Dato for udgivelse
27 jun 2006 12:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 maj 2006 09:46
SKM-nummer
SKM2006.429.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 238/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Maskeret, udbytte, mellemregning, direktør, passeret, hovedanpartshaver, økonomi
Resumé

Skatteyderen fandtes af Vestre Landsret med rette at være blevet beskattet af maskeret udbytte fra et anpartsselskab, som hun ejede gennem andre selskaber. Det for Højesteret fremkomne vedrørende mellemregningskontoen mellem selskabet og skatteyderen kunne ikke føre til noget andet resultat (SKM2003.217.VLR).

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 S.F.2.1.11

Parter

A
(advokat Lars Broni)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Peter Blok, Marianne Høj gaard Pedersen, Jon Stokholm og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 23. april 2003.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand og har subsidiært nedlagt påstand om, at ansættelsen af hendes indkomst for indkomstårene 1996, 1997 og 1998 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

A har frafaldet sit anbringende om, at der som følge af, at mellemregningskontoen tilhørte B, ikke i ligningslovens § 16 A, stk. 1, er hjemmel til at beskatte hende af maskeret udbytte. Hun har herefter for Højesteret gjort gældende, at der ikke er grundlag for at anse de beløb, der er krediteret på mellemregningskontoen, som maskeret udbytte til hende/B, da kreditposteringerne enten modsvares af private udlæg for selskabet eller løntilgodehavender for B eller ved en fejl fra revisors side er opført på mellemregningskontoen.

Supplerende sagsfremstilling

A har fremlagt en af revisor DK udarbejdet "specifikation af mellemregningskontoen med H1 ApS" samt yderligere bilagsmateriale bl.a. til belysning af posteringerne på mellemregningskontoen.

Forklaringer

Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af revisor DK.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, som landsretten har anført, og da det, der er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.