Dato for udgivelse
25 Aug 2006 13:47
SKM-nummer
SKM2006.518.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-008471
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Udenlandske firmabiler, registreringsafgift, afgiftsfritagelse, genoptagelse
Resumé

Folketinget har den 31. maj 2006 vedtaget lovforslag L225 om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven (udenlandske firmabiler, fradrag for særligt brændstoføkonomiske brugte indførte personbiler og ophævelse af gebyret for vurdering af nye køreøtjer).

Lovændringen medfører bl.a., at der kun skal betales registreringsafgift for en udenlandsk firmabil, såfremt firmabilen i det væsentlige anvendes varigt i Danmark. Ændringerne sker som følge af EF-dommen C-464/02, den såkaldte firmabildom, hvor det nu bliver muligt for herboende at anvende afgiftsfrie firmabiler indregistreret på udenlandske nummerplader i Danmark.

Hjemmel
Registreringsafgiftsloven
Reference(r)
Registreringsafgiftsloven
Henvisning
Punktafgifsvejledningen 2006-3 E.1

Den 15. september 2005 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-464/02, den såkaldte firmabilsag. Det er i EF-dommen fastslået, hvornår der skal betales registreringsafgift af en udenlandsk firmabil, der bruges af en dansk bosiddende arbejdstager ansat i en udenlandsk virksomhed. Der vil således fortsat kunne opkræves registreringsafgift, når firmabilen "i det væsentlige varigt" anvendes i Danmark. Dommen tilsidesætter samtidig det kriterium, der var indeholdt i den tidligere lovgivning, at ansættelsesforholdet skal være den ansattes hovederhverv.

De, som er omfattet af muligheden for at kunne køre i en afgiftsfri udenlandsk firmabil er 

  • herboende arbejdstagere med en udenlandsk arbejdsgiver, hvor den primære kørsel foregår i udlandet
  • herboende selvstændige erhvervsdrivende, som har økonomisk aktivitet i udlandet og dermed kørsel i udlandet 

Se nærmere om de nye og ændrede regler i nyhedsbrev af 9. juni 2006 eller bemærkningerne til lovforslag L 225.

1. Lovændringen

Lovændringen er gennemført ved lov nr. 516 af 7. juni 2006 (L 225), og de fleste ændringer af registreringsafgiftsloven trådte i kraft ved offentliggørelsen, som fandt sted den 9. juni 2006.

Ordningen med betaling af dagsafgift er bortfaldet.

For at afgøre hvornår firmabilen i det væsentlige anvendes varigt i Danmark, indføres et dagskriterium og et kilometerkriterium, og begge kriterier skal være opfyldt, før der indtræder afgiftspligt.

Det er stadigvæk færdselsloven, der regulerer, hvornår et køretøj skal indregistreres. Udgangspunktet efter færdselsloven er, at en dansk bosat skal anvende en dansk indregistreret bil. Fremtidigt vil dette udgangspunkt i visse situationer blive fraveget for de firmabiler, der stilles til rådighed for en herboende arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Hvis en herboende anvender en firmabil både i Danmark og i udlandet, kan vedkommende anvende en udenlandsk indregistreret firmabil afgiftsfrit i Danmark, hvis SKAT efter ansøgning har afgjort, at køretøjet kan fritages for afgift ifølge registreringsafgiftsloven.

Det er derfor en forudsætning for, at en dansk bosat arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende må benytte en udenlandsk indregistreret firmabil uden at betale afgift, at SKAT efter ansøgning har afgjort, at køretøjet, som følge af anvendelsen (dags- og kilometerkriteriet) ikke anses for omfattet af afgiftspligten.

Ved udtrykket en udenlandsk firmabil, er det ikke fastlagt om bilen er indregistreret i Danmark eller udlandet. Ved udstedelse af tilladelse til brug af en afgiftsfri firmabil af en herboende, er der ikke krav om, at bilen skal være indregistreret i Danmark.

2. Genoptagelse og evt. tilbagebetaling af afgift - herunder overvæltning

Ved bedømmelsen af eventuelle tilbagebetalingskrav anvendes dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling af beløb erlagt i urigtig formening om skyld. Disse regler vil blive fortolket i lyset af den seneste praksis fra EF-domstolen om medlemsstaternes opkrævning af beløb i strid med fællesskabsretten.

Det følger af EF-domstolens faste praksis, at en medlemsstat kun kan modsætte sig, at en afgift, der er opkrævet i strid med fællesskabsretten, tilbagebetales, når det er godtgjort af de nationale myndigheder, at en anden person end den afgiftspligtige fuldt ud har båret afgiftsbyrden, og at en tilbagebetaling af en afgiften til den afgiftspligtige ville medføre en ugrundet berigelse for ham. Heraf følger endvidere, at hvis kun en del af afgiften er overvæltet på senere led, er de nationale myndigheder forpligtet til at tilbagebetale det ikke-overvæltede beløb.

Spørgsmål om overvæltning vil eksemplevis blive aktuel i situationer, hvor en udenlandsk virksomhed har indkøbt en firmabil til en herboende arbejdstager og betalt fuld registreringsafgift. Hvis firmabilen er solgt i Danmark, vil salgsprisen således indeholde en vis del af den oprindeligt betalte afgift. Tilbagebetaling af afgiften, vil derfor skulle reduceres med det afgiftsbeløb, som er indeholdt i salgsprisen, og som derfor må anses for overvæltet på køberen.

