Vestre Landsrets dom
af 12. maj 2000
11. afdeling, B-1404-96, B-1917-96, B-1973-96, B-2289-96 og B-2603-97 1. del

Parter

B-1404-96
Konkursboet ApS H1 v/kurator, advokat Erik Malberg
(kammeradvokaten ved advokat Mads Lund)

mod

1. A
(advokat Jørgen Horstmann)

og

2. Aktieselskabet F1 Bank
(advokat Henrik Horstholm)

og

B-1917-96
A
(advokat Jørgen Horstmann)

mod

1. Aktieselskabet F1
(advokat Henrik Horstholm

2. Sparekassen F2 A/S
(advokat Niels Boysen)

og

3. Advokat B
(advokat Hans Peder Jespersen)

og

B-1973-96
1. A
(advokat Jørgen Horstmann)

og

2. Advokat B
(advokat Hans Peder Jespersen)

mod

Revisionskontoret R1 A/S
(advokat Søren Halling-Overgaard)

og

B-2269-96
Sparekassen F2 A/S
(advokat Niels Boysen)

mod

C
(advokat Torben Oxbøll)

og

B-2603-97
Aktieselskabet F1 Bank
(advokat Henrik Horstholm)

mod

1. D
(advokat Torben Oxbøll)

2. Sparekassen F2 A/S
(advokat Niels Boysen)

og

3. C
(advokat Torben Oxbøll)

Afsagt af landsretsdommerne

Thrane, Kirsten Thorup og Anne Rode (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 28. juni 1996, drejer sig om erstatningsansvar for det tab, skattevæsenet led ved, at et overskudsselskab blev solgt og derefter videresolgt flere gange, uden at skatter, der påhvilede selskabet, blev betalt. Sagen omhandler spørgsmålet om at eventuelt ansvar for sælgeren af overskudsselskabet og for den advokat og revisor, som har rådgivet sælgeren. Videre omhandler sagen spørgsmålet om et eventuelt ansvar for de pengeinstitutter, som repræsentanterne for de to første købere af overskudsselskabet benyttede, samt for de to køberrepræsentanter. Endelig omhandler sagen spørgsmålet om den indbyrdes fordeling af et eventuelt ansvar.

Sagens parter

Konkursboet ApS H1, er det solgte selskabs konkursbo. A er sælger af overskudsselskabet. som havde navnet H1 Holding ApS. Advokat B og Revisionskontoret R1 A/S (herefter benævnt Revisionskontoret) var As rådgivere i forbindelse med salget. Aktieselskabet F1 Bank (herefter benævnt F1 Bank) var bankforbindelse for repræsentanten for den første køber af overskudsselskabet, D, mens Sparekassen F2 A/S (nu F2 Bankaktieselskab) var bankforbindelse for repræsentanten for den næste køber af overskudsselskabet, C.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

H1 Holding ApS blev stiftet af A i 1982 med henblik på, at selskabet skulle erhverve aktiekapitalen i As produktionsvirksomhed, H1s A/S. A ejede fra stiftelsen alle anparter i H1 Holding ApS og var tillige direktør og bestyrelsesmedlem samt tegningsberettiget i selskabet.

Som led i et planlagt generationsskifte med As to børn blev det på en generalforsamling i H1 Holding ApS den 24. april 1991 besluttet at lade selskabet træde i solvent likvidation. Som likvidator valgtes advokat B. Likvidationen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. maj 1991, og der blev indrykket likvidationsproklama i Statstidende den 3. maj 1991.

Efter annonceringen i Statstidende modtog advokat B tre henvendelser om køb af selskabet, og den 7. maj 1991 skrev han følgende til A

"Til orientering fremsender jeg hoslagt kopi af 3 breve, modtaget g.d. fra henholdsvis J1 ApS, J2 A/S og Advokatfirmaet J3.

Når De har gjort Dem bekendt med indholdet, hører jeg gerne nærmere om, hvorvidt De måtte være interesseret i en kontakt til en af de pågældende. Specielt mener jeg, at henvendelsen fra J1 A/S er en overvejelse værd, idet man tilbyder kontant betaling. Kopi af nærværende med bilag er tilsendt revisor."

Også selskabets revisor, statsautoriseret revisor TP, der var ansat hos Revisionskontoret, modtog henvendelser fra interesserede købere af selskabet, herunder fra G2 Ltd. A/S G2). Efter en - formentlig telefonisk - kontakt mellem revisor TP og G2s repræsentant, NC, fremsendte revisor TP den 11. juni 1991 pr. telefax en forventet balance pr. 25. juni 1991 for H1 Holding ApS til G2. Af balancen fremgår, at selskabets aktiver udgjorde 61.456.600 kr., bestående af bankindeståender, periodiserede renter og tilgodehavende renteskat, at selskabets egenkapital udgjorde 58.412.200 kr., og at selskabet havde gæld i form af selskabsskat vedrørende regnskabsåret 1989/1990 med 1.369.990 kr., selskabsskat for perioden 1. juli 1990 til 25. juni 1991 med 1.594.600 kr., og "skyldige beløb, incl. anslåede omkostninger ved påbegyndt likvidation" med 79.900 kr. Ligeledes den 11. juni 1991 fremsendte G2 et udkast til anpartsoverdragelsesaftale til revisor TP.

Den l8. juni 1991 skrev Revisionskontoret således til A:

"Ang. evt. salg af anparter i H1 Holding ApS i likvidation.

I henhold til aftale har vi, efter indledende henvendelser indhentet konkrete tilbud på ovennævnte anparter hos:

1. ...

