Dato for udgivelse
23 Aug 2006 15:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2006 14:37
SKM-nummer
SKM2006.500.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-035955
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, returvare, tilbagekøbsbevis, byttehandel, ombytning
Resumé

Der spørges om hvorvidt selskabet kan reducere momsgrundlaget jf. momslovens § 27, stk. 5, når forhandleren udsteder et tilbagekøbsbevis, der giver den pågældende køber mulighed for at ombytte den erhvervede mobiltelefon til en ny inden for 1 år, mod nedslag i salgsprisen ved køb af en ny mobiltelefon.

Der er efter SKATs opfattelse tale om to selvstændige transaktioner, hvorfor dispositionen ikke er omfattet af momslovens § 27, stk. 5. Der er derimod tale om en byttehandel jf. momslovens § 28, stk. 2, og der skal derfor beregnes moms af den fulde salgspris.

Skatterådet bekræfter, at momslovens § 27, stk. 5 ikke kan finde anvendelse, når en forhandler udsteder et tilbagekøbsbevis, der giver den pågældende køber mulighed for at ombytte den erhvervede mobiltelefon til en ny inden for 1 år, mod nedslag i salgsprisen ved køb af en ny mobiltelefon.
Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 5
Momsloven § 28, stk. 2

Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 G.1.5
Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 G.2.2

Spørgsmål

  1. Kan der foretages fradrag for salgsmomsen, når tilbagekøbet finder sted inden for et år efter handlens indgåelse mod delvis godtgørelse af den samlede pris, som selskabet får i forbindelse med salg af den pågældende telefon, svarende til den samlede indtægt i eksempel 2.
  2. Såfremt spørgsmål 1 ikke kan imødekommes, bedes der tages stilling til, om der kan foretages fradrag i salgsmomsen, når tilbagekøbet finder sted inden for et år efter handlens indgåelse mod delvis godtgørelse af den samlede pris, som kunden skal betale for købet af telefonen, svarende til den samlede salgspris i eksempel 1.
  3. Såfremt spørgsmål 1 og 2 ikke kan imødekommes, bedes der tages stilling til, om der kan foretages fradrag i salgsmomsen, når returneringen/tilbagekøbet finder sted inden for et år efter handlens indgåelse mod delvis godtgørelse af den pris, som kunden skal betale ved levering af telefonen. I forhold til ovenstående eksempel skal tilbagekøbsbeviset have en værdi under 299 kr.

 

Svar      

Ad 1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

Ad 2. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

Ad 3. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 24. april 2006.

Gebyret er registreret indbetalt d. 24. april 2006

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet er et dansk selskab, registreret hos SKAT under branchen "Engroshandel med computere og IT-udstyr". Selskabet er hovedkontor for et kædesamarbejde, bestående af et større antal selvstændige forhandlere i Danmark. Udover dette er selskabet ansvarlig for kædens Internethandel og selskabet sælger selv varer via Internettet til henholdsvis erhvervsdrivende og til private forbrugere. 

Selskabets salg består bl.a. i salg af mobiltelefoner og ved salg heraf modtager selskabet henholdsvis betaling fra kunden samt et kampagnetilskud, et imietilskud og en bonus fra teleoperatøren. I henhold til markedsføringsreglerne, skal det fremgå af annoncen, hvor meget kunden reelt kommer til at betale for den pågældende mobiltelefon. Efterfølgende afdrager kunden den resterende betaling for mobiltelefonen via abonnementet til teleoperatøren, hvorefter teleoperatøren betaler et tilskud til selskabet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger er af den opfattelse, at der kan foretages fradrag i momsgrundlaget jf. momslovens § 27, stk. 5 (lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005), når tilbagekøbet finder sted inden 1 år efter handlens indgåelse mod delvis godtgørelse af salgsprisen.

Det er spørgers vurdering, at der kan ske reducering af momsgrundlaget, når værdien på tilbagekøbsbeviset er mindre end den samlede pris, som selskabet modtager i forbindelse med salget af den pågældende mobiltelefon. Den samlede pris, som selskabet modtager i forbindelse med salget af den enkelte mobiltelefon, svarer til selskabets salgspris.

Såfremt SKAT ikke er enig i, at værdiansættelsen af tilbagekøbsbeviset kan ske i forhold til den samlede pris, som selskabet modtager, er det spørgers vurdering, at der kan ske regulering af momsgrundlaget, når værdien på tilbagekøbsbeviset er mindre end den samlede pris, som kunden skal betale for mobiltelefonen. I henhold til markedsføringsloven anses det månedlige abonnement reelt for en del af betalingen for den pågældende mobiltelefon, idet køber er bundet af abonnementet i 6 måneder efter købet og abonnementsbetalingen reelt tilfalder selskabet via tilskud fra teleoperatøren.

