Dato for udgivelse
15 Jun 2006 09:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Jun 2006 13:06
SKM-nummer
SKM2006.392.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-0481-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Revisor, advokat, udgifter, due diligence, køb, aktier, tillæg, købesum
Resumé

Skatteministeriet havde indbragt en sag for domstolene, hvor Landsskatteretten havde indrømmet et selskab fradragsret i forbindelse med køb af aktiekapitalen i to svenske selskaber.

Landsretten fandt, at de af selskabet afholdte revisorudgifter var faktureret for due diligence-undersøgelser, herunder bl.a. gennemgang af regnskabsmaterialer. Landsretten fandt, at udgifterne måtte anses for typiske arbejder i forbindelse med køb af aktier. Landsretten fandt herefter, at revisorudgifterne var et naturligt led i aktiekøbet, og de afholdte udgifter havde en sådan nær tilknytning til erhvervelsen, at de måtte anses som et tillæg til købesummen efter LL § 8 J, stk. 3.

Landsretten fandt videre, at LL § 8 J ikke indebar, at skatteyderen havde en valgfrihed mellem at benytte fradragsreglen i stk. 1 eller at tillægge udgifterne til købesummen efter stk. 3.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 J, stk. 1 
Ligningsloven § 8 J, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.A.2.1.4.2

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Steffen Sværke)

mod

H1 Group A/S
(advokat Anne Mølgaard Jensen)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Bodil Ruberg (kst.) og Claus Larsen (kst.)

Parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, har sagsøgeren, Skatteministeriet, nedlagt påstand om, at sagsøgte, H1 Group A/S, for indkomståret 2001 skal anerkende ikke at have fradragsret for udgifter til revisor på 53.635 kr. i forbindelse med køb af aktier i datterselskaber.

H1 Group A/S har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Sagen drejer sig om, hvorvidt H1 Group A/S har fradragsret for revisorudgifter i forbindelse med køb af aktier, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 1, eller om udgifterne skal tillægges anskaffelsessummen, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 3, herunder om selskabet har valgfrihed mellem de to muligheder.

Landsskatteretten afsagde den 15. december 2004 følgende kendelse:

"...

Der klages over, at der ikke er godkendt fradrag for revisorudgifter i forbindelse med køb af aktiekapitalen i 2 svenske selskaber.

Landsskatterettens afgørelse

Ikke godkendt fradrag for revisorudgifter 53.635 kr.

Landsskatteretten nedsætter den påklagede ansættelse til 0 kr.

Sagens oplysninger

Selskabet er moderselskab for H1 Group-koncernen, der beskæftiger sig med design, fremstilling og montage af vinduer, døre, rumadskillelser m.v.

Selskabet har ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2001 fratrukket en revisorudgift på 53.635 kr. afholdt i forbindelse med køb af aktiekapitalen i de to svenske selskaber H2 System AB og H3 AB.

Der er fremlagt kopi af faktura af 5. januar 2001 fra revisionsfirmaet Pricewaterhouse-Coopers, hvoraf det fremgår, at honoraret vedrører udført due diligence i forbindelse med erhvervelsen af H2 System AB og H3 AB.

Der er endvidere fremlagt kopi af overdragelsesaftaler af 9. juni 2000 vedrørende selskabets køb af aktiekapitalen i H2 System AB og H3 AB.

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Revisorudgifter på 53.635 kr. til køb af aktier i H2 System AB og H3 AB godkendes ikke fradraget ved selskabets indkomstopgørelse, idet udgiften ikke anses for medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der henvises til SKM2001.105.VLR.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at revisorudgiften på 53.635 kr. godkendes fradraget ved selskabet indkomstopgørelse efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Der henvises til Højesterets dom af 23. juni 2004, SKM2004.297.HR, hvor Højesteret anerkender fradrag for udgifter i forbindelse med et holdingselskabs stiftelse ud fra en begrundelse om, at besiddelse af aktier i datterselskaber i modsætning til tidligere praksis skal betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor ligningslovens § 8 J, stk. 1, finder anvendelse. Der henvises endvidere til Landsskatterettens kendelse af 26. august 2004, SKM2004.387.LSR (bilag 1,9,10)

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, kan fradrages efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Ved dom af 23. juni 2004 i sagen ... ApS mod Skatteministeriet, SKM2004.297.HR har Højesteret vedrørende anvendelsen af ligningslovens § 8 J udtalt følgende:

"Ifølge aktieselskabslovens § 1, stk. 1, og anpartsselskabslovens § 1, stk. 1, skal aktie- og anpartsselskaber være erhvervsdrivende, og det er i selskabsretten anerkendt, at kravet herom er opfyldt også for så vidt angår selskaber, hvis virksomhed alene består i at besidde aktier eller anparter i et eller flere datterselskaber. Udgangspunktet må på denne baggrund være, at sådanne moderselskaber også anses for erhvervsdrivende ved anvendelsen af de skatteretlige regler."

Henset til Højesterets dom af 23. juni 2004 må selskabets erhvervelse af aktiekapitalen i H3 AB og H2 System AB anses for en udvidelse af selskabets bestående erhvervsvirksomhed efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

De omhandlede revisorudgifter på 53.635 kr. godkendes derfor fradraget ved selskabets indkomstopgørelse for indkomståret 2001 efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

..."

