Dato for udgivelse
08 Sep 2006 13:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Aug 2006 09:39
SKM-nummer
SKM2006.543.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 76/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Repræsentationsudgifter, forhandlerrejser, fradrag, turistmæssig
Resumé

Toyota Danmark A/S afholdt udgifter til forhandlerrejser til Japan og Barcelona, hvori deltog en række selvstændige Toyota-forhandlere. Toyota Danmark A/S gjorde gældende, at udgifterne til forhandlerrejserne var nødvendige for, at forhandlerne kunne varetage deres salgsopgaver og derfor kunne sidestilles med fuldt fradragsberettigede personaleudgifter.

For så vidt angik rejsen til Japan den 4.-11. april 1998, bemærkede landsretten, at der deltog 41 personer, heraf 14 forhandlere med ægtefæller, syv ansatte med fire ægtefæller, samt Toyota Danmark A/S' advokat og dennes ægtefælle. Deltagerne betalte selv flybilletten. Kun tre af dagene var programsat med arrangementer direkte knyttet til Toyota's virksomhed, og disse arrangementer havde en samlet varighed af ni timer incl. en enkelt transfer og en frokost. Arrangementerne omfattede besøg på fire museer/udstillingssteder, heraf tre med offentlig adgang og et fabriksbesøg. Den resterende tid, som ikke medgik til transport, var programsat til sightseeing i Tokyo, Nagoya og Kyoto.

For så vidt angik konferencen i Barcelona fra den 3.-15. marts 1999, bemærkede landsretten, at ca. 8.000 gæster deltog, heraf 3.500 forhandlere med ægtefæller m.v. Deltagerne betalte selv for hotelopholdet. Af aktiviteter direkte knyttet til Toyota's virksomhed omfattede konferencen den 4. marts 1999 et foredrag med præsentation af en ny europæisk salgsstrategi og en fremvisning af ca. l00 Yarris-biler. Denne del af konferencen varede samlet en time og 45 min. Dagen efter blev der afholdt et nationalt forhandlermøde af to timers varighed, hvor konsekvenserne af strategien for det danske marked blev præsenteret, hvor ægtefællerne ligesom aftenen før kunne deltage.

Landsretten fandt på den baggrund ikke, at Toyota Danmark A/S havde godtgjort, at rejsen til Japan havde haft karakter af et kursus, instruktion eller lignende, som det var nødvendigt at deltage i, for at forhandlerne kunne varetage deres salgsopgaver vedrørende Toyota-biler. Landsretten lagde herved vægt på, at rejsen i væsentligt omfang havde et almindeligt turistmæssigt program og foregik under ledsagelse af ægtefæller. Det samme gjorde sig gældende for konferencen i Barcelona, som havde et sparsomt fagligt indhold - også for så vidt angik Yarris-modellen -udelukkende af overordnet generel karakter, og hvor alle ligeledes var ledsaget af ægtefæller.

Udgifterne til de to rejser kunne allerede af denne grund ikke anses for fuldt fradragsberettigede driftsomkostninger men måtte anses som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret.

Højesteret stadfæstede dommen i henhold til grundene.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 8, stk. 4, 1. punktum
Cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 14.3.3.a

 

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-3 E.B.3.7.1

Parter

Toyota Danmark A/S
(advokat Hans Severin Hansen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Biintervenient til støtte for Toyota Danmark A/S

De Danske Bilimportører
(advokat Hans Severin Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Peter Blok, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen og Poul Dahl Jensen

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 8. afdeling den 7. januar 2005.

Påstande

Appellanten, Toyota Danmark A/S, har vedrørende indkomståret 1998 nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at Toyota Danmark har fuld fradragsret for samtlige omkostninger - subsidiært for en del af omkostningerne - afholdt i relation til forhandlere og medarbejdere samt disses ægtefæller/ledsagere i forbindelse med forhandlerrejsen til Japan den 4. - 11. april 1998, og at ansættelsen af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 følgelig skal hjemvises til fornyet behandling hos skattemyndighederne med henblik på at fastlægge størrelsen af det fradragsberettigede beløb.

Vedrørende indkomståret 1999 har Toyota Danmark gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Baggrunden for ændringen af Toyota Danmarks påstand vedrørende indkomståret 1998 er, at Toyota Danmark for Højesteret har frafaldet, at der er fuld fradragsret for de rejseomkostninger, der kan henføres til virksomhedens advokat og dennes ægtefælle.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Toyota Danmark A/S betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.