupunktur erhvervsmæssigt og afholdt med gevinst for øje. Det fulgte derfor allerede af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., at kurset ikke var fritaget for moms, hvorfor Højesteret - i modsætning til landsretten - ikke tog stilling til, om kurset var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

 

I øvrigt stadfæstede Højesteret landsrettens dom om, at der for så vidt angår nogle konsulentydelser, som appellanten havde modtaget fra England, ikke var tale om videnskab, hvorfor ydelserne ikke var omfattet af fritagelsesreglen i momslovens § 17, stk. 1, nr. 1.

 

Endelig stadfæstede Højesteret landsrettens dom om, at det påhvilede appellanten at sandsynliggøre, at en række indbetalinger på appellantens bankkonti på Gibraltar var sket med beskattede midler, og at denne bevisbyrde ikke var løftet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3

Momsloven (dagældende) § 17, stk. 1, nr. 1, nugældende 18, stk. 1, nr. 1

Momsloven (dagældende) § 18, stk. 1, nr. 3, nugældende 15, stk. 2, nr. 3

Momsloven § 46, stk. 1, nr. 3

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 E.B.1

Henvisning

Momsvejledningen 2006-4 D.11.3.1

Henvisning

Momsvejledningen 2006-4 E.3.4.1

 

Henvisning

Momsvejledningen 2006-4 E.3.1.3

 

Henvisning

Momsvejledningen 2006-4 L.1.2.3

Parter

H1 ApS
(advokat Michael Juul Eriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen)

og

A
(advokat Michael Juul Eriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Thomas Rørdam og Jens Peter Christensen

l tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 13. afdeling den 24. juni 2005.

Sagerne er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

I sag 339/2005 har H1 ApS nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at selskabets afgiftstilsvar for 1998 nedsættes med 84.055 kr.

I sag 340/2005 har A gentaget sine påstande.

Skatteministeriet har i begge sager påstået stadfæstelse.

Anbringender

H1 har frafaldet anbringendet om, at videoen er momsfritaget.

A har i sin sag frafaldet anbringendet om, at Skatteministeriet ikke har dokumenteret, at der er overført beløb til konti i Gibraltar.

Højesterets begrundelse og resultat

Som anført af landsretten må kurset afholdt i efteråret 1998 på G1 Kro primært anses for rettet mod personer, der praktiserede akupunktur erhvervsmæssigt, og afholdt med gevinst for øje. Uanset om kurset måtte være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., er det derfor ikke fritaget for moms, jf. bestemmelsens 2. pkt.

Herefter og af de grunde, der i øvrigt er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen i begge sager.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes i begge sager.

H1 ApS skal i sagsomkostninger for Højesteret betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

A skal i sagsomkostninger for Højesteret betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbene for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.