Revisorudgifterne på 63.950 svenske kroner, som svarer til påstandsbeløbet i danske kroner, fremgår af faktura af 1. januar 2005, hvori det udførte arbejde er beskrevet således:

"...

Arvode for utfört arbete avseende due diligence i samband med förvärv av H2 System AB och H3 AB

Arvordet avser

 -

Granskning av bolagens årsbokslut per 1999-12-31 genomgång av köpeavtal, möten med företrädare från köpare, säljare och revisor, samt rapportering av due diligence, diskussion med advokat samt konsultationer rörande förvärvet m.m

 
 

75, 0 tim ...

 
 -

Arvode for utredning av skattejurist avseende mervärdesskattefrågor i samband med överlåtelse av fastighet i H2 og H3 AB...

..."

Procedure

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand i første række gjort gældende, at revisorudgifterne er afholdt i forbindelse med erhvervelse af halvdelen af aktiekapitalen i H3 AB og H2 System AB. Udgifterne har direkte sammenhæng med, at H1 Group A/S købte disse aktieposter, og udgifterne har derfor så nær en tilknytning til aktieerhvervelsen, at de skal tillægges anskaffelsessummerne for aktieposterne, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 1, jf. stk. 3. Synspunktet er fastslået i Østre Landsrets dom af 9. juni 2005,(SKM2005.273.ØLR).

Skatteministeriet har i anden række gjort gældende, at H1 Group A/S ikke frit kan vælge mellem at fradrage udgifterne efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, eller at tillægge udgifterne til anskaffelsessummerne for aktieposterne, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 3. Valgfriheden ville stride mod lovens ordlyd og forarbejder. Udgangspunktet er, at skattelove er præceptive, med mindre der udtrykkeligt er hjemlet en valgfrihed, jf. herved Højesterets dom af 11. februar 2005, (SKM2005.82.HR). H1 Group A/S kan ikke støtte ret på cirkulære nr. 96 af 22. juni 1993 pkt. 11.9 om valgfrihed, som var uden lovhjemmel, og som nu er ophævet, jf. cirkulære nr. 179 af 30. september 1994.

H1 Group A/S har til støtte for sin påstand gjort gældende, at selskabet har fradragsret for revisorudgifterne i medfør af ligningslovens § 8 J, stk. 1. Udgifterne har ikke så nær en tilknytning til anskaffelsen af aktieposterne, at de skal tillægges købesummen, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 3. Ifølge bestemmelsens forarbejder var det hensigten at fremme vækst ved at øge virksomhedernes mulighed for fradrag. I ligningsvejledning 1991, side 245, er det anført, at omkostninger, der naturligt kan henregnes til anskaffelsen, tillægges anskaffelsessummen. Synspunktet støttes af, at det i betænkning nr. 1221/1991, side 83, er anført, at alene den del af omkostningerne, der kan henføres til netop den købte virksomhed, skal henføres til anskaffelsessummen. Revisorudgifterne er afholdt, inden H1 Group A/S besluttede at købe aktierne, og udgifterne har derfor ikke en sådan direkte tilknytning aktieerhvervelsen, at de skal tillægges købesummen, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 3.

H1 Group A/S har til støtte for synspunktet om valgfrihed henvist til cirkulære nr. 96 af 22. juni 1993, pkt. 11.9.

Ifølge cirkulæret kunne skatteyderen med hensyn til advokat- og revisorudgifter, der var afholdt i forbindelse med overdragelse af fast ejendom, vælge, om udgifterne blev fradraget eller tillagt anskaffelsessummen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges til grund, at erhvervelsen af aktierne i H2 System AB og H3 AB var en udvidelse af den bestående erhvervsvirksomhed for H1 Group A/S, som var omfattet af den dagældende ligningslov § 8 J.

Efter ligningslovens § 8 J, stk. 1 og 3, er der fradrag for udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, dog ikke for udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller et fradrag i en salgssum.

De fakturerede ydelser er efter beskrivelsen i fakturaen due-diligence undersøgelser, herunder blandt andet gennemgang af regnskabsmateriale. Udgifterne må anses for typiske arbejder i forbindelse med køb af aktier.

Landsretten finder på denne baggrund, at revisorudgifterne var et naturligt led i aktiekøbet, og at de afholdte udgifter havde en så nær og direkte tilknytning til erhvervelsen, at de må anses for tillæg til aktiernes købesum, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 3. Det bemærkes herved, at ligningslovens § 8 J ikke findes at indebære, at skatteyderen har valgfrihed mellem at benytte fradragsreglen i stk. 1, eller at lægge udgifterne til købesummen.

Som følge af det anførte tages Skatteministeriets påstand til følge.

H1 Group A/S skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 18.500 kr. Beløbet dækker 500 kr. til retsafgift, 100 kr. til berammelsesafgift, 12.450 kr. til udgifter til advokatbistand og 5.450 kr. til ekstrakt og materialesamling. Landsretten har lagt vægt på sagens genstand, resultat og domsforhandlingens varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, H1 Group A/S, skal anerkende for indkomståret 2001 ikke at have fradragsret for revisorudgifter på 53.635 kr. i forbindelse med køb af aktier i datterselskaber.

H1 Group A/S skal betale 18.500 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.