Dato for udgivelse
25 Feb 2002 15:15
SKM-nummer
SKM2002.106.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4762-00107
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Virksomhedsomdannelse, kurs, afdrag
Resumé

Ved omdannelse af virksomhed er der ikke succession på gælden, såfremt afhændelse eller indfrielse til kursværdien på omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst fradrag hos den tidligere ejer. Dette gælder tillige ved løbende afdrag på gælden, da betaling af løbende afdrag er delvis indfrielse.

Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 6, stk. 1
Kursgevinstloven § 26, stk. 4
Ligningsvejledningen E.H.2.5

Ligningsrådet blev forespurgt, om hvorvidt bestemmelsen i lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 6, stk. 1, 3. pkt. om anvendelse af kursen på omdannelsestidspunktet i forbindelse med afståelse eller indfrielse af gæld også skal finde anvendelse i forbindelse med det løbende afdrag på gælden, når omdanneren har optaget kontantlån til kurs pari.

A driver personligt en fiskekuttervirksomhed. Ifølge anmodningen påtænkes virksomheden omdannet med virkning pr. den 1. januar 2001. Omdannelsen skal ske efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse.

I den personligt drevne virksomhed er en fiskekutter, hvis anskaffelsessum bl.a. er finansieret med et kontantlån i fiskeribanken. Lånet er optaget til kurs 100. I forbindelse med det løbende afdrag realiseres hverken gevinst eller tab på lånet.

Revisor har oplyst, at lånet på omdannelsestidspunktet vil have en kurs, der afviger fra kurs 100.

I medfør af lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 6, stk. 1, 3. pkt. vil gæld, som ved afhændelse eller indfrielse til kursværdi på omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst fradrag hos den hidtidige ejer, blive anset for erhvervet eller påtaget af selskabet på omdannelsesdatoen til kursværdien på dette tidspunkt.

Problemstillingen, således som den præsenteres af revisor er således, om kursfastsættelsen efter § 6, stk. 1, 3. pkt. alene skal finde anvendelse ved selskabets eventuelle indfrielse eller afhændelse af kontantlånet, eller om bestemmelsen tillige skal finde anvendelse i forbindelse med de løbende afdrag på gælden.

Når den personlige omdanner selv har optaget lånet, og når lånet er optaget til kurs 100, vil personen ifølge revisor hverken realisere tab eller gevinst på kontantlånet i forbindelse med det løbende afdrag. Hvis bestemmelsen i § 6, stk. 1, 3. pkt. også skal finde anvendelse ved bedømmelsen af gevinst og tab i forbindelse med det løbende afdrag, vil en kursstigning på lånet medføre, at selskabet beskattes af en løbende kursgevinst på lånet, mens et kursfald på lånet vil betyde, at selskabet ved det løbende afdrag ikke kan realisere et tab.

Ifølge revisor vil anvendelse af bestemmelsen i § 6, stk. 1, 3. pkt. i forbindelse med det løbende afdrag altså medføre, at der sker en beskatning eller gives fradrag for gevinst eller tab, uden at der for virksomheden har været tale om en reel økonomisk gevinst eller et reelt økonomisk tab.

Det følger af bemærkningerne til lovforslaget (L 231- 91/92), at var hensigten med loven, at gevinster og tab på fordringer og gæld for selskabet alene skulle vedrøre perioden efter omdannelsen. Det fremgår af bemærkningerne, at "Det foreslås på denne baggrund, at successionsbestemmelsen ikke omfatter fordringer og gæld, som ikke er inddraget under kursgevinstbeskatningen hos omdanneren. Beskatning ved senere afhændelse af sådanne fordringer og gæld vil så alene omfatte gevinst og tab som vedrører perioden efter omdannelsen."

Det er revisors opfattelse, at hvis bestemmelsen skal anvendes i forbindelse med det løbende afdrag på et kontantlån optaget af omdanneren, bliver der ikke tale om fradrag for tab opstået efter omdannelsen. Der bliver derimod tale om genbeskatning af et tab, som omdanneren ikke har kunne fradrage i den skattepligtige indkomst.

