Dato for udgivelse
03 Apr 2002 12:04
SKM-nummer
SKM2002.198.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4762-00115
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattefri virksomhedsomdannelse, bestående virksomhed
Resumé

Ligningsrådet kunne bekræfte, at en virksomhed indenfor medicinalindustrien pr. 1. januar 2001 kunne anses for at være en bestående virksomhed i relation til lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 1.

Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 1
Ligningsvejledningen 2001 E.H.2

Den omhandlede virksomhed blev stiftet i december 1999 af 5 personer, der alle var og er fuldt skattepligtige til Danmark. Etableringen og igangsætningen af virksomheden skete sideløbende med, at ejerne var ansat hos Dansk Teknologisk Universitet/Danmarks Farmaceutiske Højskole.

Aktiviteten i virksomheden består i forsknings- og udvikling inden for lægemiddelindustrien. Formålet er at skabe ny viden, der kan benyttes til at udvikle en nye typer af lægemidler til brug ved bekæmpelse af cancer og andre sygdomme.

Hensigten er, at virksomheden udvikler lægemidlerne frem til en tidlig klinisk fase for derefter at sælge rettighederne eller indgå licensaftaler med medicinalvirksomheder, der kan bringe produktet gennem de resterende kliniske faser og frem til en markedsføring, registrering og salg.

Primo 2000 blev den første ansøgning om patentbeskyttelse af rettighederne indgivet i Danmark. Denne er siden fulgt op af endnu en patentansøgning, hvor der blev søgt patentbeskyttelse i både Danmark og USA.

I løbet af 2000 har man arbejdet på udvikling af det første produkt gennem sine forsknings- og udviklingsmæssige aktiviteter. Resultaterne af forsøgene har været positive, og virksomheden har på grundlag heraf udarbejdet detaljerede forsøgsprogrammer.

Der er indhentet og forhandlet tilbud på de første forsøgsserier hos et dansk og et canadiske firma, der skal udføre kontraktforskning for virksomheden.

Sideløbende med det forsknings- og udviklingsmæssige arbejde har ejerne benyttet sig af professionel rådgivning til udvikling af virksomheden. Der er således ved professionel rådgivning udarbejdet forretningsplan, der blev færdig i foråret 2000 og som beskriver forretningsstrategien, produktet, de forskningsmæssige resultater, markedsforholdene, organisationen, budgetter, finansieringsbehov og de planlagte forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Virksomheden har desuden modtaget professionel i forbindelse med indgivelse af de to patentansøgninger, i forbindelse med forhandlingerne om ekstern finansiering, selskabsetablering samt om de regnskabs- og skattemæssige forhold i forbindelse med selskabsetablering.

I efteråret 2000 har virksomheden påbegyndt rekruttering af kandidater til erhvervsforskerstipendier, hvilket foreløbig har resulteret i aftale med en kandidat. Samtidig er der opbygget et netværk til kemikere. Endvidere er der sket en yderligere udbygning af det internationale netværk inden for virksomhedens fagområde, hvilket har ført til aftaler med to internationalt ledende forskere om at indgå i virksomhedens scientific advisory board.

Da den videre udvikling af virksomheden kræver tilførsel af risikovillig kapital blev der i marts 2000 indledt forhandlinger med to eksterne investorer om aftale om, at disse hver indskyder kontant 10 mio. kr. til finansiering af virksomhedens ekspansion i de næste 3 år. Finansieringen skal ske i et aktieselskab, hvorfor den virksomheden ønskedes omdannet til aktieselskab pr. 1. januar 2001 i medfør af reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse (VOL). Samtlige aktiver og passiver vil således blive indskudt i et nystiftet aktieselskab, der indledningsvis vil være 100% ejet af de nuværende ejere.

Hele vederlaget for virksomheden ydes i form af aktier i aktieselskabet. Nettoaktiverne forventes at blive værdiansat til omkring 5 mio. kr. Efterfølgende forventes der gennemført en aktiekapitalforhøjelse, hvor de to eksterne investorer kontant hver indskyder kontant 10 mio. kr. Ejerforholdet til aktieselskabet vil herefter være 20% til de oprindelige fem ejere og 80% til de to investorer.

Repræsentanten har anført, at den erhvervsmæssige virksomhed i skattemæssig henseende må anses for at være påbegyndt primo 2000. Virksomheden er formelt etableret ultimo 1999. Der blev ikke udfærdiget en formel interessentskabskontrakt, idet virksomhedsdeltagerne kendte hinanden i forvejen og der i første omgang kun skulle afholdes beskedne omkostninger. Formaliseringen af grundlaget for virksomheden er sket i løbet af 2000, i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplaner, forhandlinger med investorer m.v.

