Dato for udgivelse
15 apr 2002 11:08
SKM-nummer
SKM2002.216.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4357-00856
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattefri aktieombytning, anmeldelsesvilkår, køberet, ikke tilbagekaldelse
Resumé

En køberetsaftale, der blev indgået med henblik på under visse forudsætninger at tilbageføre aktiebesiddelserne i driftselskabet til forholdet før aktieombytningen fandtes efter en konkret vurdering ikke at være i strid med den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Der blev lagt vægt på, at køberetsaftalerne ikke blev indgået med det formål at afstå aktierne i driftselskabet, samt på at ombytningen og udnyttelse af køberetterne samlet ikke ville medføre nogen skattebesparelse for de involverede parter.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13
Ligningsvejledningen 2001 S.G.18.

Told- og Skattestyrelsen modtog en anmeldelse om en påtænkt indgåelse af køberetsaftaler efter en skattefri aktieombytning og blev anmodet om at bekræfte, at den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning ville blive opretholdt efter indgåelse af de beskrevne aftaler.

Ved afgørelse i oktober 2000 opnåede Selskab A tilladelse til skattefrit at ombytte samtlige sine kapitalanddele i selskab B mod udelukkende at blive vederlagt med aktier i et nystiftet holdingselskab C. Aktieombytningen blev gennemført i november 2000.

Selskab A havde som vederlag for de ombyttede aktier modtaget nyudstedte kapitalandele i selskab C, svarende til ca. 19,5% selskabets kapital.

På ombytningstidspunktet blev der mellem aktionærerne i selskab C oprettet en overenskomst, hvori der blev aftalt vilkår for samarbejdet om selskabet, herunder parternes rettigheder og forpligtelser indtil og efter den forventede børsintroduktion i april 2001.

I overenskomsten var det anført, at såfremt børsintroduktionen ikke fandt sted inden udgangen af 2001, skulle selskab A være berettiget til at forlange tilbageafvikling af det ved aktieombytningen gennemførte apportindskud i selskab B, således at selskab A igen blev ejer af selskab B. Der var således tale om at selskab A havde en betinget tilbagekøbsret til aktierne i selskab B.

Tilbagekøbsprisen for aktierne ville udgøre de aktier i selskab C, som selskab A modtog som vederlag for aktierne i selskab B ved aktieombytningen. Ved udnyttelse af køberetten ville selskab A således blive stillet, som om selskabet aldrig havde deltaget i aktieombytningen.

I den forbindelse bad man Told- og Skattestyrelsen om at bekræfte, at den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning kunne opretholdes uanset indholdet af den omtalte bestemmelse i aktionæroverenskomsten.

Told- og Skattestyrelsens afgørelse og begrundelse

Den beskrevne aktionæroverenskomst blev indgået i november 2000 i forbindelse med gennemførelse af aktieombytningen. Overenskomsten giver selskab A ret til under visse forudsætninger at erhverve den oprindeligt ejede del af del af selskab B tilbage.

Ligningsrådet har fastslået, at indgåelse af salgsaftaler vedrørende aktierne i driftselskabet kan betragtes som en omgåelse af et vilkår stillet i forbindelse med en skattefri aktieombytning, jf. TfS 2001.971 LR

Hvorvidt indgåelse eller udnyttelse af køberetsaftaler medfører tilbagekaldelse af den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning afhænger dog i hvert enkelt tilfælde af en konkret vurdering.

I TfS 2001.971 LR var der indgået gensidige køberetsaftaler mellem holdingselskabet og en tredjemand, der ønskede at erhverve alle aktierne i driftselskabet. Efter en konkret vurdering fandtes køberetsaftalerne indgået med henblik på allerede inden udløb af vilkårperioden at opnå en juridisk bindende aftale om det endelige salg af aktierne i driftselskabet.

I den konkrete sag er formålet med køberetsaftalen derimod at bringe ejerforholdet tilbage til det oprindelige. Køberetsaftalerne er således ikke begrundet i et ønske om at afhænde aktierne i driftselskabet. Ved en udnyttelse af den beskrevne køberetsaftaler, vil der endvidere som udgangspunkt ske beskatning af hele den avance, der ved den skattefrie aktieombytning er kommet til at påhvile selskab A’s aktier i selskab C.

Indgåelse af køberetsaftalerne findes efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse således ikke at udgøre en omgåelse af det ved aktieombytningen stillede vilkår og der ses heller ikke at være skatteunddragelses- eller undgåelseshensigt bag indgåelse af aftalerne.

Styrelsen kan således bekræfte, at indgåelse af aftalerne ikke vil medføre tilbagekaldelse af den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning.