åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.H.2 Lov om skattefri virksomhedsomdannelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Virksomhedsomdannelse kan gennemføres uden at der umiddelbart udløses beskatning hos den tidligere ejer.

Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse findes i lovbekendtgørelse  (VOL). Princippet bag skattefri virksomhedsomdannelse er, at en personligt ejet virksomhed kan indskydes i et selskab, uden at der samtidig udløses beskatning hos den tidligere ejer. Loven bygger på et successionsprincip, hvorefter selskabet skattemæssigt indtræder i den tidligere ejers sted m.h.t. de overtagne aktiver/passivers anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum m.v. Beskatning af de fortjenester, der i princippet konstateres ved omdannelsen, finder herefter sted, enten når den oprindelige ejer af virksomheden afstår de aktier eller anparter, der er ydet som vederlag for virksomheden, eller når selskabet afhænder overtagne aktiver eller hele virksomheden, eller likviderer. Skattepligtsophør som følge af fraflytning sidestilles med afståelse, jf. ABL § 38.

Anvendelsesområdet for virksomheds-omdannelsesloven De virksomheder, der kan omdannes efter virksomhedsomdannelsesloven, er personligt ejede virksomheder, herunder virksomheder, der drives af et dødsbo, samt i et vist omfang virksomheder, der drives af flere i forening. De nærmere regler om omdannelse af virksomheder, der drives af dødsboer, er omtalt nedenfor under afsnit E.H.2.6.

Personlig drevet virksomhedMå det efter en konkret vurdering lægges til grund, at den skattepligtige driver to eller flere selvstændige virksomheder, er det muligt at omdanne hver af virksomhederne til et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab. Flere virksomheder kan imidlertid også indskydes i ét selskab. Loven åbner derimod ikke mulighed for at foretage omdannelse af to virksomheder, således at det ene selskab bliver moderselskab for det andet.

Ifølge VSL § 2, stk. 3, skal en virksomhedsejer, der driver flere virksomheder, behandle disse som én virksomhed ved anvendelse af virksomhedsordningen. I relation til virksomhedsomdannelsesloven betragtes de som selvstændige virksomheder, der under givne betingelser kan omdannes særskilt.

Den virksomhed, der består i deltagelse i et interessentskab m.v., kan kun indskydes i et aktie- eller anpartsselskab som en selvstændig virksomhed, hvis betingelserne i lovens § 2 er opfyldt. Omdannelse af et interessentskab m.v., hvor interessenterne overdrager deres respektive ideelle andele af interessentskabet m.v. til hver sit aktie- eller anpartsselskab, kan ikke ske. I et kommanditselskab var kommanditistandelene ejet af en og samme person. Komplementaren, et anpartsselskab, var uden ejerandel m.v. i kommanditselskabet. Ligningsrådet fandt, at kommanditselskabet måtte anses som en af kommanditisten personligt drevet virksomhed, jf. bestemmelsen i VOL § 1, stk. 1, jf. TfS 1998, 161 LR.

I TfS 2000, 958 LSR fandt Landsskatteretten, at et enkelt aktiv, en entreprisekontrakt vedrørende et ikke igangsat byggeri, ikke udgjorde en bestående virksomhed og derfor ikke kunne overdrages skattefrit i medfør af reglerne i VOL.

I SKM2003.147.LR anså Ligningsrådet en forskergruppes virksomhed for at være en bestående virksomhed i relation til VOL. Ligningsrådet bekræftede desuden, at forskerne hver for sig kunne anvende reglerne i LL § 27 E (idéaktier) ved overdragelse af forskningsvirksomheden til et nystiftet aktieselskab. Se også SKM2006.290.SR.

AnpartsprojekterTilsvarende kan lovens regler ifølge § 1, stk. 3, ikke anvendes på anpartsprojekter, som nævnt i PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12 . Dette gælder uanset, om Skatterådet har meddelt dispensation for reglerne i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, jf. PSL § 4, stk. 6.