Regnskabet for 2000 for virksomheden er på styrelsens foranledning efterfølgende indsendt. Det fremgår heraf, at der i indkomståret 2000 er opnået et resultat på 0 kr. Repræsentanten har forklaret, at dette dels skyldes, at virksomheden i 2000 har haft til huse hos DTU og har kunnet anvende DTU's laboratorier, dels skyldes at den erhvervsmæssige aktivitet i form af forskning og udvikling, udarbejdelse af forretningsplan, forhandlinger med leverandører og investorer m.v. er udført af interessenterne selv, uden ansættelse af medarbejdere.

Det er repræsentantens opfattelse, at virksomheden i relation til lov om skattefri virksomhedsomdannelse skal karakteriseres som en bestående virksomhed. Det er i den forbindelse anført, at der er tale om en forsknings- og udviklingsvirksomhed, der på mange områder adskiller sig fra en mere traditionel virksomhed, idet forsknings- og udviklingsvirksomheder således ofte er karakteriseret ved at:

  • Indtægterne oppebæres ved salg af forskningsresultater frem for ved salg af fysiske produkter
  • Indtægterne har typisk karakter af royalties, up-front payments o.lign.
  • Indtægterne oppebæres først efter en længere driftsperiode, hvorfor der i flere år realiseres underskud
  • Finansieringen af den løbende drift sker fra eksterne kilder i takt med at bestemte milestones opnås
  • Omkostningsstrukturen er karakteriseret ved store lønomkostninger og beskedne anlægsinvesteringer

Repræsentanten har henvist til, at praksis på området er sparsom og omhandler mere traditionelle virksomheder, såsom etablering af detailforretning, men har dog fremhævet TfS 1991,458, TfS 1992,450 og TfS 2000,875 .

Da de fem ejere er bosiddende i forskellige kommuner, har man fundet det mest hensigtsmæssigt på vegne af en enkelt af ejerne at ansøge Ligningsrådet om stillingtagen til det rejste spørgsmål for at sikre en ensartet ligningsmæssig behandling af ejerne.

Styrelsens indstilling og begrundelse

I medfør af lov om skattefri virksomhedsomdannelse (VOL) § 1, jf. § 2, er det en betingelse for at anvende lovens regler, at det er en bestående virksomhed, der overføres til selskabet. I overensstemmelse med praksis beror det på en konkret vurdering, om der er tale om en bestående virksomhed eller blot overførsel af enkelte aktiver.

I henhold til praksis på området forstås begrebet "bestående virksomhed" således, at der foreligger en aktivitet, der har genereret en vis indtægt.

Vurderingen af, om virksomheden kan anses for bestående, skal foretages umiddelbart før omdannelsen - hvilket vil sige den 31. december 2000. Af virksomhedens udkast tilregnskab for indkomståret 2000 fremgår, at der er balanceført patentudgifter med 93.156 kr, samt at der i indkomståret hverken har været indtægter eller afholdt udgifter, hvorfor virksomheden ikke lever op til den basale forståelse af begrebet bestående virksomhed.

På baggrund af en samlet vurdering er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er tale om en bestående virksomhed - en virksomhed der er kommet igang. Det er tillagt afgørende vægt, at virksomheden på omdannelsestidspunktet endnu ikke har afstedkommet noget afkast, ligesom det på dette tidspunkt ikke er muligt med fornøden sikkerhed at anslå det fremtidige afkast. Reglerne i VOL finder derfor ikke anvendelse.

Det bemærkes, at den i TfS 2000, 875, refererede dom angik spørgsmålet om fradragsret for driftsudgifter/etableringsomkostninger og dermed sondringen selvstændig erhvervsvirksomhed/hobbyvirksomhed, der må anses for en i forhold til vurderingen "bestående virksomhed" løsrevet problemstilling. Det bemærkes videre, at den i dommen behandlede virksomhed med udvikling og salg af software til undervisningsbrug, rent faktisk havde afstedkommet en indtjening - der var således et egentlig grundlag for virksomheden, hvori der den indrømmede fradragsret kunne udnyttes.

Ligningsrådets afgørelse

Ligningsrådet finder at det i nærværende sag må tillægges afgørende betydning; at der er tale om en forskningsvirksomhed, der er kendetegnet ved, at der er en væsentlig tidsforskel mellem det tidspunkt, hvor omkostningerne disponeres og det senere tidspunkt, hvor det egentlige indtægtsgivende salg opstår,

at

at der på omdannelsestidspunktet må anses for at være en temmelig stor sandsynlighed for, at forsøgene eller forskningen inden for et overskuelig periode vil føre til indtægter, at virksomheden på omdannelsestidspunktet - uagtet at der ikke er genereret nogen indtægt - i relation til VOL må anses for at være en bestående virksomhed.