åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Aktiver, der tilhører tredjemand, kan være i skyldnerens besiddelse af flere forskellige grunde: lån, leje, reparation, forarbejdning, opbevaring eller andet.

Der gælder særlige regler for kontante midler, jf. G.5.5.2 om "pengereglen" og afsnit G.5.1 der indeholder en lang række afgørelser på området

Generelt må siges, at såfremt skyldneren - eller tredjemand - dokumenterer, at aktiverne ikke tilhører skyldner, er de undtaget fra udlæg for skyldnerens gæld, jf. RPL § 507, stk. 1 ("skyldnerens formue").

Såfremt der hersker berettiget tvivl om ejerforholdet, er det ikke fogedens opgave at fastslå ejerforholdet. I disse tilfælde kan pantefogeden foretage udlæg i aktiverne og dernæst indbringe spørgsmålet for den judicielle foged til afgørelse.

I en sag havde SKAT foretaget udlæg i en motorcykel, der efter skyldners udsagn tilhørte en ven. Skyldner og vennen forklarede samstemmende om ejerforholdet. Landsretten lagde vægt på, at vennen ikke havde godtgjort, at han havde midler til køb af motorcyklen, han kunne ikke fremlægge en købsaftale og kunne ikke oplyse navnet på sælger. Skyldner havde derimod midler til køb af motorcyklen, han havde i et chatforum betegnet sig som ejer af motorcyklen og havde haft rådighed over motorcykler herunder fået den omlakeret. SKM2010.717.VLR

Hvis der i forbindelse med skyldnerens ihændehavelse af aktiver tilhørende tredjemand er opstået et pengekrav mod tredjemand, for eksempel et krav på betaling for opbevaring, reparation, forarbejdning eller lignende, kan dette krav naturligvis gøres til genstand for udlæg efter reglerne om udlæg i simple fordringer.