Dato for udgivelse
30 Aug 2006 14:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2006 13:55
SKM-nummer
SKM2006.532.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-086186
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anpartsprojekt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at indtægten fra et 10-mandsprojekt vedrørende udlejning af fast ejendom ikke vil blive omfattet af anpartsreglerne i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 og 12 (sidstnævnte bestemmelse som tidligere affattet, jf.  lovbek. nr. 772 af 29. august 2003).

Reference(r)

Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 10 og 12 (ophævet)

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 E.F.1.
Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at personer, der i 2005 eller senere erhverver kommanditanparter i K/S A, ikke vil blive omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 eller nr. 12 (nr. 12 som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003), i indkomståret 2005 eller senere?

Svar

Ja, jf. dog de anførte forudsætninger.

Beskrivelse af de faktiske forhold

På vegne af B A/S anmodes om bindende svar om, hvorvidt personer, der erhverver anparter i K/S A, vil blive omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 eller evt. nr. 12 (nr. 12 som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003).

B A/S indgår som datterselskab af C A/S i koncernen D.

B A/S har tidligere udbudt 10-mandsprojekter i K/S regi og agter ligeledes fremover at udbyde 10-mandsprojekter. Selskabet har den 10. november 2005 stiftet et 100 % ejet kommanditselskab, K/S A, og har på vegne af kommanditselskabet forestået købet af to afskrivningsberettigede ejendomme, X og Y.

Det oplyses, at begge ejendomme er erhvervet ved betingede slutsedler under skrevet 11. november 2005.

Salg af anparter.

B A/S planlægger nu at sælge anparterne i K/S A til et antal kommanditister, dog maksimalt 10 personer, som samtidig køber en forholdsmæssig andel af anparterne i Komplementarselskabet E ApS. Projektet er således udbudt 9. december 2005.

 

Kommanditselskabets bestyrelse vil bestå af 3 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af D.

Lejeaftaler

K/S A overtager ejendommen X med bestående lejekontakter med lejer X1 A/S (indgået 10. december 2004), lejer X2 ApS (indgået 11. juli 1997), og lejer X3 ApS (trådt i kraft 1. januar 1995 med tillæg af 7. juni 1995 og tillæg 2 af 3. januar 2005).

Ejendommen Y overtages med bestående lejekontrakter med lejer Y1 A/S (indgået den 8. oktober 2004) og lejer Y2 A/S (indgået 7. oktober 2004).

Forespørgeren oplyser, at hverken K/S A, Komplementarselskabet E ApS, B A/S eller andre selskaber i koncernen D har deltaget i udarbejdelsen af nogen af de overtagne lejekontrakter eller stillet krav til betingelser eller indhold i øvrigt i lejekontrakterne.

 

Administration

 

Administrationen af K/S A og administrationen af selskabets ejendomme vil blive varetaget på følgende måde, idet det bemærkes, at administrationen er igangsat pr. 1. december 2005:

 

Komplementarselskabet E ApS og K/S A har indgået en samlet aftale om administration af kommanditselskabet. Komplementarselskabet E ApS har i henhold til denne aftale overdraget følgende administrationsopgaver:

  • Selskabsadministrationen af K/S A varetages af C A/S, jf. "Aftale om selskabsadministration". Denne aftale er tidsbegrænset og ophører pr. 31. december 2006.
  • Ejendomsadministrationen af K/S A (udlejning og løbende administration af ejendommen etc.) varetages af F, som ikke formidler eller administrerer udlejning for flere end ti personer, jf. erklæring herom i "Aftale om ejendomsadministration". 
SKATs indstilling og begrundelse

Efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, omfattes indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed af anpartsreglerne, når antallet af ejere af virksomheden er større end 10, og skatteyderens ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Ved opgørelsen af antallet af ejere af virksomheden efter denne regel medregnes alle ejere, herunder selskaber mv.

Hvis komplementaren ikke har ejerandel i virksomheden, medregnes komplementaren ikke ved opgørelsen af, om virksomheden har flere end 10 ejere.

Det er oplyst, at B A/S planlægger at sælge anparterne i K/S A til et antal kommanditister, dog maksimalt 10 personer, der samtidig køber en forholdsmæssig andel af anparterne i Komplementarselskabet E ApS.

Kommanditisternes indkomst fra virksomheden vil ikke blive omfattet af anpartsreglen i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, hvis komplementaren ikke har ejerandel i virksomheden, og antallet af kommanditister ikke overstiger 10.

Personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12

Ved lov nr. 425 af 6. juni 2005 ophæves reglerne i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, med virkning for indkomst fra en virksomhed eller en del af en virksomhed, som skatteyderen erhverver i indkomståret 2006 eller senere indkomstår.

Hvis skatteyderen i indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår har erhvervet en virksomhed, hvorfra indkomsten for indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, kan skatteyderen i forbindelse med selvangivelsen for indkomståret 2006 eller senere indkomstår tilkendegive, at de hidtidige regler i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, skal finde anvendelse for virksomheden fra og med det pågældende indkomstår, jf. den nævnte lovs § 18, stk. 4. Hvis en skatteyder i indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår har erhvervet en virksomhed, hvorfra indkomsten i 2006 eller senere indkomstår bliver omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003, kan skatteyderen i forbindelse med selvangivelsen for det pågældende indkomstår tilkendegive, at de hidtidige regler i § 4, stk. 1, nr. 12, skal finde anvendelse for virksomheden fra og med det pågældende indkomstår, jf. den nævnte lovs § 18, stk. 5. I lovens § 18, stk. 6, er der givet regler om virksomhed, der erhverves ved arv eller gave.

Efter personskattelovens § 4, stk.1, nr. 12, 1. pkt., således som bestemmelsen er gældende for indkomståret 2005, omfattes indkomst ved udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri, uanset antallet af ejere, af anpartsreglerne, når formidling eller administration af udlejning varetages af en anden virksomhed for flere end 10 personer, og den enkelte person ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Vedrørende formidling af udlejning bemærkes, at det er oplyst, at K/S A overtager ejendommen X med bestående lejekontakter med X1 A/S (indgået 10. december 2004), X2 ApS (indgået 11. juli 1997), og X3 ApS (trådt i kraft 1. januar 1995 med tillæg af 7. juni 1995 og tillæg 2 af 3. januar 2005).

Ejendommen Y overtages med bestående lejekontrakter med Y1 A/S (indgået den 8. oktober 2004) og Y2 A/S (indgået 7. oktober 2004).

Det lægges til grund, at hverken K/S A eller Komplementarselskabet E ApS, B A/S eller andre selskaber i koncernen D har deltaget i udarbejdelsen af disse overtagne lejekontrakter eller stillet krav til betingelser eller indhold i lejekontrakterne i øvrigt.

Disse lejemål, der endvidere ikke er indgået i forbindelse med salget af ejendommen til kommanditselskabet, anses ikke at være formidlet til kommanditisterne.

Om administration er det oplyst, at selskabsadministrationen af K/S A skal varetages af C A/S.

Ejendomsadministrationen for K/S A (udlejning og løbende administration af ejendommen mv.) skal varetages af en ejendomsadministrator, der har afgivet erklæring om ikke at administrere fast ejendom for andre end komplementarselskabet.

Hvis ejendomsadministrationen overdrages til F, vil kommanditisternes indkomst ikke være omfattet af anpartsreglerne, jfr. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt., hvis F ikke foretager administration eller udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom eller inventar heri for flere end 10 personer.

Kommanditisternes indkomst ved udlejning af ejendommen er herefter ikke omfattet af personskattelovens § 4, stk.1, nr. 12, 1. pkt., i indkomståret 2005 eller senere, idet det forudsættes:

  • at selskabsadministrationen og ejendomsadministrationen såvel formelt som reelt er adskilt
  • at formidling eller administration af udlejning af kommanditisternes ejendomme ikke faktisk foretages af eller videregives til en anden virksomhed, der varetager formidling eller administration af udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt., således at formidlingen eller administrationen af udlejningen vil blive foretaget for flere end 10 personer.

Efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, 2. pkt., således som bestemmelsen er gældende for indkomståret 2005, omfattes indkomst ved udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri af anpartsreglerne, når flere end 10 personer som led i en fælles udlejning udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer, og skatteyderen ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Det er derfor ligeledes en forudsætning for, at kommanditisternes indkomst ved udlejningen ikke er omfattet af anpartsreglerne, at udlejning af kommanditselskabets ejendom ikke indgår i eller kommer til at indgå i en fælles udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom fra flere end 10 personer til samme lejer.

SKAT indstiller derfor, at det stillede spørgsmål besvares med ja under henvisning til de ovenfor anførte forudsætninger vedrørende personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 og nr. 12.

Det tilføjes, at der ikke herved er taget stilling til andre skattemæssige forhold for projektet eller deltagerne heri.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse.