Dato for udgivelse
05 jul 2006 10:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 jun 2006 11:03
SKM-nummer
SKM2006.455.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-2744-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Goodwill, afskrivning, rettighed, koncern
Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til at foretage afskrivning på et beløb, der var betalt i henhold til en med et koncernforbundet selskab indgået aftale. Sagsøgeren gjorde i første række gældende, at der ved aftalen var erhvervet skattemæssig goodwill, subsidiært at der var tale om en indtjeningsrettighed, som der kunne afskrives på i henhold til afskrivningslovens § 40, stk. 2, eller statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsretten udtalte, at den omstændighed, at det koncernforbundne selskab lod sagsøgeren udføre de funktioner, der tidligere var knyttet til den omhandlede oliegennemløbsvirksomhed, mod vederlag, ikke indebar overdragelse af en virksomhed med dertil knyttet goodwill. Landsretten bemærkede herved, at gennemløbsvirksomheden blev nedlagt, at der ikke blev overført personale og aktiver, at der heller ikke blev af afstået kunder, forretningsforbindelser eller lignende, og at der reelt forelå et tjenesteydelsesforhold, hvorfor der ikke var grundlag for at indrømme sagsøgeren afskrivningsret for goodwill.

Landsretten fandt heller ikke, at der var tale om erhvervelse af indtjeningsrettigheder, der kunne give grundlag for afskrivningsret i medfør af afskrivningslovens § 40, stk. 2, eller statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Ministeriets frifindelsespåstand blev herefter taget til følge.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 40, stk. 1
Afskrivningsloven § 40, stk. 2
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 E.C.5.3

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 E.I.4.1.1

Parter

A/S H1 Raffinaderiet
(advokat Poul Bostrup)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

Vogter, Kristian Petersen og Per Graversen (kst.)

Landsskatteretten har den 15. september 2004 afsagt følgende kendelse:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2000

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for afskrivning på goodwill/rettighed med 455.357 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Indkomståret 2001

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for afskrivning på goodwill/rettighed med 607.143 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

...

Sagens oplysninger

A/S H1 Raffinaderiet har for indkomstårene 2000 og 2001 afskrevet på goodwill, idet A/S H1 Raffinaderiet har oplyst, at der den 1. april 2000 er købt goodwill/rettighed til en værdi af 4.250.000 kr. af H1 Petroleum Ltd.

A/S H1 Raffinaderiet er for 98 % vedkommende ejet af holdingselskabet H2, der igen er ejet med 100 % af A.

H1 Petroleum Ltd. er ejet af to selskaber: A/S H1 Benzin Y-by med 6/7 og A/S H1 Benzin Danmark med 1/7. Disse to selskaber er ejet af hvert sit holdingselskab, der igen er ejet af A.

A/S H1 Raffinaderiet (herefter selskabet) og H1 Petroleum Ltd. er således begge kontrolleret af A.

Selskabets aktivitet består i at drive et raffinerings- og olietankanlæg på havnen i X-by. Selskabets forretningsområder består af:

  1. Oplagring og handling af gasolieprodukter
  2. Oplagring og handling af svær fuelolie produkter
  3. Oplagring og handling af melasseprodukter
  4. Tankudlejning

Selskabet driver ikke længere raffinaderivirksomhed, men beskæftiger sig med blanding af produkter samt olieopbevaring (olielager). Den opbevares og leveres olie bl.a. via H1 Petroleum Ltd. til andre selskaber i H1-gruppen. Endelig udlejer selskabet lagerkapacitet til en ekstern kunde G1, der opbevarer melasse i tankene. A/S H1 Raffinaderiet er ikke sambeskattet med de øvrige selskaber i H1-gruppen.

H1 Petroleum Ltd. beskæftigede sig såvel før som efter den 1. april 2000 med import og videresalg af olie- og benzinprodukter. Udover at sælge til selskabets medlemmer A/S H1 Benzin Y-by og A/S H1 Benzin Danmark, sælger selskabet til store industrivirksomheder, rederier, fjern- og kraftvarmeværker, offentlige institutioner og selvstændige olie- og benzinforhandlere. H1 Petroleum Ltd. har de seneste par år haft underskud.

