Dato for udgivelse
26 feb 2002 11:44
SKM-nummer
SKM2002.109.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4357-00908
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattefri aktieombytning, omstrukturering, forespørgsel, tilladelse, omgørelse af 3 års anmeldelsesvilkår
Resumé

A ApS anskaffede 23. september 1998 en aktiepost i B A/S, som ved en skattefri aktieombytning pr. 15. november 2000 ombyttedes med aktier i C A/S. Ved tilladelsen til ombytningen var stillet et vilkår om anmeldelse af væsentlige ændringer i koncernstrukturen indenfor 3 år efter ombytningens gennemførelse. Havde A ApS beholdt aktierne i B A/S, kunne disse, som følge af ABL § 4, stk. 1, jf. stk. 6, være solgt skattefrit efter 3 års ejertid, dvs. efter 23. september 2001, hvorfor vilkår om anmeldelse udover dette tidspunkt ikke fandtes at være fornødent. Vilkåret ophævedes derfor.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13
Ligningsvejledningen 2001 S.G.18

A ApS anskaffede aktierne i B A/S 23. september 1998.

På baggrund af tilladelse af 20. juli 2000 foretager A ApS ved generalforsamlingsbeslutning af 15. november 2000 en skattefri aktieombytning af aktierne i B A/S med aktier i C A/S. B A/S blev herefter et datterselskab af C A/S.

Tilladelsen af 20. juli 2000 stillede som vilkår, at væsentlige ændringer i den derved etablerede koncernstruktur indenfor 3 år efter ombytningen, samt årsagen hertil, skulle anmeldes til regionen.

I forbindelse med en påtænkt omstrukturering i C A/S i december 2001, hvor B A/S skulle overdrages til D A/S, forespurgte A ApS' repræsentant, hvorvidt den påtænkte disposition ville have skattemæssige konsekvenser for A ApS.

Havde A ApS beholdt aktierne i B A/S, kunne disse iflg. ABL § 4, stk. 1, jf. stk. 6, være solgt skattefrit efter 3 års ejertid, dvs. efter 23. september 2001.

Vilkåret i tilladelsen af 20. juli 2000 om anmeldelse af ændringer i ejerstrukturen indenfor 3 år efter ombytningen har til formål at modvirke skatteundgåelse, hvorved en ellers skattepligtig aktieavance ved skattefri aktieombytning placeres i et indskudt holdingselskab, og derefter realiseres skattefrit efter 3 års ejertid.

Eftersom A ApS' salg af aktierne kunne være sket skattefrit efter 23. september 2001, burde vilkåret retteligt have lydt på anmeldelse indtil da.

Told- og Skattestyrelsen kunne derfor svare, at C A/S i december 2001 frit kunne disponere over aktierne i B A/S uden at dette ville få skattemæssige konsekvenser for A ApS i relation til den stedfundne skattefri aktieombytning.

Desuden omgjordes tilladelsen af 20. juli 2000 således, at vilkåret om anmeldelse af væsentlige ændringer i koncernstrukturen indenfor 3 år efter ombytningen gennemføres, ændredes til et vilkår om anmeldelse af samme indtil 23. september 2001.