Dato for udgivelse
22 Jun 2006 16:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 May 2006 09:37
SKM-nummer
SKM2006.419.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-0232
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag, tilbagebetaling
Resumé
En selvstændig erhvervsdrivende, der i 1997 og 1998 havde betalt arbejdsmarkedsbidrag af sygedagpenge, var afgået ved døden i 1998. På baggrund af Østre Landsrets dom i SKM2003.416 kunne det fastslås, at indbetalingen var ulovhjemlet. SKAT blev pålagt at genoptage bidragsansættelserne uanset at den pågældende var afgået ved døden, idet anvendelsen af arbejdsmarkedsfondsloven § 13, stk. 8 forudsætter, at det betalte bidrag er opkrævet ved lovhjemmel.
Reference(r)

Arbejdsmarkedsfondsloven § 13, stk. 8

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 E.B.8.3.1.1

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkat har ikke imødekommet A's anmodning om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag betalt i det år A afgik ved døden.

Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage klagerens bidragsansættelse vedrørende 1998.

Sagens oplysninger

A var selvstændigt erhvervsdrivende. I 1997 og 1998 modtog han henholdsvis 17.938 kr. og 64.386 kr. i sygedagpenge.

A afgik ved døden i 1998.

Østre Landsret har ved en dom af 24. september 2003 (SKM2003.416) fastslået, at sygedagpenge udbetalt til en selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen ikke skal indgå i beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag.

Told- og Skattestyrelsen har som følge af dommen herefter den 5. oktober 2004 udsendt et genoptagelsescirkulære, TSS-cirkulære nr. 23. Det fremgår af cirkulæret, at dommen ifølge Told- og Skattestyrelsens opfattelse har den følge, at sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster ikke skal anses for indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette er en ændring af praksis, hvorfor dommen giver mulighed for genoptagelse. Det fremgår videre af cirkulæret, at:

"Målgruppen for cirkulæret er selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, som i perioden fra og med indkomståret 1995 har modtaget sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster. Det er yderligere en forudsætning for genoptagelse, at de pågældende ydelser har været medregnet til virksomhedens indkomst. (...)

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse efter dette cirkulære skal indgives senest den 1. juni 2005. (...)

Selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, som i strid med pkt. 6-10 ovenfor ved skatteansættelsen (...) er blevet stillet, som om sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster indgår i indtægterne ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan efter anmodning få genoptaget skatteansættelsen (...).

For så vidt angår genoptagelse af arbejdsmarkedsbidrag, midlertidig pensionsopsparing og særligt pensionsbidrag gælder følgende: Efter arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, finder skattestyrelseslovens §§ 34 og 35 tilsvarende anvendelse, for så vidt angår anmodninger om genoptagelse af opgørelsen af arbejdsmarkedsbidrag.

Genoptagelse af opgørelsen af midlertidig pensionsordning og særlig pensionsopsparing sker efter samme regler som for arbejdsmarkedsbidrag. Det følger tillige af den gældende § 17 b, stk. 1, sidste pkt., i ATP-loven om den midlertidige pensionsordning og ATP-lovens § 17 f, stk. 1, sidste pkt., særlig pensionsopsparing, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, og skattestyrelseslovens §§ 34 og 35 (...)

Efter skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom indgives senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb (...). Hvis fristen er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere foretages genoptagelse til gunst for den skattepligtig fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke er udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

Sagen i SKM2003.416.ØLR vedrører indkomståret 1995, og der kan dermed ske genoptagelse fra og med dette indkomstår.

Efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, skal anmodning om genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, fremsættes 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 34. Anmodningen vil dog blive anset for rettidig, hvis den indgives senest den 1. juni 2005. (...)"

Told- og Skattestyrelsen har i marts 2005 udsendt et brev til alle personer, der kan være omfattet af cirkulæret. Klageren er blandt de personer, der har modtaget dette brev. Det fremgår blandt andet af brevet, at:

"Selvstændigt erhvervsdrivende, der har modtaget sygedagpenge og en række lignende overførselsindkomster, skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsbidrag og lønsumsafgift heraf. Det følger f en dom fra Østre Landsret fra september 2003.