2.1 Hvem kan søge tilbagebetaling

De, som kan omfattes af de nye fritagelsesregler, og som således har betalt afgift på et forkert grundlag, kan ansøge om tilbagebetaling af afgift. De nye regler omfatter både herboende arbejdstagere, der er ansat ved en udenlandsk arbejdsgiver samt herboende selvstændige erhvervsdrivende, der enten er etableret eller udfører arbejde i et andet EU/EØS-land.

Det er udelukkende den, som har betalt afgiften, der kan få tilbagebetaling. Den registrerede forhandlervirksomhed, der har solgt en ny bil og som har betalt registreringsafgiften, anses i denne forbindelse for at have indbetalt afgiftsbeløbet på købers vegne. For nye køretøjer er det således køber, der i givet fald kan få tilbagebetalt registreringsafgiften.

Afgiftsbetalingen kan være sket som betaling af fuld afgift for køretøjet, kvartalsafgift eller som dagsafgift.

2.2 Frist for anmodning om tilbagebetaling

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelsen af praksis.

 

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

2.3 Hvilken dato er afgørende for vurdering af frist

 

Det er datoen for den faktiske betaling af afgiften, der som udgangspunkt lægges til grund i forbindelse med bedømmelsen af forældelse. Betalinger forud for den 15. september 2000 anses således for forældet.

 

For så vidt angår kvartalsafgiften, skal knyttes følgende bemærkning: EF-dommen er afsagt i september 2005 og denne måned er i juli kvartal. Da kvartalsafgiften betales forud for kvartalet, anses juli kvartal 2000 således ikke for at være forældet, selvom den faktiske betaling af kvartalsafgiften ligger før den 15. september 2000.

 

3. EU-retten

 

Den 1. november 2005 trådte skatteforvaltningsloven i kraft, men den er bl.a. en videreførelse af §35 B og 35 C i skattestyrelsesloven. Det følger af lovbemærkningerne til § 35 C, stk. 1, nr. 1, i L 175 af 12. marts 2003 at, "Særligt på afgiftsområdet spiller EU-retlige regler en betydelig rolle for retstilstanden. Har EF-domstolene således afsagt en dom, hvorved hidtidig praksis underkendes, vil dette kunne give grundlag for genoptagelse efter den foreslåede bestemmelse i samme omfang, som hvis praksis var underkendt af de nationale domstole. Det vil imidlertid i disse tilfælde ofte ikke være muligt at knytte afgørelsen fra EF-domstolen til en specifik afgiftsperiode. Adgangen til genoptagelse vil herefter i disse tilfælde normalt være at regne fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for EF-domstolens dom."

 

EF-domstolen afsagde sin dom den 15. september 2005.

 

Adgangen til genoptagelse regnes 5 år forud for EF-dommens dato, altså 15. september 2000.

 

4. Anmodningen om tilbagebetaling

Anmodning om tilbagebetaling skal indgives til SKAT. Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse samt CVR-nr eller lignende identifikation samt en specifikation af kravet, herunder hvilket køretøj, der ønskes tilbagebetaling for.

Ved krav om tilbagebetaling skal virksomheden vedlægge dokumentation gennem relevant regnskabsmateriale og andre bilag, f.eks. registreringsattest som viser ejerskabet, og faktura/kvittering hvoraf det fremgår, at der er betalt afgift samt hvem der har betalt afgiften. Derudover oplysninger, der sandsynliggør, at det omhandlende køretøj, og ejeren/brugeren kan omfattes af reglerne for afgiftsfritagelse.

Der stilles ikke krav om fremlæggelse af kørebog, kørselsregnskab eller lignende. Den pågældende skal afgive erklæring om køretøjets anvendelse her i landet og i udlandet i relation til dags- og kilometerkriteriet for hvert af de år (12-måneders periode), som anmodningen om tilbagebetaling vedrører.

Skat forbeholder sig ret til, at anmode virksomheden om yderligere dokumentation og oplysninger til brug for vurderingen af anmodningen om genoptagelse og tilbagebetaling af afgift, herunder om der er sket overvæltning.

Virksomheden bør opbevare det relevante regnskabsmateriale, indtil der er truffet en endelig afgørelse om tilbagebetaling, selv om det 5-årige opbevaringskrav, der er fastsat i § 66 i bekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2003, udløber forinden. Det skal være muligt for SKAT på ethvert tidspunkt under behandlingen af tilbagebetalingskravet at efterprøve dokumentationen for virksomhedens oplysninger.

5. Forrentning

Tilbagebetalingskrav forrentes efter de almindelige regler om forrentning jf. cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb og cirkulære nr. 24 af 26. februar 2004 (TSS-cirkulære 2004-07) om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb. Forrentningen er skattepligtig indkomst i forhold til statsskattelovens § 4, litra e.

Eftersom der i denne sag er tale om indbetalte beløb efter påkrav, sker forrentningen efter punkt 7 i begge cirkulærer.

6. Gyldighed

Lovændringen er indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen 2006-3 E.1.2.6.

Denne SKAT-meddelse bortfalder 6 måneder fra offentliggørelsen på SKATs hjemmeside.