Pr. 31. marts 2000 lukkede H1 Petroleum Ltd. sit olieimportanlæg på lejet grund på Y-by Havn. Som følge heraf blev det besluttet at overdrage gennemløbet af fuelolie fra importanlægget i Y-by til selskabet, som havde importanlæg i X-by. I denne forbindelse betalte selskabet 4.250.000 kr. til H1 Petroleum Ltd. for goodwill.

Der foreligger ikke nogen skriftlig aftale vedrørende denne overdragelse eller vedrørende betalingen for goodwill til en værdi af 4.250.000 kr.

Som dokumentation for overdragelsen af goodwill er der fremlagt en faktura fra H1 Petroleum Ltd. til selskabet på 4.250.000 kr. Fakturaen er udstedt den 31. marts 2000 og har følgende indhold:

"Købesum for overdraget goodwill i forbindelse med afvikling af Y-by Havn i henhold til forhandlingsprotokol af d.d.

Kr. 4.250.000,-

Beløbet betales med 50 % den 15/4-00 og 50 % den 15/6-00."

Den i fakturaen omtalte forhandlingsprotokol er bestyrelsesmøde-referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2000 i H1 Petroleum Ltd. Det fremgår heraf, at overdragelsen af gennemløb på Y-by Havn til selskabet sker på følgende vilkår:

"A/S H1 Raffinaderiet betaler for goodwill, berigtiget efter skattemæssig anvisning kr. 4.250.000 der erlægges med halvdelen 15/4-2000 og resten eller kr. 2.125.000 den 15/6-2000. H1 Petroleum Ltd. garanterer gennemløb af minimum 20.000 t/årligt fra 1/4 2000 ud over udlevering i 1999 som udgjorde 25.849 tons fuel. Aftalen træder i kraft den 1/4-2000. Der tages forbehold for skattevæsenets godkendelse af pris for good-will, således at parterne kan vælge at indrette sig efter skattevæsenets anvisninger eller træde tilbage."

I 2001 har H1 Petroleum Ltd. ved kontrakt af 17. december 2001 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2001 lejet hele tankanlægget i X-by af selskabet. H1 Petroleum Ltd. stod således selv for gennemløbet mod at betale for leje af anlægget til selskabet på 5.376.000 kr. + moms årligt. I 2002 gik man tilbage til den forhenværende kontrakt.

H1 Petroleum Ltd. betaler endvidere selskabet for opbevaring af olien. Efter repræsentantens oplysninger foreligger der en fast og vedvarende aftale om dette. Afregningen sker pr. enhed olie enten beregnet i tons eller i m3, og prisen pr. enhed er fast og uafhængig af oliepriserne.

Den kommunale skatteforvaltnings afgørelse

Der er ikke godkendt afskrivning på goodwill/rettighed.

Den af H1 Petroleum Ltd. stillede garanti for et vist køb/gennemløb hos selskabet kan ikke betragtes som værende et salg af goodwill. Selskabet har ikke i forbindelse med den stillede garanti modtaget kunder eller forretningsforbindelser ud over H1 Petroleum Ltd., der i forvejen var kunde hos selskabet. Der er alene tale om en garanti for omsætningsfremgang i forhold til en allerede eksisterende kunde.

Der er endvidere ikke tale om overdragelse af en anden type immaterielt aktiv. Den af H1 Petroleum Ltd. stillede garanti for et vist køb/gennemløb hos selskabet kan ikke betragtes som værende et salg af et immaterielt aktiv.

Der foreligger ikke nogen reel forpligtelse/garanti, idet kontrakten uden varsel kan opsiges af H1 petroleum Ltd., på grund af interessesammenfald mellem selskaberne.

I 2001 blev garantien om minimumsgennemløb ikke opfyldt, idet H1 Petroleum Ltd. ved kontrakt af 17. december 2001, med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2001, lejede hele tankanlægget af selskabet, således at H1 Petroleum Ltd. selv stod for gennemløbet mod at betale for leje af raffinaderiet. Med virkning fra 1. januar 2002 blev denne kontrakt igen ophævet, og selskabet stod herefter igen for opbevaring/gennemløb af olien.

Aftalen mellem selskabet og H1 Petroleum Ltd. må anses for at være uden reelt indhold, og selskabet kan derfor ikke anses for at have erhvervet et afskrivningsberettiget immaterielt aktiv.

Vederlaget på 4.250.000 kr. anses derfor for et skattepligtigt tilskud fra selskabet til H1 Petroleum Ltd., jf. statsskattelovens § 4 a.

