Dato for udgivelse
25 feb 2002 15:57
SKM-nummer
SKM2002.108.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4355-00212
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Bestyrelseshonorar, rette indkomstmodtager, konsulentselskab
Resumé

Ligningsrådet fandt, at en virksomhedskonsulent kunne indtægtsføre bestyrelseshonorarer i sit konsulentselskab og tilsidesatte herved TfS 1991, 477.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 8
Ligningsvejledningen 2001 S.C.1.1.1. og A.B.
TfS 1991, 477 LR (ToldSkat Nyt 1991.20.1158)
TfS 1996, 337 TSS

En fysisk person (P) havde udøvet ledelsesrådgivning igennem sit konsulentanpartsselskab. P havde sideløbende siddet i bestyrelsen for et antal af de selskaber, som P havde ydet ledelsesrådgivning.

Bestyrelsesarbejdet havde været tæt knyttet til og et udslag af det konsulentarbejde, som P igennem konsulentselskabet havde udført for de pågældende virksomheder.

Efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse var spørgsmålet i sagen, om Ligningsrådets afgørelse gengivet i TfS 1991, 477, måtte føre til, at en professionel virksomhedskonsulent er afskåret fra at indtægtsføre bestyrelseshonorarer for bestyrelsesarbejde, der varetages som led i udøvelsen af virksomhedskonsulentvirksomhed, i konsulentselskabet

Ligningsrådet lagde til grund for sin afgørelse, at bestyrelsesarbejdet under de foreliggende omstændigheder havde indgået som et integreret led i udførelsen af konsulentvirksomheden, og fandt på dette grundlag, at bestyrelseshonorarerne kunne indtægtsføres i selskabet.

At bestyrelseshverv efter de selskabsretlige regler (anpartsselskabslovens § 19) skal varetages af fysiske personer, kunne ikke føre til et andet resultat, henset til at den selskabsretlige regulering tilsigter at varetage andre hensyn end den skatteretlige.