Til illustration af markedsføringslovens bestemmelser om specifikation af salgsprisen kan der henvises til følgende eksempler. Eksempel 1 illustrerer den samlede pris som kunden minimum skal betale ved køb af én mobiltelefon og eksempel 2 illustrerer selskabets honorering fra teleoperatøren ved salg af én mobiltelefon.

 Eksempel 1  
 Mobiltelefon

 299,00 kr.

 Oprettelse

 99,00 kr.

 Abonnement/mdr.

 120,00 kr.

 I alt min. for 6 mdr.

 1.118,00 kr.

   
 Eksempel 2  
 Kundens betaling ved levering af telefonen

 239,20 kr.

 Tilskud fra teleoperatøren, (imie-tilskud)

 1.470,00 kr.

 Tilskud fra teleoperatøren, (kampagnetilskud)

 250,00 kr.

 Bonus

190,00 kr. 

 Indtægter i alt

 2.149,20 kr.

 

Høringssvar

Spørger har følgende bemærkninger til SKATs sagsfremstilling:

Vi er ikke enige med SKAT i, at der er tale om to selvstændige transaktioner, når tilbagekøbet sker på betingelse af, at der købes en ny telefon. For at der kan ske en ombytning af en vare vil der altid blive købt en ny vare, ellers kan der ikke blive tale om ombytning. Hvis der ikke foretages et nyt køb, er der udelukkende tale om returnering og ikke ombytning.

Med henvisning til praksis, herunder Departementets afgørelse MOMS1982,818 kan momslovens § 27, stk. 5 finde anvendelse ved ombytning af varer med reduktion i prisen på den nye vare, når tilbagekøbsprisen på den gamle vare ikke er større end det varen oprindeligt er solgt til.

Udgangspunktet for ombytning af varer er, at kunden får en ny varer mod returnering af den tidligere købte. Der er ingen krav til, at den tidligere købte vare skal være defekt eller lignende.

På baggrund af Departementets udtalelse, må det konstateres, at der er tale om ombytning af varer når tilbagekøbsprisen er lig med eller mindre end det beløb kunden oprindeligt betalte for den pågældende vare.

Yderligere anføres det, at hvis en virksomhed tilbyder at tilbagekøbe varer, hvor tilbagekøbet ikke er begrundet i fejl og mangler ved det solgte, skal tilbagekøbet foretages inden et år fra salgstidspunktet. Der er ingen krav i henhold til administrativ praksis om, at virksomheden ikke må sælge en ny vare samtidig med, at en tidligere solgt vare tages retur.

I sagsfremstillingen henviser SKAT til momsvejledningens afsnit om returnering inden for en garantiperiode. Afsnittet knytter sig til Departementets afgørelse MOMS1986,955.

Afsluttende bemærkes det, at det i henhold til administrativ praksis ikke skal tillægges betydning, at tilbagekøbet sker i forbindelse med køb af nye varer.

Ved ombytning af en vare, er det afgørende, at det tilbagekøbte oprindeligt er købt hos virksomheden og prisen for det tilbagekøbte ikke overstiger den oprindelige salgspris. For anvendelse af momslovens § 27, stk. 5 skal det tillige tillægges betydning, at selskabet udsteder tilbagekøbsbeviset i forbindelse med salget af den oprindelige mobiltelefon. Kunden får en betaling svarende til værdien på tilbagekøbsbeviset, uanset udviklingen på markedet.

Da selskabet udsteder tilbagekøbsbeviset som led i den oprindelige salgsaftale, hvor værdien fastsættes, er det vores vurdering, at momslovens § 27, stk. 5 kan finde anvendelse.

Det afgørende for besvarelsen er hvilken værdi, der skal lægges til grund, idet handel med mobiltelefoner er atypiske i forhold til handel med andre varer. Dette skyldes, at selskabet modtager en del af betalingen for telefonerne via teleoperatørerne.

SKATs indstilling og begrundelse

Af momslovens § 27, stk. 5 fremgår:

"I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 pct. af beløb, der er godtgjort kunder for varer, som virksomheden har modtaget retur."

Momslovens § 27, stk. 5 findes tilsvarende i 6. momsdirektivs (Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977) artikel 11, hvor det af punkt C, stk. 1 fremgår:

"I tilfælde af annullation, afbestilling, ophævelse, ikke eller kun delvis betaling eller afslag i prisen efter det tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted, nedsættes beskatningsgrundlaget tilsvarende på betingelser som fastsættes af medlemsstaterne.