Selskabet har mulighed for at gøre brug af skatteforbeholdet, der er taget i bestyrelsesreferat af 31. marts 2000, jf. skattestyrelseslovens § 37 B.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der godkendes afskrivning på goodwill erhvervet for 4.250.000 kr. og har subsidiært nedlagt påstand om, at der godkendes afskrivning på en immateriel rettighed erhvervet for 4.250.000 kr.

Selskabets driftsresultater bevægede sig fra 1997 til 1999 i ugunstig retning. Idet selskabets store driftsomkostninger er lønninger og afskrivninger, var det nødvendigt at forøge omsætningen på anlægget.

Årsagen til nedgangen i selskabets indtægter var, at den råolie, som var en forudsætning for udnyttelsen af raffineringskolonnerne, henover årene 1997 og 1998 blev sværere at få leveret.

H1 Petroleum Ltd's olieimportanlæg i Y-by havde haft en meget stor omsætning af bunker-fuel og landbaseret svær fuel olie bl.a. til G2-bådene i Z-by. Som følge af nedlæggelsen af anlægget var H1 Petroleum Ltd. nødsaget til at finde et alternativ.

...

Beregningen af goodwillbeløbet blev foretaget ud fra de skattemæssige resultater for terminalen i Y-by for årene 1997 til 1999. Til kontrol af hvilken minimumsomsætning H1 Petroleum Ltd. skulle garantere, blev der udarbejdet en amortifikationstabel med en rente på 6 %,og 10 års løbetid. Denne viste, at det krævede en årlig ydelse på 577.440 kr. for over 10 år at amortisere investeringen på 4.250.000 kr. På denne baggrund blev den årlige garantiomsætning fastsat til 20.000 tons fuelolie å 30 kr. svarende til 600.000 kr.

Der foreligger en overdragelse af goodwill fra H1 Petroleum Ltd. til selskabet, idet alle de tre opstillede betingelser herfor er opfyldt.

  1. Der er tale om en reel overdragelse af virksomhed (hel eller delvis). Selv om der alene erlægges betaling for goodwill, er der tale om overdragelse af en virksomhed, idet der overdrages gennemløb af fuelolie mv. fra importanlægget i Y-by til selskabets importanlæg i X-by, hvorved goodwill overdrages sammen med denne aktivitet. Den virksomhed, der hidtil har været drevet af H1 Petroleum Ltd., drives fremover af selskabet for dets regning og risiko.
  2. Tab som følge af goodwill. H1 Petroleum Ltd. nedlagde terminalen i Y-by og ophørte dermed med denne aktivitet, hvorved der er et tab som følge af mistet goodwill.
  3. Virksomhedens indtjening og kundekreds skal kunne begrunde eksistensen af goodwill. Efter praksis er der statueret skattemæssig goodwill ved overdragelse af en virksomhed med blot en enkelt kunde, jf. Højesterets dom i TfS 1997.222. Det afgørende for vurderingen er, hvorvidt en uafhængig køber af virksomheden vil være villig til at tillægge det pågældende kundeforhold goodwillværdi.

Ved overførsel fra Y-by Havn til terminalen i X-by har H1 Petroleum Ltd. tilført selskabet en ikke uvæsentlig omsætning og dermed indtægt.

I år 2000 var der en meromsætning svarende til godt 1.400.000 kr. Hertil kommer, at en af de største omkostninger ved opbevaring af svær fuel olie er udgiften til opvarmning. Denne omkostning blev imidlertid ikke forøget.

Overdragelsen af udlevering fra Y-by Havn til X-by har således tilført selskabet en merindtægt uden nævneværdige ekstraomkostninger. En uafhængig køber af en omhandlede virksomhed ville være villig til at tillægge den pågældende aktivitet og kundeforholdet goodwillværdi, når der henses til indtjeningen og den stillede garanti.

Der anses endvidere at være knyttet goodwill til overdragelsen af virksomheder, som ikke har en fast kundekreds, men hvor virksomheden er en igangværende og veletableret virksomhed. Der henvises til LSRM 1971.32, TfS 2000.256 og TfS 2000.198.

Overdragelsen af virksomhedsaktiviteten mellem H1 Petroleum Ltd. og selskabet ville repræsentere en værdi for en uafhængig køber i og med, at denne kunne overtage en igangværende virksomhed med et godt omdømme.