2. G2 A/S

..... ville ikke fremkomme med konkret tilbud men ønskede saIgstilbud fra os. De oplyste dog, at de formentlig ikke kunne tilbyde en overpris i forhold til indre værdi. på væsentlige mere end kr. 400.000. Da G2s tilbud lå over dette beløb har vi ikke foretaget yderligere . ... har dog d.d. henvendt sig igen nu med et tilbud på kr.500.000, svarende til tilbuddet fra G2 A/S.

Vi modtog 12. juni tilbud fra G2 A/S og sendte samme dag kopi til advokat B for gennemgang af aftalen. Advokat B har nu gennemgået aftalen og har samtidig søgt at indhente supplerende tilbud hos firmaer, der har rettet henvendelse til ham. Ingen af disse har endnu reageret.

Vi fremsender derfor nu det modtagne tilbud, der vil give et merprovenu før skat på kr. 512.600 og kr. 384.450 efter skat i forhold til likvidation, idet vi forudsætter, at omkostninger ved germemførelse af handlen stort set svarer til omkostningerne ved afslutning af likvidation.

Advokat B oplyser, at de i aftalen indeholdte betingelser er sædvanlige for sådanne handler, men foreslår, at den i artikel 6 afsnit 6.1 indeholdte indeståelse søges begrænset til 1 år. I modsat fald vil de almindelige forældelsesregler gælde, almindeligvis 5 år. For skattens vedkommende 5 år fra forfaldstid. Skatten for regnskabsåret 1990/91 forfalder i november 1992, d.v.s. indeståelsen for skattemæssige forhold for indeværende regnskabsår og frem til handlen vil skulle gælde til november 1997.

Vi forventer ikke, at der vil kunne opstå krav mod selskabet fra aktivitet før en eventuel overdragelse som ikke vil være medtaget i regnskabet, idet aktiviteten har været begrænset til finansiel virksomhed og efter vor opfattelse korrekt behandlet. Vi forventer derfor ikke nogen risiko ved hæftelser, men netop derfor vil en begrænsning også lettere være opnåelig.

Vi skal ikke her knytte yderligere kommentarer til aftalen, men såvel vi som advokat B drøfter gerne denne pr. telefon eller ved møde, ligesom vi gerne hører om De ønsker salget gennemført på de foreslåede vilkår, eventuelt ønsker andre vilkår forhandlet eller ønsker likvidationen gennemført.

For at køber kan realisere sine planer med selskabet skal eventuel handel gennemføres inden 30. juni helst senest 25. juni 1991."

Skrivelsen var underskrevet af revisor TP og registreret revisor EE.

Den 21. juni 1991 fremsendte G2 pr. telefax et nyt udkast til anpartsoverdragelsesaftale til revisor TP, idet det i følgeskrivelsen fra G2 var anført, at kontrakten var "korrigeret i henhold til aftale med likvidator, advokat B". samme dag skrev G2 således til advokat B:

"Vedlagt fremsendes kontrakt underskrevet af køber. Vi sender den in duplo og imødeser købers eksemplar underskrevet af sælger.

Oplys venligst pengeinstitut og kontonummer for henholdsvis sælger, hvortil købesummen skal indbetales og selskabet, hvor selskabets kontant-beholdning indestår pr. 1.7.1991."

Den fremsendte anpartsoverdragelsesaftale, der på købers vegne var underskrevet af NC, havde bl.a. følgende indhold:

"A N P A R T S O V E R D R A G E L S E S A F T A L E

mellem

A
....
....
.... ....
- i det følgende benævnt Sælger -

og

G1 Intl. Ltd
....
.... .....
- i det følgende benævnt KØBER

vedrørende førstnævntes samlede anpartspost i selskabet H1 Holding ApS i reg.nr. xxxx) - det følgende benævnt Selskabet.

Artikel 1 - overdragelse

 

1.1. 

Sælger sælger til KØBER og KØBER køber af Sælger sidstnævntes samlede anpartspost i Selskabet, nominelt kr. 1.500.000,00.

 

1.2.

Den anførte indskudskapital udgør selskabets samlede indskudskapital.

 

Artikel 2 - Pris, betaling og regulering af købesummen

 

2.1.

Vederlaget for den i artikel 1 definerede anpartspost opgøres som følger:

 
 

Anpartskapital i henhold til balance overdrages til Køber

kr.

1.500.000

 

2.2.

Fri egenkapital

kr.

56.912.200

 

2.3.

Selskabsskat forfalden 20.11.91 kr. , 1.369.900 á 6% p.a

kr.

34.200

       

2.4.

Selskabsskat kr. 1.594.600, ikke selvangivet á 35%

kr.

558.100

       
 

Købesum i alt

kr.

59.004.500

 

2.5.

Købesummen reguleres i henhold til den af selskabets revisor reviderede balance pr. overtagelsesdagen, i henhold til de ovenfor angivne satser.

 

Artikel 3 - Levering

 

3.1.

Overtagelsesdagen er aftalt til den 28. juni 1991

 

3.2.

I forbindelse med købesummens erlæggelse udleveres til KØBER Selskabets forhandlingsprotokol, revisionsprotokol, anparterne i behørig transporteret stand samt anpartshaverfortegnelse.

 

3.3.

.....

 

3.4.

Ved overdragelsen af Selskabets anpartspost fratræder den siddende direktion, bestyrelse samt generalforsamlingsvalgte revisor.

 

3.5.

KØBER forpligter sig til på den første ordinære generalforsamling i Selskabet, der vil skulle afholdes umiddelbart efter overtagelsen af Selskabets anparter, at rekonstruere Selskabets direktion, bestyrelse samt drage omsorg for, at ny revision for Selskabet udpeges.