(...)"

I henhold til momsvejledning 2006-3, afsnit G.1.5, tager momslovens § 27, stk. 5 sigte på varer, der tages tilbage under sådanne omstændigheder, at der foreligger en annullering af handlen, dvs. i tilfælde hvor den fulde salgspris godtgøres køber.

Der er dog administrativt åbnet mulighed for momsmæssig regulering i de tilfælde, hvor der ydes delvis godtgørelse for varer, som returneres inden for en garantiperiode eller returneres/tilbagekøbes inden for 1 år efter handlen.

Af samme afsnit fremgår det, at såfremt en sælger i forbindelse med returnering/ombytning betaler en højere pris for varen, end den oprindelig var solgt til, kan der ikke foretages fradrag. Ligeledes gælder dette, hvis den højere salgspris betales på den måde, at køber betaler en mindre pris end den ellers gældende ved købet af en ny vare. Årsagen hertil er, at der i sådanne tilfælde ikke er tale om returnering af varer, men om en helt ny handel mellem parterne.

Hvad angår returnering af varer inden for garantiperioden fastsætter momsvejledningen, at der kan foretages fradrag, når varen tages retur inden for en garantiperiode mod delvis godtgørelse af salgsprisen. Dette kan ske i tilfælde, hvor virksomheden i henhold til en skriftlig garantiaftale har forpligtet sig til ubetinget at tage varen tilbage, hvis der inden for garantiperioden konstateres væsentlige fejl eller mangler ved det solgte. Er der derimod tale om tilbagekøb, fx ibyttetagning i forbindelse med salg af en anden vare, kan der ikke foretages fradrag. 

Spørger anfører i anmodningen, at køber ikke er forpligtiget til at anvende det af selskabet udstedte tilbagekøbsbevis, men at køber kan vælge at anvende tilbagekøbsbeviset ved købet af en ny mobiltelefon. Såfremt køber vælger at anvende muligheden herfor, er der efter SKATs opfattelse tale om en ny transaktion, hvor køber sælger den tidligere erhvervede mobiltelefon til selskabet, i forbindelse med at selskabet sælger en ny mobiltelefon til den pågældende.

På grundlag af ovenstående er SKAT af den opfattelse, at den i anmodningen beskrevne disposition, hvor selskabet udsteder et tilbagekøbsbevis, der giver den pågældende køber mulighed for at ombytte den erhvervede mobiltelefon til en ny inden for 1 år, mod nedslag i salgsprisen ved køb af en ny mobiltelefon, ikke giver selskabet mulighed for at reducere momsgrundlaget jf. momslovens § 27, stk. 5. SKAT anser således den beskrevne disposition for værende to selvstændige transaktioner. Det ligges til grund, at returneringen ikke sker som følge af et forhold der alene vedrører den oprindelige salgsaftale, men i stedet er betinget af salget af en ny mobiltelefon til køberen.

SKATs bemærkninger til høringsvaret

Med henvisning til formuleringen i momslovens § 27, stk. 5 fastholder SKAT sin opfattelse af, at den af selskabet påtænkte disposition, ikke er at sidestille med en disposition omfattet af bestemmelsen jf. lovgivers oprindelige hensigt.

Det er uden betydning for om bestemmelsen kan finde anvendelse, om selskabet udsteder et tilbagekøbsbevis i forbindelse med salget af den oprindelige mobiltelefon. Tilbagekøbsbeviset angiver blot en værdi og giver den oprindelige køber ret til tilbagesalg af en funktionel mobiltelefon mod et beløb, dog på betingelse af, at den oprindelige køber, køber en ny mobiltelefon.

SKAT tager i sit svar, ikke stilling til hvilken værdi der skal lægges til grund, idet SKAT anser den af selskabet beskrevne disposition for at udgøre to selvstændige transaktioner, hvorfor dispositionen ikke er omfattet af momslovens § 27, stk. 5.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har på møde den 22. august behandlet spørgsmålet. Skatterådet finder ikke, at tilbagekøb af mobiltelefoner, ved udstedelse af tilbagekøbsbeviser, kan ske jf. momslovens § 27, stk. 5. Spørgsmål 1, 2 og 3 besvares herefter med nej.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år.

Bindingsperioden regnes fra starten af den afgiftsperiode, hvor Told- og skatteforvaltningen har modtaget anmodningen jf. skatteforvaltningslovens § 22, stk. 3.