Dato for udgivelse
23 aug 2006 14:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 aug 2006 13:31
SKM-nummer
SKM2006.499.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-005392
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, leveringssted, fast ejendom, konsulentbistand, ejendomsmæglerydelse
Resumé

Skatterådet har afgjort, at konsulentbistand i form af en generel orientering om ejendomsmarkedet i et 3. land ikke er omfattet af momsloven § 17. Ydelsen blev anset for at have leveringssted her i landet, idet den måtte anses for benyttet i forbindelse med en beslutningsproces inden for EU, jf. § 15, stk. 1 og stk. 4. Skatterådet afgjorde endvidere, at konsulent-/ejendomsmæglerydelser i tilknytning til en specifik ejendom er omfattet af momslovens § 17.

Reference(r)

Momsloven § 15
Momsloven § 17

Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 E.3
Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 E.3.1.3
Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 E.3.3

Spørgsmål

  1. Skal der betales dansk moms af konsulentbistand ydet til en ikke afgiftspligtig aftager i EU i forbindelse med modtagelse af starthonorar.
  2. Skal der betales dansk moms af konsulentbistand ydet til en ikke afgiftspligtig aftager i EU i forbindelse med modtagelse af provision.

 

Svar

Ad. 1: Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Ad. 2: Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har bl.a. oplyst følgende:

Ad Starthonorar

Vores samarbejde med kunden foregår i 2 faser.

I introduktionsfasen som er gratis, får kunden de oplysninger der er nødvendige for, at vurdere om ønsket om en ejendom i Kroatien er realistisk, og om den kan føres ud i livet. Kunden gøres bekendt med flere aktuelle tilbud på ejendomme fra forskellige områder, så kunden kan vurdere prisniveauet og udbudet. I denne fase har kunden status som "Passiv". Oplysningerne i denne fase har generel karakter og hvis kunden ønsker det, informerer vi om de aktuelle ejendomstilbud som matcher kundens ønske. Men vi søger ikke aktivt for kunden og laver heller ikke aftaler om besigtigelser i Kroatien.

Når kunden har fået informationer nok til at vurdere om ønsket om en ejendom i Kroatien skal føres ud i livet, går vi i gang med anden fase.

I starten af denne fase indgår vi med kunden "Aftale om konsulentbistand" og der betales et starthonorar på 3.750 kr. (3.000 DKK uden moms). Dermed får kunden status som "Aktiv" og en højere prioritet.

Starthonoraret dækker op til 10 timers rådgivning og support indenfor 1 år. Som regel vil det være nok til at kunden kan finde en egnet ejendom, få afklaret de væsentlige spørgsmål og gå i gang med købsforhandlinger.

I denne fase arbejder vi målrettet på at finde en ejendom som svarer til kundens specifikke ønsker. 

Til de formål retter vi også henvendelse til vores kontakter i Kroatien. Når en  egnet ejendom er fundet, etablerer vi kontakt til udbyderen.

Ad Provision

Det er normal praksis i Kroatien, at både sælger og køber betaler ejendomsmægleren 2-4 % (+ den kroatiske moms på 22 %) af ejendommens aftalte pris.

Når vi henviser en køber, aftaler vi med de lokale mæglere, at køberen kun betaler provision til os.

Vi arbejder med 2 provisionssatser:

A) 3 % - minimum 2.900 € (+ moms) af den reelle købssum = support til og med underskrivning af forkontrakten og betaling af depositum, eller

B) 4 % - minimum 3.625 € (+ moms) af den reelle købesum = support til og med overtagelse af ejendommen indtil 12 måneder efter indgåelse af kundeaftalen.

Provisionen deles med den lokale samarbejdspartner, derfor fakturerer vi halvdelen (+dansk moms) og samarbejdspartneren fakturerer halvdelen (uden moms).

Til gengæld for betaling af provision, leveres følgende ydelser: etablering af kontakt til udbyderen af ejendommen, indhentelse af detaljer om ejendommen, ejerforholdene m.v., aftale om besigtigelse af ejendommen, udarbejdelse af en forkontrakt og forhandling med sælgeren.

Sats A inkluderer vores support til og med underskrivning af forkontrakten og betaling af depositum. Vi udarbejder en forkontrakt og forhandler den på plads med sælgeren. Når depositum er betalt, trækker vi os. Hvis kunden ønsker det, formidler vi kontakt til en lokal advokat som overtager sagen.

