Dato for udgivelse
14 mar 2002 16:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.155.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
I 290/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Virksomhed, etablering, goodwill, konkurrenceklausul
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om der i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, eller lov om særlig indkomstskat, § 15, jf. § 2, nr. 4, kunne afskrives på et beløb, der i overdragelsesaftalen var betegnet som vederlag for goodwill.
Vederlaget blev anset for at være betaling for, at sælger ikke ville påberåbe sig nogle konkurrenceklausuler, som tidligere medarbejdere havde påtaget sig. Disse medarbejdere var fratrådt og blev ansat hos køber.
Vederlaget blev anset for at være en etableringsudgift, der ikke er omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
Det formuegode, som der var ydet vederlag for, havde endvidere ikke en sådan karakter, at det kunne sidestilles med de rettigheder, der er nævnt i lov om særlig indkomstskat, § 2, nr. 4, og der kunne således ikke afskrives efter denne lovs § 15.
Vederlaget kunne heller ikke anses for at være betaling for skattemæssig goodwill.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a.
Lov om særlig indkomstskat § 15 (dagældende)
Lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 4 (dagældende)
Ligningsvejledningen 2001 E.A.2.1.4, E.I.4.1.1, E.I.4.2.4.

Parter

H1 Invest ApS (tidligere H1 ApS)
(advokat Lars Henriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 5. afdeling den 28. april 2000.

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Wendler Pedersen, Torben Melchior, Per Sørensen og Henrik Zahle.

Appellanten, H1 Invest ApS (tidligere H1 ApS), har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Sagen drejer sig om, hvorvidt H1 ApS, der ejedes af A, var berettiget til at afskrive på vederlag for "goodwill".

A, MN og MH var ansat som agenter i F1 K/S, hvor de var omfattet af en konkurrenceklausul, der dækkede det første år efter fratræden. De opsagde deres ansættelse til udgangen af april 1993 og blev med virkning fra den 1. maj 1993 ansat i H2 K/S, der var et kommanditselskab under stiftelse, hvori H1 ApS var komplementar og kommanditist for 200.000 kr. ud af en kapital på 201.000 kr. Ved aftalen af 18. maj 1993 aftaltes bl.a., at F1 mod betaling af 1.400.000 kr. overdrog goodwill til H2. Der skete ikke nogen overdragelse af virksomheden i F1, og der blev ikke aftalt nogen konkurrenceklausul for indehaveren af denne, NJ, der da også fortsatte sin virksomhed i nogen tid. Ansættelsesaftalerne af 18. maj 1993 for de tre medarbejdere i H2 indeholdt det vilkår, at medarbejderen i tilfælde af fratræden skulle indbetale en tredjedel af den erhvervede goodwills bogførte værdi.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, H1 Invest ApS, betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte omkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.