Dato for udgivelse
19 Mar 2002 10:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. november 2001
SKM-nummer
SKM2002.161.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1664-0081
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Blad, fradrag, udtagning, vederlag
Resumé

Et månedsblad, som henvendte sig til et ungt publikum, og som i langt overvejende grad blev uddelt og udsendt gratis, blev anset for momspligtigt efter momslovens § 4, idet konceptet for virksomheden blev anset for at være opnåelse af annonce/reklameindtægter.

Reference(r)

Momsloven § 3
Momsvejledningen 2001 C.1.4, D.2.1D.4.2.1

A A/S klager over, at angivet negativt momstilsvar for perioden 1. juli 1998 til 31. december 1999 på 2.670.869 kr. ikke er godkendt af told- og skatteregionen.

Det er oplyst, at A A/S ( i det følgende virksomheden) siden virksomhedens start den 1. juli 1998 har udgivet bladet Tjeck Magazin. Tjeck Magazin udkommer en gang om måneden og indeholder ifølge virksomhedens repræsentant 45% annoncer og 55% redaktionelt stof. Oplaget svinger mellem 135.000 og 180.000 kr. eksemplarer. Målgruppen for bladet er unge mellem 17 og 25 år.

Der er ikke ansat personale i virksomheden.

Tjeck Magazin bliver fremstillet hos selskabet B A/S, der ejer 51% af aktierne i virksomheden. De resterende 49 % ejes af C A/S, der ejes af A-Pressen. Der er fremlagt produktionsaftale af 1. juli 1998 mellem virksomheden og B.

Følgende fremgår bl.a. heraf:

"§2

Aftalens omfang:

B forpligter sig til at forestå alle med produktionen af månedsbladet "TJECK MAGAZINE" forbundne aktiviteter.

Disse aktiviteter omfatter alt som er nødvendigt for at gøre "TJECK MAGAZINE" klar til trykprocessen, fra idé til prepress, herunder bl.a. journalistik, foto, layout, styring, administration m.v.

§ 3

Pris:

For ydelserne nævnt i § 2 betaler TJECK et månedligt honorar på kr. 300.000,00 hvilket beløb forfalder til betaling den 20. i den måned der ligger forud for pågældende måneds udgivelse.

..."

Der er videre fremlagt kontrakt angående annoncesalg og ekstern markedsføring mellem A og B af 3. august 1998. Heraf fremgår det bl.a., at der er aftalt en provision på baggrund af nettoomsætningen i A. Nettoomsætningen er den fakturerede ordre til annoncørerne ved indrykning af annoncer i TJECK, excl. evt. omkostninger til færdiggørelse af annoncørens annoncemateriale, som B har udarbejdet på foranledning af annoncøren.

Virksomhedens indtjening har hovedsaligt bestået i annonceindtægter. Således udgjorde annonceindtægter i 1999 i alt 6.322.236 kr. Herudover har der været et mindre abonnementssalg samt salg af kort og reklamer samt indstik i bladet. Den samlede omsætning i 1999, ekskl. viderefakturering af distributionsomkostninger mv. udgjorde 7.645.774 kr.

Det er oplyst, at ca. 70.000 eksemplarer af magasinet uddeles gratis til omkring 1.000 skoler, cafeer mv., hvor elever/kunder kan tage et eksemplar. Virksomheden har endvidere aftaler med forskellige fagforbund om brug af deres navnelister for medlemmer mellem 17 og 25 år (fra 1999 unge mellem 17 og 23 år). Ca. 110.000 eksemplarer udsendes gratis til virksomhedens målgruppe på denne måde. Der er fremlagt fakturaer, hvoraf fremgår at virksomheden vedrørende disse udsendelser fakturerer fagforbundene for kuvertering, handling, adressering mv. med tillæg af moms, medens portoudgiften faktureres uden moms. Endelig er det oplyst, at virksomheden sælger ca. 500 eksemplarer i abonnement til frisører, tandlæger biblioteker mv. til en pris på  150 kr. eller 300 kr. pr. år.