Såfremt overdragelsen var foretaget uden fastsættelse af en goodwillværdi, ville dette være i strid med armslængdeprincippet i ligningslovens § 2 og dermed indebære en væsentlig større risiko for tilskudsbeskatning, end fastsættelsen af en skønnet handelsværdi af goodwill.

Til støtte for den subsidiære påstand kan det under alle omstændigheder ikke udelukkes, at der er tale om overdragelse af et immaterielt aktiv, der på den ene side ikke kan betegnes som skatteretlig goodwill, men som på den anden side er en form for erlæggelse af vederlag for "øgede indtjeningsmuligheder", for hvilke der er stillet en vis garanti.

Der skal henvises til Højesterets dom i SKM2002.310.HR hvor af det fremgår, at man ved en virksomhedsoverdragelse kan erlægge vederlag for "øgede indtjeningsmuligheder". Der henvises særligt til de dissentierende dommeres præmisser.

Endelig skal det anføres, at afskrivningslovens § 40, stk. 2 må anses for udtømmende at opregne de immaterielle aktiver, der er omfattet af denne bestemmelse. Vederlag for "øgede indtjeningsmuligheder" er ikke omfattet af afskrivningslovens § 40, stk. 2, og rettigheden må derfor være undergivet statsskattelovens almindelige bestemmelser, hvorefter denne vil kunne afskrives efter statsskattelovens § 6 a.

Såfremt Landsskatteretten måtte nå frem til, at der er tale om en form for forudbetalt nedslag i prisen for opbevaring af olien, må dette medføre, at beløbet skal anses som en periodeafgrænsningspost (kreditnota), som skal udgiftsføres i takt med indtægterne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Der kan ske afskrivning af den kontantomregnede anskaffelsessum for goodwill med indtil 1/7 årligt. Det fremgår af afskrivningslovens § 40, stk. 1.

Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende. Der henvises bl.a. til Vestre Landsrets domme af 12. august 1992 og 25. maj 1998 offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter henholdsvis 1992.431 og 1998.459.

Det er en betingelse for at foretage afskrivning på goodwill, at der er sket overdragelse af en erhvervsvirksomhed, idet goodwill ikke kan overdrages særskilt.

I det skatteretlige goodwillbegreb ligger endvidere, at der dels skal være tale om en virksomhed i drift, og dels skal være tale om konkrete konstaterbare faktorer, som betinger forventningerne om den fremtidige indtjeningsevne, som kunder og eller forretningsforbindelser repræsenterer. Konkrete konstaterbare faktorer er blandt andet tilstedeværelsen af en fast individualiserbar kundekreds eller særlige forretningsforbindelser, jf. ligningsvejledningen 1999 afsnit E.I.4.1.1.

Det forhold, at H1 Petroleum Ltd. overdrager opgaven med ind- og udlevering, opbevaring osv. af den olie, H1 Petroleum Ltd. ejer, medfører ikke, at der kan anses for at være sket en overdragelse af en virksomhed med dertil hørende goodwill. Derimod er der tale om, at H1 Petroleum Ltd. køber tjenesteydelser af selskabet, for hvilke der sker en betaling.

Selskabet har således ikke dokumenteret, at der er overdraget en sådan kundekreds, at der er tale om skatteretlig goodwill, hvorpå der kan afskrives.

Endvidere ses der ikke at være overdraget en ikke nærmere defineret afskrivningsberettiget rettighed. Det bemærkes, at "koncerngoodwill", der har sammenhæng med "synergieffekten" som følge af koncernforholdet, ikke kan anses som et afskrivningsberettiget aktiv. Der henvises til Højesterets dom af 29. januar 2002 offentliggjort som SKM2002.310.HR.

Betalingen af 4.250.000 kr. kan herefter ikke anses som betaling for et afskrivningsberettiget immateriel aktiv, men må anses som et ikke fradragsberettiget tilskud til H1 Petroleum Ltd.

Det skal bemærkes, at der ved handel mellem interesseforbundne parter skal anvendes priser og vilkår, der svarer til de priser og vilkår, som uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner (armslængdeprincippet). Det fremgår, af ligningslovens § 2.

Selskabets betaling på 4.250.000 kr. til H1 Petroleum Ltd. for opnåelsen af aftalen om opbevaring mv. af olien må anses et vilkår eller en pris, som selskabet ikke ville have accepteret, såfremt selskabet havde handlet med en uafhængig part. Beløbet kan af denne grund ikke anses som en fradragsberettiget udgift.

