Dato for udgivelse
24 nov 2006 08:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 maj 2006 15:39
SKM-nummer
SKM2006.703.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-063506
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Tegningsretter, vederlagsfri tildeling
Resumé
En direktør i et selskab fik tildelt tegningsretter til B-aktier. Parterne havde aftalt, at tegningsretterne skulle beskattes efter reglerne i ligningslovens § 7 H. Retserhvervelsestidspunktet var sammenfaldende med tildelingstidspunktet, og tegningskursen var fastsat til markedskursen tillagt et rentetillæg på 15 % p.a. fra tildelingen til udnyttelsen. Skatterådet tiltrådte, at betingelsen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b, om at de modtagne tegningsretters udnyttelseskurs maksimalt må være 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne retter giver ret til at tegne, var opfyldt.
Reference(r)
Ligningsloven § 7 H
Henvisning
Ligningsvejledning 2006-2 A.B.1.15
Spørgsmål

Kan de tegningsretter, som A vederlagsfrit har modtaget af C A/S den 15. juni 2005, anses for omfattet af ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Den hidtidige ejerkreds i C ApS indgik d. 15. januar 2005 aftale med flere institutionelle investorer og A om tilførsel af ny kapital til selskabet samt ændring af selskabet fra et ApS til et A/S.

Kapitaltilførslen gennemføres dels kontant, dels ved konvertering af gældsposter og dels ved apportindskud (afgivelse af ret til fremtidig licensindtægt).

I forbindelse med kapitaltilførslen opdeles selskabets aktiekapital i A- og B-aktiekapital, hvor de oprindelige kapitalandele bliver A-aktier, mens kapitaltilførslerne bliver B-aktier. B-aktiekapitalens præferencestilling fremgår af vedtægternes § 4.

Umiddelbart efter kapitaltilførslens gennemførelse - og på samme ekstraordinære generalforsamling - udsteder selskabet fondsaktier i forholdet 1:1 til samtlige aktionærer.

På samme ekstraordinære generalforsamling i selskabet, hvor ovenstående er vedtaget, vedtages det endvidere at tildele A 93.700 warrants til B-aktier i selskabet.

Ved den kontante kapitaltilførsel og ved konvertering af gæld til aktiekapital er anvendt kurs 5.853. Ved den efterfølgende fondsaktieudvidelse halveres denne kurs til 2.927.

Warrantsaftalen

A er ansat som direktør i C A/S.

Som det fremgår af warrantsaftalen tildeles A 93.700 warrants til B-aktier i selskabet d. 15. juni 2005.

Retserhvervelsestidspunktet er sammenfaldende med tildelingstidspunktet.

Parterne har aftalt, at de tildelte warrants, hvis dette er muligt - skal være omfattet af beskatningsreglerne i ligningslovens § 7H.

De tildelte warrants kan udnyttes til tegning af aktier i selskabet i perioden fra tildelingen og frem til d. 15. juni 2010 (en 5-årig periode). Hver warrant berettiger til tegning af 1 stk. B-aktie á nom. 1 kr. udnyttelseskursen er 2.927 tillagt et rentetillæg på 15 % p.a. fra tildelingen og indtil udnyttelsen.

De tildelte warrants er uoverdragelige, bortset fra ved arv, og de bortfalder, hvis A ikke tegner aktier i tegningsperioden. 

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt tegningsretterne er omfattet af ligningslovens § 7H, skal besvares med ja.

Begrundelsen herfor er, at A som led i sit ansættelsesforhold har modtaget et vederlag i form af tegningsretter, hvor betingelsen i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b (favørelementet) er opfyldt, idet A på retserhvervelsestidspunktet tildeles ret til at tegne aktier til markedsprisen.

Markedsprisen er fastsat til kurs 2.927, jf. ovenstående, i forbindelse med de institutionelle investorers nytegning af aktier i selskabet.

Repræsentanten henviser endvidere til Ligningsrådets afgørelser SKM2005.141.LR og SKM2005.146.LR, hvor Ligningsrådet har afgjort, at ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b, kan anvendes, hvis

  • retserhvervelsestidspunktet er sammenfaldende med tildelingstidspunktet
  • udnyttelseskursen svarer til markedskursen på tildelingstidspunktet
  • der sker en forrentning af udnyttelseskursen indtil udnyttelsen

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ligningslovens § 7 H, skal personer, der som led i et ansættelsesforhold modtager vederlag i form af tegningsretter til aktier mv., ikke medregne værdien heraf ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det er blandt andet en betingelse for at opnå skattefrihed efter § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b, at den ansatte i samme år modtager købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne retter giver ret til at erhverve eller tegne og aktier, hvor værdien heraf ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn.

Vurderingen af, om grænserne er overholdt, skal ske ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske kurs foreligger, dog senest på retserhvervelsestidspunktet.

I den foreliggende sag er tegningskursen fastsat til kurs 2.927 (markedskursen) tillagt et rentetillæg på 15 % p.a. fra tildelingen og indtil udnyttelsen. Det er SKATs opfattelse, at den faktiske kurs først kan beregnes, når tegningsretterne udnyttes.

Efter det oplyste retserhverver A tegningsretterne på tildelingstidspunktet, og vurderingen af om betingelserne i § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b, er opfyldt skal derfor foretages på tildelingstidspunktet, uanset at udnyttelseskursen ikke ligger fast.

Markedsprisen er fastsat til kurs 2.927 i forbindelse med institutionelle investorers nytegning af aktier i selskabet.

Tegningskursen for A tegningsretter er på intet tidspunkt lavere end markedskursen på retserhvervelsestidspunktet. Det er således SKATs opfattelse, at betingelsen om, at de modtagne tegningsretters udnyttelseskurs maksimalt må være 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne retter giver ret til at tegne, er opfyldt.

Det indstilles som følge heraf, at spørgsmålet besvares med ja.

Skatterådet tiltræder indstillingen.