Det fremgår endvidere, at bl.a. LO-Ungdom havde et indstik i novemberudgaven 1999 af magasinet, hvori det  hedder:

"LO-ungdom vil skabe debat og skubbe til holdninger. Det er grunden til, at vi er en del af TJECK Magazine. De sidste måneder har vi sammen med TJECK sat spot på sort arbejde, penge og forbrug, nynazister, sexchikane, overvågningssamfundet, kriminalitet på nettet, uddannelse, abort, gadebander, EU-valg, utroskab, vold, tabere og Danmarks fremtid.

..."

Det fremgår, at virksomheden siden etableringen har haft underskud vedrørende udgivelsen af det omhandlede magasin. Ifølge virksomhedens regnskab for 1999 udgjorde underskuddet for dette år efter renter og før afskrivninger 6.744.130 kr. Underskuddene på driften er finansieret ved kapitalindskud og lån fra de 2 aktionærer. Efter det oplyste har den samlede kapitaltilførsel udgjort 15.984.429 kr. Det er oplyst, at virksomheden forventer overskud på driften fra medio år 2002.

For perioden 1. juli 1998 til 31. december 1999 har virksomheden angivet udgående afgift med 2.401.128 kr. og indgående afgift med i alt 5.071.997 kr. svarende til et negativt momstilsvar på i alt 2.670.869 kr. Virksomheden har fået udbetalt det angivne negative momstilsvar til og med april kvartal 1999 med i alt 1.806.796 kr. Told- og skatteregionen har i forbindelse med disse udbetalinger underrettet virksomheden om, at der ikke over en længere periode kunne godkendes angivelse af negativt momstilsvar, og at der i givet fald skulle beregnes moms af et beløb svarende til bladets fremstillingspris efter samme regler som for fag- og foreningsblade.   

Regionen har ved den påklagede afgørelse ansat virksomhedens momstilsvar for perioden 1. juli 1998 til og 30. juni 1999 med 1.806.796 kr. og har ikke godkendt det angivne negative momstilsvar for juli og oktober kvartal 1999 på i alt 864.073 kr.

Der er som begrundelse herfor henvist til, at gratis udlevering af bladet til skoleelever og cafeer må sidestilles med levering mod vederlag jf. momslovens § 5, stk. 1, da der er opnået fuld fradragsret vedrørende fremstillingen af bladet. Udlevering af bladet til unge  mod at fagforbundene betaler portoudgiften samt udgifter i forbindelse med kuvertering, adressering mv, må således anses for gratis udlevering af selve bladet. Regionen har anført, at afgiftsgrundlaget skal opgøres efter reglerne i momslovens § 28, stk. 1, hvorefter afgiftsgrundlaget fastsættes til fremstillingsprisen. Ved beregningen af den for lidt angivne udgående afgift er der foretaget modregning af angivet udgående afgift vedrørende annonceindtægter, salg af bladet i abonnement, salg af kort mv. Beregningen af afgiftstilsvaret er således foretaget i overensstemmelse med afgørelse truffet af momsnævnet vedrørende opgørelse af momstilsvaret ved udgivelse af foreningsblade, fagblade og lignende, TfS 1993.69. Heraf fremgår bl.a., at der ved gratis udlevering af blade skal beregnes moms af en værdi, der sammen med annonceindtægter mindst dækker fremstillingsomkostningerne.

Virksomhedens repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om godkendelse af de angivne momstilsvar.

Der er til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at der ikke som antaget af told- og skatteregionen er tale om et fagforeningsblad, blot fordi der i et enkelt nummer af Tjeck Magazine har været et indstik udgivet og betalt af LO ungdom.  Redaktionen i A A/S gennemlæser således ikke, hvad en annoncør tilfældigvis ønsker at skrive i et indstik, som man i øvrigt betaler for at få med i bladet. Det er anført, at Tjeck Magazine er et reklamefinansieret magasin - et livsstilsblad - der uddeles uden vederlag til en bestemt målgruppe med det overordnede formål af reklamere for de annoncerede varer. Det er videre anført, at der findes tilsvarende reklamebaserede magasiner på markedet, herunder Helse, Scanorama, Ud og Se samt det konkurrerende blad, Chili. Det er videre anført, at reklameindtægterne følger de frie markedsmekanismer baseret bl.a. på Gallups månedsvise læserkontrol. Der er lavet analyser for 1998-2000, der viser en stigning i læsertallene.

