Dato for udgivelse
29 Jun 2006 15:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Jun 2006 12:44
SKM-nummer
SKM2006.442.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-065389
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning, koncernforbindelse
Resumé
Skatterådet blev anmodet om at bekræfte, at selskabet A er koncernforbundet med det udenlandske selskab B efter selskabsskattelovens § 31 C, stk. 7. Skatterådet besvarede spørgsmålet bekræftende.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31 C, stk. 7
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.4
Spørgsmål

1. Kan Skatterådet bekræfte, at A er koncernforbundet med B, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 7, med den konsekvens, at A og underliggende datterselskaber anses for at være omfattet af obligatorisk national sambeskatning med andre danske selskaber, der i henhold til selskabsskattelovens § 31 C anses for kontrolleret af samme ejerinteresse, når der henses til samtlige de fremsendte informationer og fremsendt materiale.

2. Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, kan Skatterådet så bekræfte, at A er koncernforbundet med B, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 1-6, med den konsekvens, at A og underliggende datterselskaber anses for at være omfattet af obligatorisk national sambeskatning med andre danske selskaber, der i henhold til selskabsskattelovens § 31 C anses for kontrolleret af samme ejerinteresse, når det henses til samtlige de fremsendte informationer og fremsendt materiale.

 

Svar

Spørgsmål 1 besvares med "ja", jf. begrundelse nedenfor.

Spørgsmål 2 bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Af anmodningen fremgår, at A er ejet af fonden C og det udenlandske selskab B. C ejer 35% af aktiekapitalen, B ejer 65% af aktiekapitalen. Alle aktier i A er tillagt samme rettigheder.

B er ejet af D, der er notet på Euronext Paris og New York Stock Exhange. D har aktiviteter i ca. 65 lande. Koncern beskæftiger sig med affaldsbehandling og industrirengøring.

Om C er oplyst, at fonden har som formål at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for virksomhedens fortsatte beståen og udvikling på sund forretningsmæssig og økonomisk basis.

Aktionæroverenskomst

C og B har indgået en aktionær overenskomst.

I relation til de forelagte spørgsmål har repræsentanten kommenteret på følgende bestemmelser i aktionæroverenskomsten:

3. Bestyrelse.

Ifølge repræsentanten har klienten oplyst, at bestyrelsens i dag består af 6 medlemmer, 2 udpeges af C og 4 udpeges af B.

5. Beslutninger.

B ejer 65% af aktiekapitalen i A, og råder ligeledes over 65% af stemmerettighederne i A. B kan således ikke med de nuværende ejerforhold i A alene på grundlag af selskabslovgivningens almindelige regler vedtage vedtægtsændringer i A. Vedtægterne for A indeholder ikke bestemmelser om grundlaget for beslutning af vedtægtsændringer i A.

Det fremgår af aktionæroverenskomstens, at en ændring af virksomhedsområdet/territoriet kræver enighed mellem B og C. Hverken for A eller datterselskaber kontrolleret af A er virkeområde/territoriet defineret i vedtægterne for selskabet. Virkeområdet/territoriet er alene defineret i aktionæroverenskomstens.

Afgrænsningen skal formentlig ses i sammenhæng med, at B i andet regi driver samme virksomhed, hvorfor det er relevant for C, at man ikke lukker markeder for derefter at lade B overtage disse og derigennem omgå aftalen vedrørende begrænsning i konkurrence.

12. Køberet - ændring af ejerforhold.

Det fremgår af årsrapporten 2004 for A, at D udarbejder koncernregnskab for den største koncern, hvor A indgår.

Af D's Form 20-F til US Securities and Exchange Commission for 2004, fremgår det, at A indgår ved fuld konsolidering med en ejerandel på 65 %.

Endvidere fremgår det af Form 20-F, at "Our consolidation systems and procedures have been adapted to meet the specificities of the IFRS priciples relating to consolidation. The definition of parameters for our accounts, whether actual or forecast, and our budgets have also been modified. These new systems, procedures and parameters will allow us to establish, at the appropriate time, interim accounts, forecasts, and budgets in accordance with IFRS over the cours of 2004".