Herefter stadfæstes skatteforvaltningens afgørelse.

..."

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 13. december 2004, har sagsøgeren, A/S H1 Raffinaderiet, nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at der ved A/S H1 Raffinaderiets erhvervelse af gennemløbsvirksomheden fra H1 Petroleum Limited den 1. april 2000 skete erhvervelse af goodwill, som der i indkomstårene 2000 og 2001 kan foretages skattemæssige afskrivninger på efter afskrivningslovens § 40.

Subsidiært har A/S H1 Raffinaderiet nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at der ved A/S H1 Raffinaderiets erhvervelse af gennemløbsvirksomheden fra H1 Petroleum Limited den 1. april 2000 skete erhvervelse af indtjeningsrettigheder, som der i indkomstårene 2000 og 2001 kan foretages skattemæssige afskrivninger på efter afskrivningslovens § 40.

Mest subsidiært har A/S H1 Raffinaderiet nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at der ved A/S H1 Raffinaderiets erhvervelse af gennemløbsvirksomheden fra H1 Petroleum Limited den 1. april 2000 skete erhvervelse af indtjeningsrettigheder, som der i indkomstårene 2000 og 2001 kan foretages skattemæssige afskrivninger på efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Supplerende oplysninger om sagen.

A/S H1 Raffinaderiet og H1 Petroleum Limited indgik den 30. august 1995 en leje-, processing og gennemløbsaftale, hvorved A/S H1 Raffinaderiet blandt andet stillede lagertankkapacitet og raffinaderikolonner til rådighed for H1 Petroleum Limited. Af aftalen, der trådte i kraft 1. juli 1995, fremgår blandt andet:

"...

4

Vederlag

 
      

a   

Tankleje

138.600 m3 a DKK 2,00 pr. måned + moms.

         

Heri er inkluderet skibslastning/losning.

 

b

Processing

 
   

1

Raffinaderikolonne MM3 DKK   27.000 + moms pr. måned

   

2

Raffinaderikolonne MM4 DKK 135.000 + moms pr. måned

 
 

c

Drift

                    
 
   

1   

Gennemløbsrate

 
     

a   

Fuelolie

DKK 150.000,00 + moms pr. måned.
(5000 ton á DKK 30,00 + moms)

     

b

Gasolie

DKK 270.000,00 + moms pr. måned
(15.000 m3 á DKK 18,00 + moms)

...".

Den 22. december 1999 indgik samme parter en ny leje-, processing og gennemløbsaftale. Denne aftale er i det væsentlige identisk med aftalen fra 1995, idet raffinaderikolonne MM4 dog udgik. Af aftalen, der trådte i kraft 1. juli 1999, fremgår blandt andet:

"...

4

Vederlag

 
       

a

Tankleje

   

138.600 m3 á kr. 1,00 pr. måned + moms.

         

Heri er inkluderet skibslastning/losning.

 

b

Processing

 
   

1

Raffinaderikolonne MM3 Kr. 27.000,00 pr. måned + moms

          

Fra 1.1.1999 udgår raffinaderikolonne MM4. Årsagen er, at den pågældende raffinaderidel er ude af brug fra 1.1.1999, hvorfor den tidligere kontrakt aftalte betaling for denne kolonne udgår fra 1.1.1999.

 
     

Når den pågældende raffinaderikolonne på ny tages i brug, betaler HPL samtlige igangsætningsomkostninger.

 
 

c

Drift

 
   

1

Gennemløbsrate

 
     

a  

Fuelolie        

Kr. 30,00 pr. ton + moms. Opgørelse finder sted med udgangen af hver måned.

 
 
     

b

Gasolie

Kr. 18,00 pr. m3 + moms. Opgørelse finder sted hver måned. De under c) nævnte betalinger er gældende fra 1.7.1999.

 
         

Ved afhentning af produkter med skib betales 1,50 pr. ton iflg. B/L

...".

Af den i landsskatterettens kendelse nævnte forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmødet den 31. marts 2000 i H1 Petroleum Limited fremgår yderligere blandt andet:

"Da H1-gruppens virksomhed på Y-by Havn er ophørt og lejemålet på Y-by Havn f.s.v. ang. olieterminal er opsagt og nedbrydning af anlæg påbegyndt besluttedes det at overdrage gennemløb på Y-by Havn til A/S H1 Raffinaderiet på følgende vilkår:

...

