Dato for udgivelse
26 Jun 2006 13:29
SKM-nummer
SKM2006.423.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-064070
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Der blev anmodet om tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår. Administrationsselskabet havde indkomstår 1. oktober - 30. september. Det ene datterselskab havde også indkomstår 1. oktober - 30. september. Det andet datterselskab havde indkomstår 1. januar - 31. december. Administrationsselskabet og det datterselskab, der havde samme indkomstår som administrationsselskabet ønskede at omlægge deres indkomstår til 1. januar - 31. december med omlægningsperioden 1. oktober 2005 - 31. december 2006. Anmodningen var begrundet i, at der var driftsaktivitet i det selskab, hvis indkomstår, der ønskedes omlagt til, mens der var begrænset aktivitet i administrationsselskabet og at det passede bedst i selskabets ressourcebelastning at have indkomstår 1. januar - 31. december. Skatterådet gav dispensation til den ønskede omlægning af administrationsselskabets indkomstår.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.4.3.2
Sagsfremstilling og begrundelse

A ApS ejer 100 % af B ApS. A ApS ejer også C A/S.

A ApS og B ApS har indkomstår 1. oktober - 30. september. C A/S har indkomstår 1. januar - 31. december.

Reglerne om sambeskatning blev ændret i 2005. Det medfører, at selskaberne i koncernen skal sambeskattes, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1. Det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, skal udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen, jf. selskabsskatteloven § 31, stk. 4.             

De nye regler om sambeskatning har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, jf. § 15, stk. 3 i Lov nr. 426 af 6. juni 2005.

For C A/S har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder den 1. januar 2005. For A ApS og B ApS betyder det, at de nye sambeskatningsregler har virkning fra og med det indkomstår, der begynder 1. oktober 2005.

Fra 1. oktober 2005 bliver A ApS administrationsselskab for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, da det fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, jf. selskabsskatteloven § 31, stk. 4. C A/S indtræder i sambeskatning med A ApS og B ApS den 1. oktober 2005, da de to sidstnævnte selskaber bliver omfattet af de nye regler fra og med denne dag. Etablering af koncernforbindelsen i relation til sambeskatningsreglerne er derfor sket denne dag. Koncernens indkomst skal således opdeles på 2 delperioder, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3.

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, at alle selskaber i en sambeskatning omfattet af selskabsskattelovens § 31 skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, jf. 31, stk. 5.

Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår.

Det medfører, at C A/S ved indtræden i sambeskatningen med A ApS skal omlægge sit indkomstår, så det udløber samtidig med A ApS' indkomstår.

Ansøgeren har anmodet om Skatterådets tilladelse til i stedet at omlægge administrationsselskabets, A ApS, indkomstår med omlægningsperioden 1. oktober 2005 - 31. december 2006.

Ansøgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ansøgeren foretrækker at omlægge administrationsselskabets indkomstår af praktiske og administrative hensyn. Det er ansøgerens opfattelse, at der ikke opnås skattefordele i forbindelse med omlægningen. Såfremt C A/S' indkomstår skal omlægges, skal der udarbejdes et perioderegnskab for selskabet, hvilket vil være ressourcekrævende og en belastning af selskabets bogholderifunktion. Desuden kræver det revisorassistance ved regnskabsudarbejdelsen. Herudover vil det kræve tilpasning af selskabets IT systemer, så de kommer til at følge det nye indkomstår. Der er driftsaktivitet i C A/S.

Herudover har selskabet valgt kalenderåret som indkomstår i C A/S, da revision af årsregnskabet i april/ maj måned ifølge ansøgeren passer bedst i selskabets ressourcebelastning.

Sagsfremstillingen er sendt til udtalelse hos ansøgerens repræsentant. Selskabets repræsentant har meddelt, at der ikke er bemærkninger til sagsfremstillingen eller til SKATs indstilling til Skatterådet.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelsen sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.

Da det er oplyst, at der er driftsaktivitet i C A/S, mens der er begrænset aktivitet i A ApS, og at det passer bedst i selskabets ressourcebelastning at have indkomstår 1. januar - 31. december, er det SKATs opfattelse, at der er administrative hensyn, der taler for, at dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår bør gives efter selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1. Der ses desuden ikke at opnås særlige skattemæssige fordele herved.

SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1.

Skatterådets tilladelse til omlægning af B ApS' indkomstår så det svarer til administrationsselskabets indkomstår, er ikke påkrævet efter SEL § 31 B, stk. 1.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos Skattecenter X. Skattecenter X udtaler, at skattecenteret ikke har oplysninger af faktisk karakter af betydning for sagens afgørelse, og er enig i det fremsendte udkast.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.