Dokumentets dato
24 apr 2002
Dato for offentliggørelse
24 apr 2002 13:52
Cirkulærets nummer
2002-14
Ansvarlig fagkontor
Ret; Personbeskatning I
Sagsnummer
99/01-412-00442
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20020004009-regl

1. Det følger af ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk.1 (som har virkning fra 1994), at man skal beskattes af fri bil, der stilles til rådighed af arbejdsgivere mv. Det følger af stk. 4, at værdiansættelsen skal ske efter særlige skematiske regler. Endelig følger det af skatteministeriets cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven, punkt 12.4.6.4., at der gælder en undtagelse for beskatningen, hvis der er tale om en chauffør. Det fremgår heraf, at der skal være tale om, at man i ansættelsen har det som primær opgave at føre køretøjet. Cirkulærets ordlyd på dette punkt er følgende: "Chauffører, hvis primære funktion er transport i firmaets interesse af personer, varer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre fra og til hjemmet i firmaets bil, uden at det udløser beskatning efter § 16, stk. 4, af fri firmabil. Det skal i disse situationer - på baggrund af de faktiske forhold i den enkelte situation - kunne godtgøres, at den pågældendes primære opgave er at være fører af bilen. Tilfældigt chaufførarbejde eller chaufførarbejde, der er en bifunktion til den pågældendes arbejde som helhed, kommer ikke i betragtning." Denne fortolkning fremgår tilsvarende af Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.9.2.

2. Landsskatteretten har den 10. december 1997 afsagt en kendelse, hvorefter en person ikke blev beskattet af fri bil, uanset at han havde en bil stillet til rådighed fra arbejdsgiveren til kørsel mellem hjemmet og arbejdspladsen. Han skulle ikke beskattes af fri bil, fordi han samtidig var forpligtet til at tage kollegaer med til og fra arbejdet. Skatteyderen havde desuden afgivet en erklæring om, at han ikke ville anvende bilen privat, men alene erhvervsmæssigt og til daglig transport af kollegaer fra opsamlingssteder mellem bopælen og arbejdsstedet, og omvendt, samt eventuelt firmaberoede ærinder. Skatteyderen havde forpligtet sig til at føre kørebog, ligesom han kun måtte bruge benzinkortet til benzin, olie og vask til/af bilen. Landsskatteretten fandt, at firmabilen ikke har været stillet til klagerens private rådighed. Der var herved henset til, at klagerens eneste anvendelse af bilen ubestridt havde været at fungere som chauffør for arbejdsgivere, og at kørslen mellem bopælen og arbejdsstedet under disse vilkår herefter ikke kunne anses som privat kørsel.

3. Den herefter gældende praksis er den, at personer, der få stillet en bil til rådighed til brug for at virke som chauffør for arbejdsgivere, ikke beskattes, hvis vedkommende dagligt befordrer personer mellem opsamlingssteder beliggende mellem vedkommendes hjem og arbejdsplads og omvendt. Det forudsættes dog, at bilen ikke anvendes privat, og at der underskrives en erklæring herom, samt at der føres kørebog med dagligt kilometerregnskab.

4. Ligningsmyndighederne bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er personer, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

5. Genoptagelse af indkomstansættelsen kan ske for indkomstårene 1994 og fremefter.

6. Ansøgning om genoptagelse af indkomstansættelsen skal indgives til skattemyndighederne inden 1. april 2003, på hvilket tidspunkt dette cirkulære bortfalder.

Teksten i Ligningsvejledningens almindelige del afsnit A.B.1.9.2 vil blive ændret i næste udgave (2002), så indholdet bringes i overensstemmelse med den beskrevne retstilstand, og skatteministeriets cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, punkt 12.4.6.4. vil senere blive ophævet.

Ole Kjær

 

 

/Ebbe Willumsen