 

3.6.

Endelig forpligter KØBER sig til også at skifte Selskabets navn.

 

Artikel 4 - Berigtigelse af købesummen

 

4.1.

Købesumrnen, således som denne er opgjort i overensstemmelse med det i artikel 2 angivne, erlægges kontant i forbindelse med den under artikel 3 anførte levering.

 

4.2.

Købesummen berigtiges den 1. juli 1991 til et af sælger anvist anerkendt pengeinstitut. Herefter overfører sælger selskabets aktiver til KØBER.

 

Artikel 5 - Øvrige vilkår

.....

 

Artikel 6 - Sælgers indeståelser

 

6.1.

Sælger indestår for at der ikke foreligger eller senere opstår krav fra trediemand mod Selskabet, hidrørende fra perioden før overdragelsen

 

6.2.

Endvidere indestår Sælger for følgende oplysninger om Selskabets forhold:

 
 

1) at de til KØBER udleverede regnskaber, balancer eller andre opgørelser, giver et retvisende billede af Selskabets økonomiske forhold pr. skæringsdagen, og at, der ikke eksisterer forpligtelser for Selskabet, som ikke fremgår af dette materiale,
.....

 

Artikel 7 - overgangsbestemmelser

 

7.1.

Pr. overtagelsesdagen informerer Sælger Selskabets bankforbindelse eller andre, som Selskabet fører konti eller depoter hos, om at Selskabet er afhændet til KØBER, og KØBER vil herefter legitimere sig overfor de pågældende ved hjælp af en bekræftet kopi af anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt kopi af generalforsamlingsprotokolatet udarbejdet i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling der ifølge nærværende aftale vil blive indkaldt til umiddelbart efter overtagelsen.

 

7.2.

Om Sælgers indeståelse indføjes følgende begrænsning: krav rejst af private, det være sig personer, selskaber eller fonde begrænses til 1 år fra overtagelsesdagen. For krav rejst af offentlige myndigheder begrænses sælgers indeståelser til højest 5 år fra overtagelsesdagen.

 

7.3.

.....

 

7.4.

De rettigheder som KØBER herved har erhvervet kan af KØBER videreoverdrages til evt. senere erhverver af selskabet.

....."

Den 24. juni 1991 fremsendte advokat B anpartsoverdragelsesaftalen til A, idet han i sin følgeskrivelse bl.a. anførte, at han for sit vedkommende kunne godkende kontrakten.

På en ekstraordinær generalforsamling i H1 Holding ApS den 28. juni 1991, blev det vedtaget at ophæve likvidationen af selskabet, og A blev herefter påny valgt til direktør i selskabet, ligesom han, tillige med MK og MC blev valgt som bestyrelsesmedlem. Til revisor blev valgt Revisionskontoret. Advokat B fratrådte herefter som likvidator. I forbindelse med generalforsamlingen underskrev A anpartsoverdragelsesaftalen med G1 International Ltd. Ophævelsen af likvidationen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. september 1991.

Af en balance pr. 28. juni 1991 for H1 Holding ApS, udarbejdet af Revisionskontoret og underskrevet samme dag, fremgår bl.a., at selskabets aktiver udgjorde 61.374.225 kr., hvoraf 61.246.859 kr. var likvide beholdninger og 127.366 kr. var tilgodehavender. Det fremgår videre, at selskabets egenkapital, udgjorde 58.482.403 kr., og at selskabet alene havde gæld i form af selskabsskatter med i alt 2.891.822 kr.

Den 30. juni 1991 underskrev advokat, D, på vegne af sælger en anpartsoverdragelsesaftale, ved hvilken G1 International Ltd. overdrog anpartskapitalen i "H1 Holding ApS i likvidation" til K1 A/S. Af aftalen fremgår bl.a., at overtagelsesdagen var aftalt til den 28. juni 1991, og at prisen var aftalt til 59.744. 700 kr., der skulle erlægges kontant pr. overdragelsesdagen, dog senest den 1. juli 1991. Det fremgår videre, at prisen var fastsat som "et beløb svarende til kurs 100 beregnet på egenkapitalen med tillæg af kr. 1.332.500".

Ved en skrivelse dateret 1. juli 1991 skrev advokat D således til F1 Bank:

"Vedr.:G1 International Limited
køber H1 Holding ApS i likvidation
(kr. 59.004.500) af A, ...., og

sælger H1 Holding ApS i likvidation
(kr. 59.844.700) til K1 A/S, ...., .... ......

Kontante aktiver: 6l.376.700

I. Salget

Jeg har fra køberen, K1 A/S modtaget den kontante købesum kr. 59.844.700,00 - i check. Checken vedlægges til indsættelse på min klientkonto nr. xxxxxx-x

Checken er modtaget og kan hæves (konverteres til Nationalbankoverførsel) på betingelse af, at det købte selskabs kontante beholdning på kr. 61.456.600,00 d.d. via Nationalbanken overføres til indsættelse på kt. xxx-xx-xxxxx i Sparekassen F2, ...., .... ..... (tlf: ......., fax: ...... - kontaktpersoner VL/LL)

II. Købet

Købesummen kr. 59.004.500,00 - skriver femtinimillionerfiretusindefemhundrede kroner - bedes overført fra min klientkonto xxxxxx-x til F3 Bank, ....,.... ..... (. . .) - til kredit for A... .

Overførslen skal være betinget af, at F3 Bank straks herefter via Nationalbanken med valør 1.7.1991 overfører det købte selskabs kontante beholdning kr. 61.376.700 - skriver seksmilliontrehundredesyvtisekstusindesyvhundrede kroner - til F1 Bank til kredit for selskabets konto der.