Sats B inkluderer vores support hele vejen igennem til overtagelsen af ejendommen og ofte endnu længere indtil vores aftale udløber efter 12 måneder. Advokatbistand kan stadig være aktuelt mens vi overvåger advokatens arbejde og hjælper med praktiske ting som kan være oprettelse bankkonti og betaling af regninger, forsikring, kontakt til sælgeren og til evt. lokale leverandører og håndværker m.m.

Hvis ejendomsmægleren ikke ville afstå en del af sit salær i vores favør trækker vi os ud af forhandlingerne. Hvis køberen fortsat ønsker vores bistand, skal der indgås en ny aftale om provision mellem parterne.

Ved beregning af vores provision trækkes det indbetalte starthonorar fra.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ikke givet udtryk for en eventuel opfattelse med hensyn til besvarelse af spørgsmålene.

SKATs indstilling og begrundelse

Af momslovens 15, stk. 1 og stk. 2, nr. 3 fremgår følgende:

"Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres af en afgiftspligtig person, der her har etableret enten stedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres, eller i mangel heraf har bopæl eller sædvanligt opholdssted her, jf. dog stk. 2-4 og §§ 16-21.

Stk. 2. Leveringsstedet er her i landet for de i nr. 1-12 nævnte ydelser, der leveres fra et andet EU-land til en afgiftspligtig person her i landet. For de i nr. 1-10 og 12 nævnte ydelser er leveringsstedet dog ikke her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU.

3) Ydelser fra rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt andre lignende ydelser, databehandling og meddelelse af oplysninger."

Af momslovens § 15, stk. 4, nr. 1 fremgår følgende:

"Stk. 4. Leveringsstedet for de ydelser, der er nævnt i stk. 2, og som leveres af en afgiftspligtig person her i landet, er ikke her i landet i følgende tilfælde:

1) Når de i stk. 2, nr. 1-10 og 12, nævnte ydelser leveres til en aftager her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU."

Af momslovens § 17 fremgår følgende:

"Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen vedrører fast ejendom, der er beliggende her, herunder ydelser fra ejendomsmæglere, ejendomshandlere og sagkyndige samt arkitekters og tilsynsførendes ydelser vedrørende forberedelse eller samordning af byggearbejder. Leveringsstedet for ydelser vedrørende fast ejendom, der er beliggende i udlandet, er ikke her i landet."

Fastsættelse af leveringsstedet efter momslovens § 17 forudsætter, at ydelsen vedrører en konkret fast ejendom.

De ydelser, som leveres mod betaling af starthonoraret på 3.750 kr. (3.000 kr. uden moms), har ikke forbindelse til en konkret ejendom men må i stedet anses for at vedrøre generel rådgivning om mulighederne for erhvervelse af en ejendom i Kroatien. Denne ydelse kan ikke anses for udnyttet eller benyttet uden for EU, men må anses benyttet i forbindelse med en beslutningsproces inden for EU.

I henhold til momslovens § 15, stk. 1 og stk. 4, må leveringsstedet for de pågældende ydelser som leveres til gengæld for betaling af starthonoraret anses for at have leveringssted i Danmark og dermed momspligtig i Danmark.

SKAT agter derfor at indstille til Skatterådet, at spørgsmål 1 besvares med, at disse ydelser er momspligtige i Danmark.  

Til gengæld for betaling af provision, leverer spørgeren følgende ydelser: etablering af kontakt til udbyderen af ejendommen, indhentelse af detaljer om ejendommen, ejerforholdene m.v., aftale om besigtigelse af ejendommen, udarbejdelse af en forkontrakt og forhandling med sælgeren. Alle ydelserne er knyttet til en specifik ejendom og må dermed anses for omfattet af momslovens § 17.

Da ovennævnte ydelser som leveres til gengæld for betaling af provision må anses for omfattet af momslovens § 17 og da ejendommen vil være beliggende i Kroatien har ydelserne ikke leveringssted i Danmark og der skal dermed ikke afregnes dansk moms ved levering af disse ydelser.

SKAT agter derfor at indstilles til Skatterådet, at spørgsmål 2 besvares med, at disse ydelser ikke er momspligtige i Danmark.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den af SKAT anførte begrundelse.