I øvrigt gælder samme vilkår som i existerende leje, processing og gennemløbsaftale".

Forklaringer

SL har forklaret, at han er ansat som teknisk direktør i H1-gruppen. Han har været ansat siden 1975 og han er teknisk ansvarlig for terminalerne. Hans arbejdsområder består blandt andet af drift og opbygning af olieterminaler samt kvalitetskontrol. I efteråret 1999 besluttede man at nedlægge anlægget på havnen i Y-by. Baggrunden var primært, at man ikke kunne opnå enighed om en ny lejeaftale med udlejeren. Man besluttede derfor at nedlægge denne aktivitet i H1 Petroleum Limited og placere aktiviteten andetsteds. Det var teoretisk muligt at placere aktiviteten hos tredjemand, men konkurrencemæssige forhold gjorde, at man ikke valgte denne løsning. Man valgte i stedet at placere aktiviteten i X-by. Forskellen mellem aftalen af 22. december 1999 og aftalen af 30. august 1995 er primært, at det var blevet svært at skaffe råolie og at raffinaderikolonne MM4 udgik. Den seneste aftale var gældende, da man overdrog gennemløbsvirksomheden. I forbindelse med overdragelsen skete der ikke overdragelse af personale og aktiver. Efter overdragelsen stod A/S H1 Raffinaderiet for gennemløbet, hvilket selskabet også gør i dag. Baggrunden for driftskontrakten af 17. december 2001 var, at H1-gruppen som et led i effektiviseringer blandt andet gennemgik bestående aftaler. Driftskontrakten ændrede ikke overdragelsen af gennemløbet og forskellen mellem kontrakterne er alene, at man ændrede betalingsformen. Da regnskabet skulle godkendes i maj 2002 konstaterede man, at man ikke kunne opnå de ønskede driftsmæssige fordele ved driftskontrakten, hvorfor man besluttede at vende tilbage til aftalen fra 1999.

Statsautoriseret revisor JJ har forklaret, at han har været revisor for H-gruppen siden 1971. Han arbejder ikke som revisor længere, men rådgiver stadig H-gruppen i sit nye arbejde som finansiel rådgiver. I forbindelse med, at det blev besluttet at overdrage gennemløbsvirksomheden i Y-by, foretog han en beregning af skattemæssig goodwill efter gældende regler, idet der var tale om overdragelse af en virksomhed. Garantien fra H1 Petroleum Limited til A/S H1 Raffinaderiet blev indsat på foranledning af et af bestyrelsesmedlemmerne, der ønskede en garanti for, at A/S H1 Raffinaderiet ville have penge til at afskrive beløbet. I forbindelse med overdragelsen af gennemløbsvirksomheden blev der ikke overdraget personale eller fysiske aktiver. Det var teoretisk muligt at overdrage aktiviteten til tredjemand, men praktisk umuligt grundet konkurrenceforhold. Ved driftskontrakten fra 2001 lejede H1 Petroleum Limited anlægget af A/S H1 Raffinaderiet. Ved driftskontrakten ændredes afregningsmetoden i forhold til de tidligere aftaler. Gennemløbsaftalen ændredes ikke. Det var en god forretning for A/S H1 Raffinaderiet at overtage gennemløbsvirksomheden.

Procedure

A/S H1 Raffinaderiet har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at der i forbindelse med overdragelsen af gennemløbsvirksomheden skete erhvervelse af goodwill, hvilket også skal lægges til grund skattemæssigt, hvorfor der bør indrømmes afskrivningsret i henhold til afskrivningslovens § 40, stk. 1.

Der er efter dansk skatteret ikke tvivl om, at der ved en koncernintern overdragelse af virksomhed skal ske betaling for goodwill. Til støtte for, at der foreligger overdragelse af goodwill gøres det gældende, at der er tale om en overdragelse af en virksomhed, at der er tale om en erhvervsmæssig aktivitet - at modtage, opbevare, opvarme og udlevere fuelolie - der principielt kunne udøves af tredjemand, at der kan opnås en positiv indtjening ved denne aktivitet, at omsætningen var garanteret og at A/S H1 Raffinaderiet har modtaget en væsentlig større mængde fuelolie til gennemløb efter overdragelsen.