Jeg skal anmode Dem om at effektuere køb og salg dags dato."

Skrivelsen blev modtaget i F1 Bank den 1. juli 1991.

Om formiddagen den 1. juli 1991 fremsendte F1 Bank pr. telefax følgende skrivelse til As bankforbindelse, F3 Bank:

"Vedr. handel med H1 Holding ApS i likvidation  

Vi skal med nærværende brev bekræfte, at vi valør dags dato på vegne af G1 International Limited via Nationalbanken overfører kr. 59.004.500,00 til kredit for Deres kunde A, konto nr. xxxx-xxxxxx. Beløbet udgør købesummen for ovennævnte selskab.

Overførslen sker på betingelse af, at De også valør dags dato via Nationalbanken overfører selskabets kontante indestående, i alt kr, 6.376.700,00 til kredit for konto nr. xxxxxx-x tilhørende selskabet.

Vi vil kontakte Dem pr. telefon for at få Deres accept af ovennævnte."

Da skrivelsen var modtaget i F3 Bank, lod A, der den pågældende formiddag var til stede i banken, skrivelsen påføre følgende påtegning:

"Kr. 61.376.700,- må overføres til F1 Bank, på betingelse af, at jeg først har modtaget kr. 59.004.500, - fra F1 Bank. Det er endvidere en forudsætning at overførslen sker med valør samme dag."

Samme dag kl. 9.22 sendte F1 Bank pr. telefax en skrivelse til Cs bankforbindelse, Sparekassen F2 A/S i København. Skrivelsen, der var stilet til "VL/LL", havde følgende ordlyd:

''Vedr. handel med selskabet H1 Holding ApS i likvidation.

I forbindelse med ovennævnte handel har vi modtaget instruks om, at vi valør d. 01.07.1991 via Nationalbanken skal overføre kr. 61.456.600,00 til kredit for kto. nr. xxx-xx-xxxxx. Beløbet udgør det kontante indestående i det købte selskab.

Når og hvis overførslen bliver gennemført, sker dette på betingelse af, at De overfor A/S F1 Bank dags dato bekræfter, at De også via Nationalbanken overfører kr. 59.844.700, 00 til kredit for kto. nr. xxxx-xxxxxx-x, klientkonto tilhørende advokat D. Overførslen skal være med valør d. 01.07.1991. Beløbet udgør købesummen for selskabet H1 Holding ApS i likvidation.

Vi imødeser Deres svar snarest."

Samme dag kl. 11.01 fremsendte F1 Bank pr. telefax en ny skrivelse til Sparekassen F2 A/S, stilet til "VL". Skrivelsen svarede indholdsmæssigt til den ovenfor citerede, idet dog beløbet "kr. 61.456,600,00" var ændret til "kr. 61.376.700,00". F1 bank gjorde i skrivelsen afslutningsvis opmærksom på, at skrivelsen "erstatter tidligere fremsendt telefax omhandlende samme forhold".

Begge skrivelser fra F1 Bank er underskrevet af PJ og KP.

Samme dag kl. 11.09 fremsendte Sparekassen F2 A/S pr. telefax følgende skrivelse til F1 Bank:

"Overførsel via Nationalbanken.

Vi er fra C blevet bedt om at overføre
kr. 59.844,700,-
når der er indgået kr. 61.376.700,- på konto nr. xxx-xx-xxxxx i Sparekassen F2.

Nærværende skrivelse er i øvrigt ikke en forpligtelse fra Sparekassens side."

Skrivelsen er underskrevet af HM og VL.

De pengeoverførsler, der er nævnt i skrivelserne, blev gennemført via Nationalbanken på ikke nærmere oplyste tidspunkter den 1. Juli 1991, og med valør samme dag. Overførslerne skete således: Fra advokat Ds klientkonto i F1 Bank overførtes 59.004.,500 kr. til en konto i F3 Bank tilhørende A, og fra H1 Holding A/S konto i F3 Bank overførtes 61.376.700 kr. til konto nr. xxxxxx-x i F1 Bank tilhørende H1 Holding ApS c/o Advokat, D. Fra denne konto overførtes 61.376.700 kr. til konto nr. xxx-xx-xxxxx i Sparekassen F2 A/S tilhørende K1 ApS c/o C, fra hvilken konto 59.844.700 kr. overførtes til advokat Ds klientkonto i F1 Bank.

Af kontoudtog for K1 ApS' konto i Sparekassen F2 A/S - konto nr. xxx-xx-xxxxx fremgår, at der på kontoen var et indestående på 36.192,20 kr., før de nævnte overførsler blev gennemført. Det er oplyst, at C var direktør i K1 ApS.

Af kontoudtog for advokat Ds klientkonto i F1 Bank fremgår, at der ligeledes den 1. juli 1991 blev debiteret kontoen et beløb på 60.000 kr. "ifølge nota". Den pågældende nota er ikke fremlagt under sagen.

Af en skrivelse af 1. juli 1991 fra advokat B til A fremgår:

"Vedr. handel og H1 Holding ApS - G1

På given foranledning bekræftes det herved, at det, som jeg har givet udtryk for tidligere, er min opfattelse, at De ikke vil være ansvarlig for betaling af H1 Holding ApS' skatter, således som de er opgjort i anpartsoverdragelsesaftalen.

Det bemærkes i denne forbindelse, at sælgers indeståelse i artikel 6 alene går på, at der ikke foreligger eller senere opstår krav fra trediemand mod selskabet hidrørende fra perioden før overdragelsen, og selskabsskatterne er jo netop oplyste."