Ifølge repræsentanten anses A som et datterselskab i henhold til US GAAP. D har oplyst at have konsolideret under disse regnskabsstandarder siden 2002.

Af anmodningen fremgår at C ikke har benyttet retten til at kræve ejerforholdet ændret efter aktionæroverenskomstens.

Kontrol og styring af A

Repræsentanten har uddybet hvorledes den rapportering fra A til B foregår. Rapporteringen sker ud fra bestemte emner, enten månedsvis, kvartalsvis eller årligt afhængigt af emnet. Disse emner er også dagsordenen på møder, der finder sted regelmæssigt.

Denne månedlige rapportering omfatter en beskrivelse af de forretningsmæssige aktiviteter, fx beskrivelse af nye kontrakter, tilbudsgivning til potentielle kunder, konkurrenter mm. Derudover sker der finansiel rapportering og rapportering til intern kontrol.

A er tilknyttet en controller hos B. Controllerens opgave er at sikre, at rapporteringen fra A følger procedurer i tråd med D principper.

Repræsentanten har bemærket at A anses for fuldt konsolideret, og er således underlagt væsentlig flere procedurer end selskaber, der ikke er kontrolleret.

Forespørgers opfattelse iflg. anmodning og høringssvar

Spørgsmål 1

Repræsentanten har henvist til selskabsskatteloven § 31C, stk. 7, der har følgende ordlyd:

"Uanset stk. 1-5 skal moderselskaber, der ved aflæggelse af koncernregnskabet anvender de internationale regnskabsstandarder, som er nævnt i artikel 4 vedrørende børsnoterede selskabers koncernregnskaber i Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, og som efter denne standard er koncernens ultimative moderselskab, anvende koncerndefinitionen, der findes i de internationale regnskabsstandarder, som er nævnt i forordningen. Stk. 6, nr. 3, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.."

Bemærkningerne til L 121 anviser vedrørende koncerndefinitionen i SEL § 31 C, at udgangspunktet for anvendelsen af koncerndefinitionen i sambeskatningsreglerne fraviges i de tilfælde, hvor det ultimative moderselskab, som defineret i de internationale regnskabsstandarder (IAS), aflægger koncernregnskab efter IAS standarden.

Baggrunden for denne afvigelse er, at der ikke ses at være væsentlig forskel på koncerndefinitionen i årsregnskabsloven og koncerndefinitionen i IAS standarden. Det synes derfor formålstjenligt, at de ultimative moderselskaber, der ved koncernregnskabet anvender koncerndefinitionen i IAS standarden, kan anvende samme definition i sambeskatningen."

D er et børsnoteret selskab. Repræsentanten har henvist til, at D har oplyst, at koncernen med virkning fra 2005 er omfattet af de internationale regnskabsstandarder som nævnt i artikel 4 i Rådets forordning vedrørende børsnoterede selskabers koncernregnskaber. D anser i sit årsregnskab A for at være koncernforbundet selskab, og konsoliderer selskabet fuldt ud.

Regnskabet for 2005 for D bliver derfor aflagt i overensstemmelse med IAS standarder og med virkning fra 1. januar 2004, jf. bestemmelserne om aflæggelse af regnskab første gang.

Herudfra er det repræsentantens opfattelse, at spørgsmål 1 bør besvares bekræftende.

Spørgsmål 2

(Repræsentantens bemærkninger til spørgsmål 2 er udeladt af den offentliggjorte tekst som følge af, at skatterådet besvarede spørgsmål 1 bekræftende)

SKATs indstilling og begrundelse

Selskabsskatteloven § 31 C indeholder to koncerndefinitioner. Dels definitionen i stk. 2, dels henvisning til koncerndefinitionen i de internationale regnskabsstandarder (IAS), som er nævnt i Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder 1606/2002 af 19. juli 2002 og vedtaget ved rådets forordning nr. 1725/2003 af 29. september 2003.

