Dato for udgivelse
07 Jul 2006 08:56
SKM-nummer
SKM2006.469.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-067504
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Driftsomkostninger, bestikkelse
Resumé
SKAT har præciseret ordlyden af Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende afsnit E.B.3.7.3. og E.B.3.15, således at det fra og med udgaven 2006-3 fremgår, at der ikke er fradragsret for udgifter til bestikkelse i udlandet, såfremt forholdet er strafbart i henhold til straffelovens § 299, nr. 2, og underlagt dansk straffemyndighed.
Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.B.3.15
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.B.3.7.3

I forbindelse med OECD's evaluering af Danmarks gennemførelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner (OECD-bestikkelseskonventionen af 21. november 1997) har der været sat fokus på reglerne for skattefradrag for udgifter til bestikkelse - såvel i den offentlige som den private sektor.

Fradrag for udgifter til bestikkelse er omtalt i Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2006-2 afsnit E.B.3.15 og E.B.3.7.3. Heraf fremgår, at der ikke er fradrag for udgifter til bestikkelse og andre gaver til embedsmænd, jf. ligningslovens § 8 D.

Det fremgår endvidere, at ligningslovens § 8 D ikke omfatter gaver m.v. til medarbejdere, der ikke er embedsmænd ved danske eller udenlandske myndigheder, samt at bestemmelsen ikke ophæver fradragsretten efter gældende praksis for bestikkelse af medarbejdere ved erhvervsvirksomheder i stater, hvor der er kutyme for den slags betalinger.

SKAT finder anledning til at præcisere ordlyden af ligningsvejledningen, således at der ikke kan opstå tvivl om, at der ikke er fradrag for udgifter til bestikkelse o.lign., såfremt ydelsen er strafbar i henhold til straffelovens § 299, nr. 2, (bestikkelse i den private sektor) og underlagt dansk straffemyndighed.

Efter straffelovens § 6 er der dansk straffemyndighed over handlinger, som foretages i Danmark. Efter straffelovens § 7 er der tillige dansk straffemyndighed over handlinger begået i udlandet af en person, der har dansk indfødsret eller er bosat her i landet, hvis handlingen tillige er strafbar efter den dér gældende lovgivning. Bestemmelsen finder ligeledes anvendelse med hensyn til handlinger begået af en person, der har indfødsret eller bopæl i Finland, Island, Norge eller Sverige, og som opholder sig her i landet.

Efter straffelovens § 306, stk. 1, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar for overtrædelse af straffelovens § 299, nr. 2, 2. led, om aktiv bestikkelse i private retsforhold.

Udgifter til bestikkelse, der er knyttet til handlinger, der i henhold til ovennævnte bestemmelser er strafbare og underlagt dansk straffemyndighed, anses i alle tilfælde for driftsfremmede og dermed ikke omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Dette gælder også udgifter, der i regnskabet er forklædt som lovlige driftsudgifter, men som reelt dækker over udgifter til bestikkelse.

Det understreges, at dette ikke er ensbetydende med, at der vil kunne opnås fradrag for udgifter til bestikkelse, alene fordi handlingen ikke er strafbar efter straffeloven og underlagt dansk straffemyndighed. Fradragsretten vil også fremover bero på en vurdering af udgiftens karakter af driftsomkostning. 

Da der ikke hidtil har været henvist til straffelovgivningen i ligningsvejledningen, kan det ikke udelukkes, at der med den nævnte præcisering er tale om en stramning af praksis. Præciseringen får derfor først virkning fra den 1. august 2006.