Hvis kursen på gælden eksempelvis kan opgøres til 120 på omdannelsestidspunktet, ville en reel indfrielse have medført et ikke fradragsberettiget tab for omdanneren, svarende til kurs 20, da lånet er optaget til kurs 100. Hvis bestemmelsen anvendes på det løbende afdrag, vil selskabet løbende blive beskattet af forskellen mellem kursen på omdannelsestidspunktet 120 og det løbende afdrag svarende til kurs 100. Herved beskattes selskabet af en ikke realiseret eller reel økonomisk gevinst. Det er således revisors opfattelse, at en anvendelse af bestemmelsen i forbindelse med det løbende afdrag ikke vil opfylde den værnshensigt, der var tilsigtet med lovændringen i L 231. Revisor mener at kursen på omdannelsstidspunktet alene skal anvendes i forbindelse med en indfrielse eller en afhændelse af gælden.

Styrelsens indstillede til Ligningsrådet, at spørgsmålet blev besvaret med at virksomhedsomdannelseslovens §6, stk. 1, 3. pkt. tillige finder anvendelse i forbindelse med løbende afdrag på gælden.

Bestemmelsen i § 6, stk. 1, 3. pkt. er en værnsregel, hvis kerneområde er at hindre, at lån, der for personen ikke ville være fradragsberettiget, ved en anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven konverteres til lån, der er fradragsberettiget for selskabet. Der er således ikke succession på gælden, såfremt afhændelse eller indfrielse til kursværdien på omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst fradrag hos den tidligere ejer (personen).

I medfør af kursgevinstlovens § 20, jf. §§ 21-23, er gevinst eller tab på gæld indkomstopgørelsen uvedkommende for personer i de fleste situationer. Såfremt gælden i nærværende sag er optaget i danske kroner, vil gevinsten eller tabet ikke skulle medregnes i indkomstopgørelsen. For en person vil der således ikke være fradragsret for tab på gælden.

Selskabet ville, såfremt værnsreglen i stk. 1, 3. pkt. ikke hindrede succession, have fradrag for tab på gæld opstået før omdannelsen. Som følge af virksomhedsomdannelseslovens § 6, stk. 1, 3. pkt. kan alene kurstab, der er opstået efter omdannelsesdatoen, fradrages i selskabets skattepligtige indkomst. Det skyldes, at gælden skal anses for påtaget af selskabet på omdannelsesdatoen til kursværdien på dette tidspunkt.

Afdrag betragtes som delvis indfrielse, jf. hertil kursgevinstlovens § 26, stk. 4, 2. pkt. om opgørelse af gevinst eller tab på gæld. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal kurstabet/-gevinsten beregnes pr. afdrag.

Som følge af virksomhedsomdannelseslovens § 6, stk. 1, 3. pkt er der hverken kurstab eller -gevinst til indregning i opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, såfremt der ikke sker ændringer i kursen på gælden efter omdannelsen.

En eventuel kursgevinst opnået fra omdannerens påtagelse af gæld og indtil omdannelsestidspunktet er ikke skattepligtig for omdanneren. Eftersom der ikke er succession på anskaffelsessummen, vil der alene ske beskatning af yderligere gevinst opnået fra omdannelsestidspunket.

Ved indfrielse af gælden til kurs 100 efter omdannelsen på det tidspunkt, hvor der skal betales et afdrag, vil selskabet blive beskattet af en kursgevinst opstået efter omdannelsen, mens omdanneren ikke havde fradrag for det tab, der opstod før omdannelsen.

Det er styrelsens opfattelse at dette resultat er i overensstemmelse med ordlyden i virksomhedsomdannelseslovens § 6, stk. 1, 3. pkt. og sammenhængen med kursgevinstlovens regler om opgørelse af gevinst og tab på gæld ved indfrielse (tillige delvis indfrielse ved betaling af afdrag), jf. kursgevinstlovens § 26, stk. 4.

Ligningsrådet besvarede spørgsmålet bekræftende.