Sidstnævnte definition finder anvendelse såfremt koncernens ultimative moderselskab er omfattet af artikel 4 vedrørende børsnoterede selskabers koncernregnskaber, og dermed ved aflæggelse af koncernregnskabet anvender de internationale regnskabsstandarder.

Koncernens ultimative moderselskab er D, der er notet på Euronext Paris og New York Stock Exhange. D anvender således IAS som nævnt i artikel 4 i rådets forordning, og A indgår ifølge det oplyste fuldt ud i konsolideringen. Koncerndefinitionen i IAS finder derfor anvendelse ved afgørelsen om hvorvidt B og A er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 7.

IAS indeholder ikke en retlig definition på et koncernforhold, men søger ud fra de faktiske forhold at afgøre, om der er tale om et moder-/dattervirksomhedsforhold, jf. Kommentarer til årsregnskabsloven, 4. udgave s. 1078.

Ifølge IAS 27.12 fremgår, at "Koncernregnskabet omfatter alle virksomheder, som er underlagt bestemmende indflydelse af modervirksomheden, undtagen de dattervirksomheder, som er udeholdt af de i afsnit 13 nævnte årsager. Bestemmende indflydelse formodes at foreligge, når modervirksomheden, direkte eller indirekte gennem dattervirksomheder, ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse foreligger også, når modervirksomheden ejer halvdelen eller mindre end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, hvis der er:

(a) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,

(b) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller en aftale,

(c) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i bestyrelsen eller et tilsvarende ledelsesorgan eller

(d) beføjelse til at afgive flertallet af stemmer ved møder i bestyrelsen eller et tilsvarende ledelsesorgan."

B ejer 65% af stemmerne i A. Ud fra IAS 27.12 må B derfor formodes at have bestemmende indflydelse over A.

Formodningen afkræftes, såfremt det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådan ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

I en afgørelse truffet af Skatterådet offentliggjort i SKM 2006.107.SR forespurgtes på vegne A, om A var koncernforbundet med B efter selskabsskattelovens § 31 C, stk. 1 og 2. Der var to aktionærer i C, men A havde ret til at vælge flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.  

Rådgiver oplyste i den forbindelse, at den anden aktionær i C ikke udøvede en bestemmende indflydelse over C efter indikationerne i § 31 C, stk. 2, nr. 3-5.  Skatterådet afgjorde på baggrund heraf, at A var koncernforbundet med C.

Som det var tilfældet i SKM2006.107.SR har repræsentanten i denne sag ikke ud fra IAS 27.12 positivt kunnet oplyse, om C udøver en de facto bestemmende indflydelse i A, således at formodningen ud fra IAS 27.12 kan bekræftes eller afkræftes. SKAT antager dog, at repræsentanten modsætningsvis i sin vurdering ikke har lagt dette til grund, da repræsentantens opfattelse er, at den bestemmende indflydelse bliver udøvet af B, og dermed ikke C.

SKAT finder ikke, at det ud fra de forelagte oplysninger klart kan påvises, at B's ejerskab af stemmeflertallet ikke udgør bestemmende indflydelse.

SKAT har ved denne vurdering konkret skønnet, at B ved indgåelse aktionæroverenskomsten ikke anses at have fralagt sig den bestemmende indflydelse.

SKAT finder derfor ud fra en samlet konkret vurdering af de for SKAT forelagte oplysninger, at B og A er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 7.

Idet koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, 3 a-5 og 5 b, eller § 2, stk. 1, litra a og b, skal sambeskattes, og der ved koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber og foreninger m.v., der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jf. § 31 C indstiller SKAT på baggrund af de foreliggende oplysninger, at spørgsmål 1 besvares bekræftende. 

Spørgsmål 2

Da spørgsmål 1 er besvaret bekræftende, bortfalder spørgsmål 2.

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling

.