En virksomhed anses for omfattet af bestemmelsen i VOL § 1, stk. 3, hvis virksomheden på omdannelsesdatoen eller i perioden frem til det tidspunkt, hvor omdannelsen finder sted, er omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12. Se også afsnit E.F.1.2.

Se dog SKM2001.637.LR, hvor Ligningsrådet på grund af regelsammenfald tillod, at anparter omfattet af PSL § 4, stk. 1, dagældende nr. 12, ikke skulle medoverdrages i forbindelse med virksomhedsomdannelse. Skatteyder drev virksomhed i virksomhedsordningen. Anparterne var anskaffet før 12. maj 1989. Der ville ved virksomhedsomdannelsen opstå en negativ anskaffelsessum.

Modssat hertil afgørelsen SKM2008.942.SR, hvorefter Skatterådet ud fra en samlet konkret vurdering fandt, at der ikke var grundlag for ikke at fortolke i overensstemmelse med ordlyden i lov om skattefri virksomhedsomdannelse, § 1, stk. 3, hvoraf udtrykkeligt fremgår, at lovens regler ikke finder anvendelse på omdannelse af virksomheder som nævnt i personsskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 og 12.

I medfør af tonnageskattelovens § 5, stk. 3, kan en ideel ejerandel i en personligt ejet virksomhed, som udøver rederivirksomhed, anses som en selvstændig ("hel") virksomhed, der kan omdannes efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, når den omdannede virksomhed omfattes af tonnageskatteordningen. Se endvidere SKM2002.532.LR. I SKM2008.797.SR fandt Skatterådet imidlertid ikke, at der kunne ske omdannelse af partrederiandel efter virksomhedsomdannelsesloven, når der ikke samtidig skete omdannelse af anden virksomhed medtaget under virksomhedsskatteordningen, og når en separat omdannelse af partrederiandelene ville medføre en negativ anskaffelsessum for aktierne i aktieselskabet.

Krav til modtagende selskabSkattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder kan ske til aktie- eller anpartsselskaber, som registreres her i landet, jf. VOL § 1, stk. 1. Skattefri omdannelse kan endvidere ske til et udenlandsk registreret selskab, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. VOL § 1, stk. 1, 2. pkt. Den første betingelse er, at det udenlandske selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF. Den anden betingelse er, at selskabet enten skal være omfattet af SEL § 1, stk. 6, hvor ledelsen har sæde i Danmark, og selskabet dermed er fuldt skattepligtigt til Danmark, eller også skal selskabet være omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra a, hvor der er et fast driftssted i Danmark, og selskabet dermed er begrænset skattepligtigt til Danmark. Overdragelse kan derimod ikke ske til eksempelvis brugsforeninger, andelsforeninger eller skattefri institutioner m.v.

I henhold til VOL § 1, stk. 2, kan omdannelse tillige ske ved overdragelse til et selskab, som allerede er registreret på tidspunktet for omdannelsen. Overdragelse til et eksisterende selskab er dog betinget af, at selskabet er stiftet senest på omdannelsesdatoen, at selskabet ikke forud for tidspunktet, hvor overdragelsen finder sted, har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at hele dets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut. Det er således en forudsætning, at selskabet fra stiftelsen indtil omdannelsen har været uden anden aktivitet end forrentning af indskudskapitalen (skuffeselskab).

Ejeren af den personligt ejede virksomhed skal på overdragelsestidspunktet eje hele aktie- eller anpartskapitalen i selskabet. Er der tale om en virksomhed med flere ejere, skal ejerne på overdragelsestidspunktet eje aktie- eller anpartskapitalen i samme forhold som deres andele i den personligt ejede virksomhed.

Et aktie- eller anpartsselskabs udskillelse af en del af selskabet til et selvstændigt selskab sker efter reglerne om tilførsel af aktiver i fusionsskatteloven. Der henvises til