Skrivelsen er tiltrådt af revisor TP den 1. juli 1991.

På en ekstraordinær generalforsamling i H1 Holding ApS den 1. juli 1991 indtrådte C, RH og RC i selskabets ledelse i stedet for A, MK og MC, og samtidig valgtes ny revisor for selskabet. Ændringerne blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. september 1991.

Ved en aftale af 28. juni 1991, underskrevet for sælger af C, overdrog K1 A/S anpartskapitalen i H1 Holding ApS til EB. Af aftalen fremgår bl.a., at købesummen var fastsat til 60.576.600, at overdragelsen skulle ske med virkning fra den 28 . juni 1991, og at købesummen skulle erlægges senest den 1. juli 1991. Siden blev selskabet, der i mellemtiden havde ændret navn til ApS H1, videreoverdraget flere gange, senest den 18. december 1991 til ApS K2.

Den 27. januar 1993 og den 9. juli 1993 foretog Told & Skat forgæves udlægsforretninger hos selskabet vedrørende selskabsskatter for henholdsvis 1991/1992 og 1992/1993. Efter at være taget under likvidation den 23. august 1993 på grundlag af en begæring om tvangsopløsning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev selskabet taget under konkursbehandling den 8. august 1994. Af en af kurator udarbejdet § 111-oversigt af 12. september 1994 fremgår, at der ikke er registeret aktiver i konkursboet. Ved skrivelse af 3. marts 1995 anmeldte Told og Skat et krav på i alt 3.665.350 kr. i boet, opgjort som selskabskat for 1991/1992 med 1.369.960 kr. og selskabsskat for 1992/1993 med 1.535.906 kr., samt renter m.v.

I en indberetning af 18. marts 1994 til Finanstilsynet har F1 Bank nærmere redegjort for bankens kundeforhold med advokat D. Indberetningen er sålydende:

"Vedr. Deres j.nr. . . . "selskabstømning".

Med henvisning til Deres skrivelse af 23.02.1994 fremsendes hermed A/S F1 Banks redegørelse for bankens forbindelse med det, der senere er blevet benævnt "selskabstømning".

Allerførst skal slåes fast at A/S F1 Bank på tidspunktet for transaktionernes gennemførelse ikke havde hverken kendskab eller mistanke til, at der ikke var reelle hensigter bag transaktionerne.

Redegørelsen vedrører transaktioner, der er gennemført på foranledning af advokat D, tidligere ...., .... ...., nu ....., ligesom der som bilag til redegørelsen er vedlagt et skema for hver enkelt handel, hvoraf de af Dem ønskede oplysninger om transaktioner, navne på personer, selskaber og andre pengeinstitutter fremgår.

A/S F1 Bank har fortsat ikke kendskab til, om der er foretaget selskabstømning vedrørende de handlede selskaber, men da alle har relation til D, og vi gennem dagspressen har fået kendskab til "anklagerne" imod samme, har vi vurderet handlerne som omfattet af Deres skrivelse.

A/S F1 Bank's første kontakt med D var i januar 1990, hvor D og ..... var interesserede i at købe aktiviteterne i det konkursramte selskab ....., der var kunde i A/S F1 Bank. En aktivitet der bestod i produktion og salg af ..... .

Denne handel blev gennemført i februar 1990, hvor D både var rådgiver for køberne og medinvestor. Alle dokumenter blev udfærdiget af D.

I forbindelse med D og .....'s overtagelse af ..... undersøgte A/S F1 Bank begges fortid, bl.a. gennem banker i .... området.

Denne undersøgelse resulterede i følgende oplysninger om D. Han havde drevet et større advokatkontor i ..... Dette advokatkontor var nu solgt, og der var åbnet nyt kontor på adressen ...., ..... Denne adresse blev siden sammen med den private adresse ...., .... anvendt til vor korrespondance. Herudover fik vi bekræftet, at D var optaget i advokatfortegnelsen og således havde en bestalling, ligesom der i øvrigt ikke blev oplyst noget ufordelagtigt omkring D.

Indtil slutningen af sommeren 1990 havde vi jævnligt kontakt med D, idet han indtil da både virkede som advokat for ..... og deltog i den overordnede ledelse af selskabet. Senere ophørte han med dette, idet hans advokatvirksomhed ikke levnede tid til arbejdet.
....."

Ds første henvendelse til A/S F1 Bank vedr. køb af selskaber fremkom i september 1990. Selve konstruktionen i arrangementet fremgår af vedlagte bilag A (incl. underbilag 1 til 12).

A/S F1 Bank havde ingen betænkeligheder ved fremgangsmåden, da D fremsendte et notat omkring de juridiske aspekter (bilag B), et notat som bankens kreditchef er overbevist om blev drøftet til anden side med en jurist, uden at denne drøftelse gav anledning til en ændring af bankens opfattelse. Samtidig gøres opmærksom på, at D overfor banken har bekræftet, at ingen kreditorer ville lide tab.

Omstående lånefinansierede koncept blev anvendt i perioden 25.09.1990 til 27.12.1990 og blev anvendt ved handel nr. 1 og 3-6.

Herefter blev der ændret til det koncept, som fremgår af bilag C.

Dette koncept med formidling blev anvendt i perioden 23.01.1991 til 17.01.1992, handel nr. 7, 13-14, 19-30 og 32-34, idet handel nr. 2, 8-12, 15-16 og 31 vedrører handler, hvor der via indestående på Ds klientkonto alene skete køb, ligesom der ved handel nr. 17-18 alene er foretaget salg af selskaber.