A/S H1 Raffinaderiet har til støtte for sin subsidiære påstand gjort gældende, at der i forbindelse med overdragelsen af gennemløbsvirksomheden skete erhvervelse af en indtjeningsrettighed, for hvilken der er afskrivningsret i henhold til afskrivningslovens § 40, stk. 2.

A/S H1 Raffinaderiet har til støtte for sin mest subsidiære påstand gjort gældende, at der i forbindelse med overdragelsen af gennemløbsvirksomheden skete erhvervelse af en indtjeningsrettighed, for hvilken der er afskrivningsret i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke i forbindelse med overdragelsen af gennemløbsvirksomheden blev afstået skattemæssig goodwill, dvs. kunder, forretningsforbindelser eller lignende, og at det beløb på 4.250.000 kr., som A/S H1 Raffinaderiet har betalt til H1 Petroleum Ltd. derfor ikke udgør vederlag for goodwill.

A/S H1 Raffinaderiet er derfor ikke berettiget til at foretage afskrivning i henhold til afskrivningslovens § 40, stk. 1.

Det bestrides, at der forelå overdragelse af en virksomhed helt eller delvis med dertil knyttet goodwill. Overdragelsen indebar, at A/S H1 Raffinaderiet leverede tjenesteydelser til H1 Petroleum Ltd., som vederlagde A/S H1 Raffinaderiet herfor. Der var tidligere mellem A/S H1 Raffinaderiet og H1 Petroleum Ltd. indgået aftaler om, at A/S H1 Raffinaderiet mod vederlag stillede faciliteter til rådighed for H1 Petroleum Ltd. At det beløb på 4.250.000 kr., der angiveligt blev betalt for en garanteret mindsteomsætning, ikke udgjorde vederlag for skattemæssig goodwill støttes endvidere på, at der er enighed om, at aftalen af 31. marts 2000 ikke indebar, at H1 Petroleum Ltd. afstod eller opgav kunder, som efterfølgende blev betjent af A/S H1 Raffinaderiet, at H1 Petroleum Ltd. også efter aftalens indgåelse aftog tjenesteydelser fra A/S H1 Raffinaderiet, men blot i et større omfang, og at en forøgelse af A/S H1 Raffinaderiets omsætning med H1 Petroleum Ltd. ikke i sig selv kan danne grundlag for ansættelse af skattemæssig goodwill.

Det bestrides endvidere, at A/S H1 Raffinaderiet ved aftalen af 31. marts 2000 erhvervede indtjeningsrettigheder, som der kan afskrives på i henhold til afskrivningslovens § 40, stk. 2, eller statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skete ikke overdragelse af indtjeningsrettigheder i henhold til en kontrakt indgået mellem H1 Petroleum Ltd. og tredjemand. Hverken afskrivningslovens § 40, stk. 2, eller statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, hjemler adgang til afskrivning for en skattepligtig, der i forbindelse med etablering eller udvidelse af et kundeforhold, skal levere en ydelse mod vederlag.

Parterne er enige om at henskyde den beløbsmæssige opgørelse af afskrivningsgrundlaget til skattemyndighederne.

Landsrettens begrundelse og resultat

Den omstændighed, at H1 Petroleum Limited lod A/S H1 Raffinaderiet udføre de funktioner, der tidligere var knyttet til gennemløbet af olien på Y-by Havn, mod vederlag, indebar ikke overdragelse af en virksomhed med dertil knyttet goodwill. Det bemærkes herved, at gennemløbsvirksomheden på Y-by Havn blev nedlagt, og der blev ikke overført personale og aktiver. Der blev heller ikke afstået kunder, forretningsforbindelser eller lignende. Der forelå reelt et tjenesteydelsesforhold. Der er herefter ikke grundlag for at indrømme sagsøgeren afskrivningsret for goodwill i medfør af afskrivningslovens § 40, stk. 1.

Efter det anførte har der heller ikke været tale om erhvervelse af indtjeningsrettigheder, hvorfor der ikke er afskrivningsret i medfør af afskrivningslovens § 40, stk. 2, eller statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsretten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

A/S H1 Raffinaderiet skal efter sagens udfald, jf. retsplejelovens § 312, stk. 1, betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 72.100 kr.

Omkostningerne omfatter et passende beløb til advokatbistand med 70.000 kr., samt udgift til materialesamling med 2.100 kr. Beløbene er inklusive moms.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A/S H1 Raffinaderiet, skal betale sagens omkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 72.100 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.