Dato for udgivelse
03 jul 2006 13:53
SKM-nummer
SKM2006.447.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-015043
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning, vilkår
Resumé
Et dansk børsnoteret selskab, der ejede ca. 8 % aktier i et engelsk selskab, fik tilladelse til skattefri ombytning af disse til ca. 3 % aktier i et japansk børsnoteret selskab. Anmeldelsesvilkåret blev lempet i forhold til hidtidig praksis.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 13, nu § 36
Henvisning
Ligningsvejledningen S.G.18.7
Redaktionelle noter
Dokumentets dato er ændret til 3. juli 2006.

Et børsnoteret selskab A anmodede om tilladelse til skattefri aktieombytning af aktier, som A havde i et engelsk selskab, der ved en aktieombytning blev overtaget af et børsnoteret japansk selskab. A anmodede endvidere om, at der blev givet tilladelse uden det sædvanlige vilkår om anmeldelse af væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for tilladelsen, idet selskabet efter ombytningen var uden væsentlig indflydelse på de beslutninger, det erhvervende selskab måtte træffe. Før ombytningen ejede A ca. 8 % af aktierne i det engelske selskab og efter ombytningen ca. 3 % af aktierne i det erhvervende japanske selskab

Henset til at aktieombytningen efter det oplyste var forretningsmæssigt begrundet, og at det erhvervende japanske selskab overtog 100 % af aktierne i det engelske selskab, blev der meddelt tilladelse til skattefri aktieombytning. Endvidere blev tilladelsen meddelt alene på vilkår om meddelelse af væsentlige ændringer i ejerforholdet til de erhvervede aktier (vederlagsaktierne). Anmeldelsesperioden blev fastsat til at løbe fra den dag A havde ejet de oprindelige aktier i 3 år og 6 måneder frem. De ombyttede aktier havde på ombytningstidspunktet været ejet i mindre end 3 år, hvorfor et salg af aktierne på ombytningstidspunktet ville have været skattepligtigt i overensstemmelse med de alm. regler i aktieavancebeskatningsloven, hvorfor det fandtes nødvendigt og proportionalt at stille vilkår som anført. Derimod fandt man det i den konkrete situation ikke relevant at stille vilkår vedrørende det japanske selskabs ejerforhold til det engelske selskab. Der blev her henset til, at såvel A som det erhvervende selskab er børsnoterede selskaber, og at A oplyste ikke at have nogen aktuelle planer om at sælge de erhvervede aktier.

SKATs kommentar til ovenstående afgørelse:

Som anført i afgørelsen stilles der ved skattefri aktieombytninger sædvanligvis et såkaldt anmeldelsesvilkår. Det nærmere indhold af vilkåret fremgår af LV afsnit S.G.18.7

I almindelighed bliver dette vilkår også stillet i situationer, hvor f.eks. en dansk ombyttende aktionær foretager ombytning, hvorved aktionæren som vederlag erhverver aktier i f.eks. et udenlandsk selskab og uagtet, at den ombyttende aktionær alene erhverver en mindre eller minimal aktiepost i det erhvervende selskab.

SKAT har, som det fremgår af den her foreliggende konkrete afgørelse, ikke fundet det påkrævet at stille det sædvanlige anmeldelsesvilkår. Derimod er det fundet både påkrævet og proportionalt at stille vilkår for så vidt angår de ved ombytningen erhvervede aktier, dvs. vederlagsaktierne.

Vilkåret er, som det fremgår af afgørelsen, fastsat til at gælde i de første 6 måneder, hvor selskabet vil have mulighed for at sælge de ombyttede aktier skattefrit. Såfremt selskabet vælger at sælge de ombyttede aktier umiddelbart efter skattefriheden indtræder, vil det kunne være en indikation for at  den skattefri ombytning reelt er valgt som et alternativ til et skattepligtigt salg og, at der således er tale om en skatteundgåelsessituation.

Den lempelse i hidtidig praksis for vilkårsstillelse, som afgørelsen er udtryk for, vil - efter en konkret vurdering af tilsvarende sager - blive praktiseret i fremtidige sager om skattefri aktieombytning.