For så vidt angår momslovens § 5, stk. 1, eller den tilsvarende bestemmelse i 6. momsdirektiv art. 5, stk. 6, om udtagning ved vederlagsfri overdragelse har repræsentanten bl.a. anført, at to situationer er undtaget fra momspligten, nemlig 1) udtagning af reklameindtægter til en værdi af mindre end 100 kr. ekskl. moms og 2) udtagning af vareprøver. Det er hertil anført, at hvorvidt Tjeck Magazine er omfattet af begrebet "reklame" eller "vareprøve" reelt er uden betydning, når prisen pr. blad ikke overstiger 100 kr. Det er derfor anført, at udgivelsen til målgruppen er undtaget fra begrebet afgiftspligtig udtagning allerede på basis at lovteksten selv. Der er videre henvist til generaladvokatens udtalelse til EF-dommen C 48/97, Kuwait Petroleum. Der er endelig henvist til afgørelse nr. 433, hvor der ikke skulle svares moms af nogle i forbindelse med en reklamekampagne udleverede frieksemplarer af et tidsskrift.

Told- og Skattestyrelsen har indstillet den påklagede afgørelse stadfæstet, og har til støtte herfor nærmere anført, at der var indkøbt varer og ydelser af selskabet, og at der var sket en udtagning i form af den vederlagsfrie uddeling. Styrelsen har videre anført, at Tjeck Magazin ville kunne være solgt mod et vederlag. Således var der reelt ingen forskel på den situation, hvor et blad blev delvist finansieret ved annonce og delvist ved abonnement. I denne situation ville man betragte den vederlagsfri uddeling af bladet som omfattet af momslovens § 5, stk. 1. Konceptet var således reelt det samme. Styrelsen har nærmere anført, at det formentlig ikke kunne udelukkes, at selskabets formål var at udbringe holdninger i en eller anden form, hvorfor det således ikke var ren reklamevirksomhed.

Landsskatteretten finder - hvilket heller ikke ses bestridt af den stedlige told- og skatteregion - at virksomheden, uanset de hidtidige driftsmæssige resultater, må anses at drive selvstændig økonomisk virksomhed som omhandlet i momslovens § 3.

Landsskatteretten finder endvidere, at virksomheden ved udgivelsen af Tjeck Magazine driver virksomhed med annoncering/reklame for 3. mand, hvilken virksomhed er momspligtig efter momslovens § 4. Momsgrundlaget for denne virksomhed skal opgøres efter momslovens § 27. Det forhold, at magasinet i stort omfang udleveres vederlagsfrit til den endelige læser, finder Landsskatteretten ikke grundlag for at anse som udtagning efter momslovens § 5, stk. 1, idet hele konceptet for klagerens virksomhed efter det foreliggende er opnåelse af annonce/reklameindtægter for annoncer/reklamer, der optages i det omhandlede magasin, og som hovedsagligt leveres vederlagsfrit til den endelige forbruger.  Virksomheden er i konsekvens heraf berettiget til fradrag efter momslovens § 37 for de udgifter, der knytter sig til de momspligtige leverancer af annonce/reklameydelser, og der ses ikke holdepunkter for at antage, at den af virksomheden angivne indgående moms indeholder omkostninger, der ikke knytter sig hertil. 

Landsskatteretten har ikke anset den momsmæssige behandling af diverse fagforbunds betaling for virksomhedens udgifter til forsendelse mv. af magasinet som en del af klagen og har derfor ikke taget stilling hertil.

Der gives derfor medhold i den nedlagte påstand.