Da vi i vores systemer har registreret, at Deres afdøde ægtefælle som selvstændigt erhvervsdrivende har modtaget dagpenge ved sygdom eller barsel og /eller iværksætter- og etableringsydelse, har De måske penge til gode hos skattevæsenet. derfor sender vi Dem dette brev.

Vi har fået indberettet følgende oplysninger:

1997

1998

Dagpenge ved sygdom eller barsel

17.938

64.386

(...)

Det forhold, at De er udsøgt i vores system, betyder ikke nødvendigvis, at De har betalt for meget arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsbidrag eller lønsumsafgift. Det afhænger blandt andet af, hvordan De har selvangivet de pågældende overførselsindkomster. Det er derfor ikke sikkert, at De har penge til gode hos os.

Det er således nødvendigt, at De henvender Dem til den regionale told- og skattemyndighed senest den 1. juni 2005 for at få nærmere besked om en eventuel tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsbidrag og lønsumsafgift.

Hvis De allerede har bedt om at få tilbagebetaling, beder vi Dem om at se bort fra dette brev."

Klagerens repræsentant søgte med henvisning til Told- og Skattestyrelsens brev den 29. maj 2005 om, at A's indkomst blev reguleret med de i 1997 og 1998 modtagne sygedagpenge.

ToldSkat har genoptaget bidragsansættelsen vedrørende 1997, men meddelt afslag på anmodningen for så vidt angår 1998.

ToldSkats afgørelse

Klagerens anmodning om genoptagelse af bidragsansættelsen vedrørende 1998 er ikke imødekommet, da A i 1998 afgik ved døden og betalte a conto arbejdsmarkedsbidrag pr. dødsdagen anses for endelige, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 8.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at ToldSkat pålægges at genoptage klagerens bidragsansættelse vedrørende 1998 med henblik på tilbagebetaling af for meget betalt arbejdsmarkedsbidrag, jf. TSS-cirkulære 2004.23.

Der skal ske genoptagelse af ansættelsen, da der er tale om en uberettiget opkrævet afgift. Arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 3, kan ikke stå i vejen for dette, da denne bestemmelse alene er bestemt for skatter og afgifter, der er opkrævet med rette.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 8, fremgår bl.a. følgende:

"Afgår en person omfattet af § 7, stk. 1 eller 2, ved døden, anses betalingen af indeholdte bidrag efter § 11, stk. 1 og 6, og betalingen af foreløbige bidrag efter § 12, som forfaldt før dødsfaldet, for endelige for afdøde for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted. (...)"

Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 1223 af 27. december 1996.

Før bestemmelsens indførelse skulle der altid foretages en slutbidragsopgørelse for afdøde med eventuelle efterreguleringer af arbejdsmarkedsbidraget efter de almindelige regler herom. I mange tilfælde - navnlig i de situationer, hvor den afdøde kun havde haft lønindkomst, eller hvor afdøde var selvstændig og løbende havde betalt foreløbige bidrag - medførte slutbidragsopgørelsen dog kun meget beskedne - om overhovedet nogen - reguleringer af arbejdsmarkedsbidraget. Skattemyndighedernes administrative ressourceanvendelse ved udarbejdelsen af en særskilt slutbidragsopgørelse stod derfor ikke mål med de meget beskedne reguleringer af bidragsgrundlaget. Dette fremgår af bestemmelsens forarbejder.

I det foreliggende har A betalt arbejdsmarkedsbidrag af sygedagpenge på grundlag af en praksis, som Østre Landsret ved SKM2003.416.ØLR fastslog var ulovhjemlet.

Told- og Skattestyrelsen har på baggrund af dommen udstedt TSS-cirkulære 2004-23, hvorefter bidragsansættelsen fra 1995 og fremefter kunne genoptages, hvis bidragsyderen anmodede herom inden den 1. juni 2005.

Det er på baggrund af ovenstående Landsskatterettens opfattelse, at arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 8, ikke finder anvendelse i den foreliggende situation, idet det må ligge som en forudsætning for anvendelsen af § 13, stk. 8, at de i bestemmelsen betalte bidrag er opkrævet med lovhjemmel.

SKAT pålægges derfor at genoptage A's bidragsansættelse vedrørende 1998.