Ved begge koncepter blev alle transaktioner afsluttet samme dag.

Overfor A/S F1 Bank har D forklaret sin deltagelse som følger: Han havde lavet handel med selskaber til sin niche, og A/S F1 Banks rolle i sagen var alene at holde hans købs- og salgspriser adskilte fra den oprindelige sælger og den oprindelige køber, idet disse priser var parterne uvedkommende. Handlerne skulle således nødvendigvis passere gennem en neutral bank.

Det var i ovennævnte tro A/S F1 Bank deltog i handlerne, og banken har igennem forløbet således ikke på noget tidspunkt haft grund til at betvivle lovligheden af de gennemførte transaktioner. Aviserne var dagligt fuld af annoncer efter købere til og sælgere af selskaber og ordet "selskabstømmer" var endnu ikke opfundet.

A/S F1 Bank's kreditchef bliver omkring årsskiftet 1991/92, kontaktet af direktør SR. Han vil gerne have A/S F1 Banks medvirken til selskabshandler, men da han vil handle som privatperson, og der hele tiden fra A/S F1 Banks side var lagt vægt på, at handlerne har været foretaget af en af banken kendt advokat med handel som sin niche og via dennes klientkonto, får direktør SR et klar nej.

Ved årsskiftet 1991/92 ophørte D's handel med selskaber gennem A/S F1 Bank og samtlige transaktioner foregik således i perioden 25.09.1990 til 17.01.1992, altså perioden før lovgivningen blev ændret for så vidt angår refusion af skattegodtgørelse.

Ds klientkontoforhold med Banken var etableret i perioden 07.11.1990 til 21.12.1992. "

Bilag A til indberetningen er sålydende:

"Arbejdsgang vedr. handel med selskaber (lånefinansiering) .

 1. Der modtages handelsinstruks fra advokat D samt evt. diverse materiale fra anden side (...).

 2. A/S F1 Bank udfærdiger veksel, håndpantsætningserklæring og denunciation vedr. pantsætning af anparterne i det købte selskab (...).

 3. Overførsel af købesum og selskabets kontante midler aftales med "sælgende" pengeinstitut (...).

 4. Overførslerne gennemføres og datterselskabet udlåner kontante aktiver til moderselskab (...)

Det notat, som advokat D udarbejdede omkring de juridiske anparter er sålydende:

"Notat til A/S F1 Bank - NA - om Anpartsselskabslovens § 84 i relation til køb af anparterne i .... ApS.

§ 84, stk. 1. indeholder forbud imod at anpartshaverne i et selskab yder lån til anpartshavere.

§ 84a, stk. 1 indeholder en undtagelse fra dette forbud - nemlig i den situation, hvor anpartshaveren er et selskab, således at der er tale om en moder/datterselskabskonstruktion.

§ 84, stk. 2 indeholder et forbud mod at et selskab

a) yder lån til erhvervelse af anpartskapitalen i selskabet selv
eller
b) stiller sikkerhed for lån ydet til erhvervelse af anparterne i selskabet selv.

Reglerne er opstillet for at sikre, at der ikke sker vilkårlig "udtynding" af et selskabs kapitalforhold.

I den konkrete situation er konstruktionen som følger:

1. Moderselskabet optager lån i egen bank til køb af anparter.

2. Anparterne erhverves.

3. Datterselskabet yder lån til moderselskabet (OK jfr. § 84a, stk. 1 - ovenfor)

4. Moderselskabet Indfrier sit eget lån i egen bank.

Efter lovteksten er denne fremgangsmåde ikke i strid med Anpartsselskabslovens regler.

I det konkrete tilfælde er det hensigten hurtigst muligt at foretage kapitalnedsættelse og udlodning af "forskellen" mellem den registrerede egenkapital og den lovpligtige kapital kr. 80.000. Efter udlodning vil nettomellemværendet med skattevæsenet være i koncernens favør.
I det konkrete tilfælde bliver hensynet til kapitalreglerne taget, og der er ingen risiko for nogen kreditor.

Jeg skal dog for en fuldstændighed oplyse, at fremgangsmåden tidligere er blevet anvendt i et konkret tilfælde. Der har i det konkrete tilfælde været rejst kritik af fremgangsmåden. En kritik som efter min opfattelse ikke er relevant i dette tilfælde.

21.09.90
D

Bilag C til indberetningen er sålydende:

"Arbejdsgangen vedr. kapitalformidling, ikke låne-finansiering.

 1. Om morgenen modtages handelsinstruks fra advokat D sammen med en check på købsprisen for det handlede selskab. Checken er til indsættelse på klientkontoen.

 2. 2/A/S F1 Bank sender telefax til købers bank for at få vished om, at denne bank vil honorere købsprisen (dækning på check) når selskabet leveres.

 3. A/S F1 Bank modtager bekræftelse fra købers bank.

  Herefter er D's "videresalg" af selskabet bragt på plads.

 4. A/S F1 Bank sender telefax til sælgers bank vedr. køb af selskabet.

 5. A/S F1 Bank modtager telefonisk accept af handlens gennemførelse fra sælgers bank.

  Herefter er D's "indkøb" af selskabet bragt på plads.

 6. Købesummen for selskabet overføres fra advokat D's klientkonto, samtidig med at sælgers bank overfører selskabets kontante aktiver til selskabets konto i A/S F1 Bank.

 7. Selskabets aktiver overføres til købers bank samtidig med overførsel af købsprisen for selskabet til indsættelse på advokat D' s klientkonto.

