Har du som boets kontaktperson ansvar for et dødsbo, der skal betale dødsboskat, skal du bruge et særligt oplysningsskema. Du skal bruge Oplysningsskema for bobeskatningsperioden (blanket 04.036).
Du skal indgive oplysningsskemaet samtidig med, at du indgiver boopgørelsen. Oplysningsskemaet skal du ikke indgive til skifteretten, men til Skattestyrelsen.
Skattestyrelsen beregner skatten af afdødes og boets indkomst fra begyndelsen af dødsåret til og med skæringsdagen. Denne periode kaldes også bobeskatningsperioden.

Bobeskatningsperiode
Bobeskatningsperioden går fra begyndelsen af dødsåret til og med skæringsdagen. Bobeskatningsperioden begynder altid 1. januar i dødsåret, hvis afdøde havde kalenderåret som indkomstår. Det har de fleste personer.

 Grafik som viser bobeskatningsperioden

Bobeskatningsindkomst
Boet skal betale dødsboskat af afdødes og boets samlede indkomst. Med til bobeskatningsindkomsten (se ordlisten) skal du regne alle afdødes indtægter. Det vil sige alt, som afdøde selv har modtaget i form af fx løn, pension og renteindtægter, og du kan trække afdødes renteudgifter mv. fra. Boets indtægter og udgifter, fx renter, skal du også regne med/trække fra. Evt. ejendomsavance og aktieavance skal du også regne med til indkomsten.
Du skal oplyse aktieindkomst (aktieavance og udbytter) for sig selv, mens den øvrige indkomst for bobeskatningsperioden oplyses under ét.

Skatteregler
Bobeskatningsindkomsten gør Skattestyrelsen som hovedregel op efter de almindelige regler i skattelovgivningen. Der er dog visse undtagelser, som bl.a. gælder, når:

  • Afdøde og/eller ægtefællen har været selvstændigt erhvervsdrivende.
  • Afdøde eller efterlevende ægtefælle har drevet en erhvervsvirksomhed, som tilhørte den anden ægtefælle.

Denne vejledning kommer ikke nærmere ind på disse regler, men du kan få mere information hos Skattestyrelsen.
De skatteregler, som bobeskatningsindkomsten gøres op efter, er de regler, som gælder for dødsåret.

Succession
Boet overtager afdødes skattemæssige stilling. Det vil sige, at dødsboet anses for at have købt et aktiv - fx aktier eller ejendomme - på samme tidspunkt som afdøde og til samme pris. Det kaldes også, at boet succederer (se ordlisten).

Beregning af skatten
Bobeskatningsindkomsten bliver ikke opdelt i personlig indkomst og i kapitalindkomst. Derfor ligner oplysningsskemaet for bobeskatningsperioden heller ikke det almindelige oplysningsskema.

Sådan beregner Skattestyrelsen dødsboskatten:

  • Bobeskatningsindkomsten i bobeskatningsperioden beskattes med 50 procent.
  • I mellemperioden gives der et fradrag i skatten på 2.400 kr. i 2023 (2.300 kr. i 2022) pr. påbegyndt måned.
  • I boperioden gives der et bofradrag i skatten på 6.400 kr. i 2023 (6.200 kr. i 2022) pr. påbegyndt måned efter den måned, hvor dødsfaldet er sket.
    Der gives højst bofradrag i 12 måneder. Bofradraget er det samme alle 12 måneder, uanset om man passerer et årsskifte.
  • Den skat, som afdøde allerede har betalt, bliver trukket fra i dødsboskatten.

Grafik som viser mellemperioden og boperioden


Aktieindkomst
Hvis dødsboet har aktieindkomst skal boet betale aktieskat.

Skattestyrelsen beregner aktieskatten af aktieindkomsten med:

  • 27 procent op til 58.900 kr. i 2023 (57.200 kr. i 2022)
  • 42 procent af aktieindkomsten over 58.900 kr. i 2023 (57.200 kr. i 2022)

Den udbytteskat, som afdøde eller boet allerede har betalt, bliver fratrukket i den beregnede skat.
Du kan læse mere om aktier m.m. i vejledningen Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser?. Du kan også få mere information hos Skattestyrelsen.

Arbejdsmarkedsbidrag
Pligten til at betale arbejdsmarkedsbidrag stopper ved dødsfald. De arbejdsmarkedsbidrag, som afdøde har betalt, er dog endelige og bliver ikke tilbagebetalt eller trukket fra i skatten for mellemperioden. Boet skal trække betalt arbejdsmarkedsbidrag fra i indkomsten i mellemperioden.

Renter
Renter, der forfalder i bobeskatningsperioden, samt beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med skæringsdagen i boopgørelsen, skal du regne med/fratrække i bobeskatningsindkomsten.

Andre forhold
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke bruges. Der kan heller ikke foretages indskud på etableringskonto efter dødsfaldet.

Frister for aflevering af oplysningsskemaet
Oplysningsskema for boet skal indgives til Skattestyrelsen samtidig med, at boopgørelsen indgives til skifteretten.

Privat skiftet bo
I et privat skiftet bo, skal boopgørelsen indgives senest 15 måneder efter dødsdagen. Læs mere i afsnittet Privat skifte.

Bobestyrerbo
I bobestyrerboer skal boopgørelsen indgives til Skattestyrelsen inden 2 uger efter, at opgørelsen er endelig. Læs mere i afsnittet Bobestyrerboer.