Dato for udgivelse
24 Aug 2006 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2006 09:42
SKM-nummer
SKM2006.502.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-016369
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ophørspension, vindmølle
Resumé

En vindmølle ejer spurgte om avancen ved salg af en vindmølle kunne indskydes på en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A. Vindmøllen var overgået til privat brug i 1996 efter overgangsbestemmelserne i lov nr. 488 af 12. juni 1996. Skatterådet svarede nej.

Reference(r)

Lov nr. 488 af 12. juni 1996
Pensionsbeskatningsloven § 15 A
Ligningsloven § 8 P
Afskrivningsloven § 21

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-3 A.C.1.1.6

Redaktionelle noter

Ligningsvejledningen 2006-3 E.G.2.1.7

Spørgsmål 1

Kan fortjenesten ved salg af X's vindmølle danne grundlag for indsættelse på en ophørspension efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 A?

Svar

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 2

Vil fortjenesten blive betragtet som virksomhedsindkomst, således at indkomsten alternativt kan opspares i virksomheden efter virksomhedsskattelovens regler?

Svar

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af faktiske forhold

X er 63 år og har drevet landbrugsvirksomhed i ca. 30 år. X driver i dag et landbrug med 135 ha planteavl.

X har forskudt regnskabsår 01/08 - 31/07. X anvender virksomhedsordningen.

I indkomståret 1990 købte X en vindmølle, som frem til indkomståret 1996 skattemæssigt blev behandlet som et 100 pct. erhvervsmæssigt aktiv.

Fra og med indkomståret 1996 valgte X for så vidt angår vindmøllen en gang for alle at overgå til beskatning efter reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3.

Vindmøllen overvejes nu solgt, og det er i forbindelse med dette salg, der ønskes bindende svar. Vindmøllen påtænkes solgt for Y kr.

Det indebærer, at der på salgstidspunktet sker beskatning af eventuel avance eller fradrag for eventuelle tabte afskrivninger efter skattelovgivningens almindelige regler herom.

Ved salg af møllen overvejes fortjenesten enten opsparet i virksomheden til en a conto skat på 28 pct., eller det overvejes at foretage indskud på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Ligningslovens § 8 P blev indsat ved lov nr. 488 af 12. juni 1996.

Det fremgår af ligningslovens § 8 P, stk. 1, at fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst én gang for alle kan vælge at medregne indkomst ved vindmølledriften efter reglerne i stk. 2 og 3. Det følger videre af lovens § 8 P, stk. 4, at hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses vindmøllerne eller vindmølleandelene for udelukkende benyttet til private formål.

I lovens § 4 er overgangsreglerne beskrevet. § 4, stk. 5 har det formål, at hvis reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3 anvendes, og vindmøllen senere sælges, så finder reglerne i afskrivningslovens afsnit I anvendelse. Det indebærer, at der på dette tidspunkt sker beskatning af eventuel avance eller af tabte afskrivninger.

Landsskatteretten har i en endnu ikke offentliggjort kendelse af 19. maj 2006 fastslået, at overgangsreglerne i § 4 i lov nr. 488 af 12. juni 1996 må forstås som en henvisning til de til enhver tid gældende regler for opgørelsen af fortjeneste eller tab ved salg af udelukkende erhvervsmæssigt benyttede aktiver. Som salgssum skal anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor møllen sælges/afstås.

Sagen ved Landsskatteretten vedrørte en person, som havde nedtaget en vindmølle i 2002. Personen havde selvangivet et tab på 63.000 kr. Vindmøllen blev fra og med 1. januar 1996 beskattet efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3. Landsskatteretten gav ejeren af vindmøllen medhold i, at det var salgssummen på det tidspunkt, hvor møllen sælges/skrottes, der skal anvendes som handelsværdi.

Pensionsbeskatningslovens § 15 A blev indført ved lov nr. 1282 af 20. december 2000. Loven har virkning for hel eller delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted i indkomståret 2001 eller senere indkomstår.

Formålet med indførelsen af § 15 A er at forbedre mulighederne for, at de berørte personer kan anvende den skattepligtige fortjeneste fra afståelsen af virksomheden til at skaffe sig en efter forholdene mere passende pensionsopsparing.

Der skal være tale om en reel erhvervsvirksomhed, dvs. at virksomheden ikke må have været en såkaldt pengetank.

Begrebet "selvstændig erhvervsmæssig virksomhed" skal forstås på samme måde som det tilsvarende udtryk i bl.a. investeringsfondsloven og virksomhedsskatteloven.

Det følger af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 1, 1. pkt. at det er en betingelse for at anvende reglerne om ophørspension, at skatteyderen afstår en erhvervsmæssig virksomhed eller andel af denne.

Vindmøllen overgik i 1996 til beskatning i medfør af ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3. Dette indebærer efter ligningslovens § 8 P, stk. 4, at vindmøllen herefter udelukkende anses for benyttet til private formål. SKAT mener derfor ikke, at vindmøllen har været en del af skatteyderens erhvervsmæssige virksomhed siden 1996. Der henvises i den forbindelse til SKM2001.207.LSR vedrørende anvendelse af investeringsfondsmidler til forlods afskrivning på vindmølle, hvor den omstændighed, at klageren selv havde valgt beskatning af hans vindmølle efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, dog ikke afskar ham for at anvende investeringsfondsmidler til forlods afskrivning på ægtefællens vindmølle, der var anset udelukkende erhvervsmæssigt anvendt.

SKAT skal derfor indstille, at der svares "nej" til det stillede spørgsmål.

Spørgsmål 2

Det fremgår af SKATs ligningsvejledning 2006-3, Erhvervsdrivende, afsnit E.G.2.1.7, at vindmøllerne anses enten udelukkende benyttet til ikke erhvervsmæssige formål eller udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, jf. Ligningslovens § 8 P.

Hvis vindmølledriften anses for ikke erhvervsmæssig, indgår indtægterne ikke ved opgørelsen af overskuddet for selvstændig erhvervsvirksomhed. Som følge deraf kan indtægterne ikke indgå i virksomhedsordningen.

X har en gang for alle i 1996 valgt, at vindmøllens indtægter skal beskattes efter Ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3 med den følge, at driften herefter anses for ikke erhvervsmæssig. Det er derfor SKATs opfattelse, at fortjenesten ved salget af vindmøllen skal beskattes efter personskattelovens § 3, stk. 1. Der henvises i den forbindelse til cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994, afsnit 3, hvoraf det fremgår, at personlig indkomst bl.a. er "j) genvundne afskrivninger, der indgår i den skattepligtige almindelige indkomst".

SKAT skal derfor indstille, at der svares "nej" til det stillede spørgsmål.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra afgørelsens dato (jf. Skatteforvaltningslovens § 25).