 8. Den om morgenen modtagne check er nu konverteret til en overførsel via Danmarks Nationalbank, og checken makuleres derfor og returneres til udstederen"

Sparekassen F2 A/S har i en indberetning af 18. marts 1994 til Finanstilsynet redegjort for sit kundeforhold med blandt andre C. Af indberetningen fremgår bl.a.:

"Vedr. klarlæggelse af omfanget af Sparekassen F2 A/s's involvering i transaktioner, som kan sættes i forbindelse med opkøb af selskaber med henblik på at tømme disse for værdier ("Selskabstømning")

I henhold til Deres skrivelse af 24.02.1994, skal vi herved redegøre for transaktioner, der kan henføres til handler med selskaber, hvor muligheden for selskabstømning ikke umiddelbart kan afvises.

Det drejer sig om følgende kundeforhold, med tilhørende kontrollerede selskaber:

.....

1) C:

Grundlaget for kundeforholdet med C begrundes blandt andet med følgende:

-  

Kundeforhold i Sparekassen F2 A/S (....Afdeling) siden barn.

 

-

Kundeforholdet var ved overførsel til ....Afdeling forløbet uden anmærkninger.

 

-

Kunden har tidligere været beskæftiget som

 
 

Afdelingschef (.......)

 
 

-

Ekspeditionssekretær (......)

 

-       

Sparekassen var bekendt med, at C drev selvstændig virksomhed vedrørende køb og salg af selskaber.

 

-

Kunden har ikke haft kreditfaciliteter til formålet, og ansøgning på DKK 50,0 mio. til køb og salg af selskaber blev den 25.03.1991 afslået af sparekassens direktion.

....."

Som bilag til indberetningen har Sparekassen F2 A/S udarbejdet en skematisk oversigt over transaktioner, som Sparekassen F2 har udført på vegne C i forbindelse med et antal selskabshandler. Ud for navnet "H1 Holding ApS" er i oversigten under punktet "Instrukser" anført: "overf. via Nationalbank (skr. instr.)".

I en skrivelse af 7. juni 1994 til Finanstilsynet har Sparekassen F2 A/S uddybet det tidligere oplyste således:

"I fortsættelse af Deres skrivelse af 10.05.1994 samt vort brev af 17.05.1994, skal vi herved fremsende supplerende redegørelse samt bilag vedrørende transaktioner, der kan henføres til handler med selskaber, hvor muligheden for selskabstømning ikke umiddelbart kan afvises.

Det drejer sig om følgende kundeforhold, med tilhørende kontrollerede selskaber:

1) C
2) ......
3) ......

Omkring den generelle beskrivelse af kundeforholdene henvises til Sparekassens brev til Finanstilsynet af 18.03.1994.

Den underliggende dokumentation i form af instrukser, legitimation til at disponere over selskabernes indestående, som Sparekassen har modtaget i forbindelse med ovennævnte kunders gennemførsel af selskabshandler vedlægges.
.....
Besvarelsen af de i punkt a) til d) omhandlende spørgsmål angår derfor alene engagementerne med ..... og C.

 1. Sparekassen F2 A/S har ikke sikret sig dokumentation for, at aktieselskabslovens § 115, stk. 2 har været overholdt, da der ikke i selskabernes engagement med sparekassen i perioden for transaktionernes gennemførsel var forhold, der kunne give anledning til mistanke om, at aktieselskabslovens § 115, stk. 2 ikke blev overholdt.

-    

Der var sædvanligvis både involveret advokat og revisor i de foretagne handler, og sparekassen har ikke haft indsigt i de efterfølgende transaktioner i de købte selskaber.

 

-   

I flere tilfælde er selskaberne umiddelbart efter handlens gennemførelse blevet videresolgt.

 

-

Det købte selskab har ikke stillet sikkerhed overfor sparekassen i forbindelse med købet • Sparekassen har sædvanligvis enten forlangt forevisning af tegningsudskrifter eller generalforsamlingsprotokolat og en anmeldelse til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen som legitimation til at disponere over selskabets indestående.

 • -   

  Det vil fremgå af oversigten over de enkelte transaktioner, hvilken legimation sparekassen er i besiddelse af.

   

  -   

  Opmærksomheden henledes på, at i flere af de foretagne transaktioner er der indleveret en købsaftale, hvor købsaftalen indeholder en fuldmagt til at disponere.


 • Der var på daværende tidspunkt ingen forretningsgang eller instruks omhandlende handel med selskaber.

  Den løbende instruks omhandlende overførsler via Nationalbanken var på daværende tidspunkt som følger:

  Afdelingen underrettede Hovedsædet (pengemarkedet) om beløbstransaktioner via Nationalbanken, som Hovedsædet (pengemarkedet) derefter foretog (sendte) og kontrollerede (modtog). Beløbene skulle meddeles inden kl. 11.00 for at beløbet kunne overføres valør samme dag.

  Der er den 1/4-1992 foretaget ændringer hertil idet beløb der meldes inden kl. 11.00 på dagen, får valør efterfølgende dag.

  Ifølge Hovedsædet (pengemarkedet) har denne praksis altid været overholdt.

 • De for C foretagne transaktioner er gennemført uden kreditgivning.
  Det er ikke sparekassens opfattelse at disse transaktioner kan have medført en egentlig kreditrisiko,

 • -

  idet de købte selskabers likvide midler blev overført til sparekassens konto i Nationalbanken, forinden eller samtidig med, at købesummen blev hævet på kundens konto

   

  -

  idet købesummer altid er sendt/overført til et andet pengeinstitut, under forudsætning af at selskabets likvider blev overført til Sparekassen.

   

  -

  idet købsaftalerne enten er indleveret eller fax'et til sparekassen forinden transaktionerne har fundet sted.


  ....."

  Parterne har nedlagt følgende endelige påstande:

  Konkursboets påstand

  A og F1 Bank tilpligtes in solidum til konkursboet at betale, 2.900.866 kr. med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

  Påstanden, der vedrører ikke betalt selskabsskat, er sammensat således:

  Skatteåret 1991/92:

  1.369.960 kr.

  Skatteåret 1992/93:

  1.530.906 kr.

  Der har mellem parterne været enighed om opgørelsen af konkursboets påstand.

  As påstande:

  Over for konkursboet: Frifindelse.

  Over for advokat B, Revisionskontoret, F1 Bank og Sparekassen F2 A/S:
  Disse tilpligtes, principalt in solidum, subsidiært alternativt, at friholde A for ethvert beløb, herunder omkostninger, udover 673.208 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente, som A måtte blive pålagt at betale til konkursboet.

  Beløbet 673.208 kr. udgør den berigelse, som A har opnået, nemlig købesummen for den latente skat, 558.100 kr., med tillæg af rente 4,125 % p.a. fra 1. juli 1991 til sagens anlæg, 115.108 kr.

  Over for F1 Banks friholdelsespåstand:
  Frifindelse.

  Advokat Bs påstande:

  Over for As friholdelsespåstand:
  Principalt: Frifindelse.
  Subsidiært : Frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

  Over for F1 Bank og Sparekassen F2 A/S:
  Principalt: Disse tilpligtes, principalt in solidum, subsidiært alternativt, at friholde advokat B for ethvert beløb, herunder sagsomkostninger, som advokat B måtte blive dømt til at betale til A
  Subsidiært: Disse tilpligtes på samme måde delvist at friholde advokat B.

  Over for Revisionskontoret:
  Revisionskontoret tilpligtes at friholde advokat B for halvdelen af ethvert beløb, herunder sagsomkostninger, som advokat B måtte blive dømt til at betale til A.

  Over for F1 Banks og Sparekassen F2 A/S' friholdelsespåstande:
  Frifindelse.

  Revisionskontorets påstande:

  Over for As friholdelsespåstand:
  Principalt: Frifindelse.
  Subsidiært: Frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

  Over for F1 Bank og Sparekassen F2 A/S:
  Disse tilpligtes, principalt in solidum, subsidiært alternativt, at friholde Revisionskontoret for ethvert beløb, herunder der sagsomkostninger, som Revisionskontoret måtte blive dømt til at betale til A

  Over for advokat B:
  Advokat B tilpligtes at friholde Revisionskontoret for halvdelen at ethvert beløb, herunder sagsomkostninger, som Revisionskontoret måtte blive dømt til at betale til A.

  Over for F1 Banks og Sparekassen F2 A/S' friholdelsespåstande:
  Frifindelse.

  F1 Banks påstande:

  Over for konkursboet:
  Principalt: Frifindelse.
  Subsidiært: Frifindelse mod betaling af et efter rettens skøn fastsat mindre beløb end det påstævnte.

  Over for A:
  Friholdelse for ethvert beløb, som F1 Bank måtte blive dømt til at betale til konkursboet.

  Over for As friholdelsespåstand:
  Principalt: Frifindelse.
  Subsidiært: Frifindelse mod betaling af et efter rettens skøn fastsat mindre beløb end det påstævnte.

  Over for advokat B, Revisionskontoret og Sparekassen F2 A/S:
  Disse tilpligtes principalt in solidum, subsidiært alternativt, at friholde F1 Bank for ethvert beløb, som F1 Bank måtte blive dømt til at betale til A.

  Over for advokat Bs, Revisionskontorets og Sparekassen F2 A/S' friholdelsespåstande:
  Frifindelse.

  Over for Sparekassen F2 A/S, D og C:
  Disse tilpligtes in solidum subsidiært aIternativt, at betale F1 Bank ethvert beløb eller delvist at friholde F1 Bank for det beløb, som F1 Bank måtte blive dømt til at betale til konkursboet.

  Sparekassen F2 A/S påstande:

  Over for As friholdelsespåstand:
  Principalt: Frifindelse.
  Subsidiært: Frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

  Over for advokat B, Revisionskontoret og F1 Bank:
  Disse tilpligtes at friholde Sparekassen F2 A/S for ethvert beløb incl. renter og omkostninger, som Sparekassen F2 A/S måtte blive tilpligtet at betale til A.

  Over for advokat Bs, Revisionskontorets og F1 Banks friholdelsespåstande:
  Frifindelse.

  Over for D og C:
  Disse tilpligtes in solidum, subsidiært alternativt, at friholde Sparekassen F2 A/S for ethvert beløb inkl. renter og omkostninger, som Sparekassen F2 A/S måtte blive tilpligtet at betale til F1 Bank.

  Over for C:
  C tilpligtes at friholde Sparekassen F2 A/S for ethvert beløb, som Sparekassen F2 A/S måtte blive tilpligtet at betale i sagerne V.L. B-2603-97 og V.L. B-1917-96.

  D:

  Over for F1 Banks friholdelsespåstand:
  Principalt: Frifindelse.
  Subsidiært: Frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

  Over for Sparekassen F2 A/S' friholdelsespåstand:
  Principalt: Frifindelse.
  Subsidiært: Frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

  C:

  Over for F1 Banks friholdelsespåstand:
  Frifindelse.

  Over for Sparekassen F2 A/S' friholdelsespåstand:
  Frifindelse.

  Fortsæt til 2. del af dommen