Dato for udgivelse
12 feb 2002 15:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.83.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1938-0102
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Omdannelse, aktiv, passiv
Resumé

Der kunne ikke ske omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et selskab efter virksomhedsomdannelsesloven, da det ikke var alle virksomhedens aktiver, der indgik i omdannelsen. Der blev lagt vægt på, at en aktiepost i et selskab, der drev en salgskæde, som virksomheden var medlem af, ikke indgik i omdannelsen.

Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2

A's klage vedrører det forhold, at hans overdragelse af sin personligt drevne virksomhed til B ApS efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse ikke er godkendt, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Det fremgår af sagen, at klageren i personligt regi har drevet radio- og tv-forretning, og at han den 30. maj 2000 stiftede selskabet, B ApS (selskabet), der overtog den hidtil drevne enkeltmandsvirksomhed. Selskabets kapital, der udgjorde 125.000 kr., var i det hele ejet af klageren.

De overdragne aktiver omfattede en ejendom, driftsmateriel, inventar, varer, tilgodehavender og likvide midler. Passiverne omfattede hovedsagelig gæld til banken og til leverandører. Egenkapitalen er i åbningsbalancen opgjort til 871.688 kr.

Selskabets første regnskabsår løb fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2000.

På omdannelsestidspunktet ejede klageren en post aktier, nom. 50.000 kr. i C A/S. Aktierne var erhvervet i 1988, hvor C blev omdannet fra andels- til et aktieselskab. På omdannelsestidspunktet var aktiernes værdi efter det oplyste 137.000 kr.

Af vedtægterne for C A/S fremgår bl.a. følgende:

"...

§ 2

2. Formål

2.1

Selskabets formål er at fremme aktionærernes økonomiske og faglige interesser såvel ved økonomisk koordination med henblik på indkøbs-, salgs-, og finansieringsvirksomhed, som ved oplysende og uddannende virksomhed.

§ 3

3. Aktionærer

3.1

Aktionærer i Selskabet kan være fysiske eller juridiske personer,

A.som udøver detailvirksomhed inden for radio- og tv-branchen enten som specialforretning eller som specialafdeling for radio- og tv-branchens varer eller driver et af Selskabet godkendt centralværksted, og som er indgået på det aftalegrundlag, som Selskabet måtte kræve vedrørende samhandelsvilkår m.v., jf. § 7.
B.som tidligere har været aktionærer i henhold til § 3.1 A, og som har afviklet sin forretningsaktivitet for det i § 3.1 A nævnte      virksomhedsområde.
C.Institutionelle investorer, d.v.s. pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser o.lign.
D.Medarbejdere eller tidligere medarbejdere i selskabet.

3.2

For aktionærer i henhold ti § 3.1 A, B og D gælder, at hverken aktionæren eller selskaber, som kontrolleres af eller kontrollerer aktionæren, må deltage i, være økonomisk involveret i eller på nogen måde, direkte eller indirekte, være tilknyttet nogen konkurrerende virksomhed. Bestyrelsen kan give dispensation fra nærværende bestemmelse.

3.3

Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en given person eller et selskab opfylder kravene for at blive aktionær. Ved godkendelse af en aktionær i h.t § 3.1 A skal bestyrelsen særligt have for øje, om en godkendelse af den pågældende aktionær kan have en forretningsmæssig væsentlig negativ indvirkning på Selskabets og/eller en eksisterende aktionærs interesse i det relevante handelsområde.

§ 4

4. Kapital og aktier 

4.1.

Selskabets aktiekapital er 14.601.000 kr. fordelt i aktier à 1.000 kr. eller multipla heraf.

4.2.

I tiden frem til 25. april 2003 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen med indtil 7.000.000,00 kr. uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Aktier hidhørende fra en sådan forhøjelse skal svare til de hidtidige aktier og skal således lyde på navn, være ikke-omsætningspapirer, ligesom der skal gælde samme indskrænkninger i deres omsættelighed og regler om indløsning, som efter nærværende vedtægter er gældende for de hidtidige aktier.

4.3

For så vidt angår nye aktionærer i henhold til § 3.1.A har disse pligt til at tegne eller købe aktier således, at disse besidder en aktiebeholdning svarende til følgende minimumsbeløb:

For aktionærer i h.t. § 3.1.A med en årlig omsætning, jf. samhandelsvilkårenes definition af omsætning på

mindre end 10 mill. kr.: Aktiebeholdning nom. 50.000,- kr.

mellem 10-15 mill. kr.: Aktiebeholdning nom. 75.000,- kr.

mellem 15-20 mill. kr.: Aktiebeholdning nom. 100.000,- kr.

mere end 20 mill. kr.: Aktiebeholdning nom. 200.000,- kr.

4.6

Overdragelse, være sig til eje eller pant eller anden sikkerhed, af aktier kan kun ske med

bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke.

4.7

Hvis en aktionær ønsker at afhænde sine aktier helt eller delvist, kan dette alene ske ved en overdragelse til

A.En anden godkendt aktionær, jf. § 3.
B.Selskabet, idet Selskabet dog ikke er forpligtet til at afkøbe den udtrædende aktionærs aktiepost.
C.En af Selskabet anvist køber.

4.9

Såfremt en aktionærs i h.t. § 3.1 A hidtil personligt drevne virksomhed omdannes til et selskab med begrænset ansvar, kan dette selskab fortsætte som aktionær på de hidtil gældende vilkår under forudsætning af, at den hidtidige aktionær besidder den bestemmende indflydelse i det nye selskab.

§ 7

7. Samhandelsvilkår og andre forpligtelser

7.1

Bestyrelsen fastsætter de samhandelsvilkår, som skal gælde mellem selskabet og aktionærer i henhold til § 3.1. A.

7.2

Bestyrelsen kan på Selskabets vegne indgå samarbejds- eller samhandelsaftaler med andre selskaber, virksomheder, foreninger el. lign. med henblik på aktionærernes og/eller Selskabets forhandling af varer og/eller tjenesteydelser, som ikke er omfattet af det i § 3.1 A. beskrevne aktivitetsområde. Sådanne samarbejdsaftaler kan f.eks. vedrøre salg og markedsføring af musik/film, foto, hvidevarer og computerudstyr. "

C A/S har i et brev til klageren, dateret 25. juli 2000, skrevet således:

"Tak for din orientering om, at du har solgt din virksomhed til selskabet B ApS. Med hensyn til aktier kan jeg meddele dig, at selskabet ifølge vore vedtægter skal erhverve aktier for nominelt kr. 50.000,- til en kurs, som fastlægges om kort tid - når vort halvårsregnskab er udarbejdet. & . vil efter sin ferie kontakte dig, så selskabets køb af aktier kan gennemføres og selskabet dermed lever op til vore vedtægter for optagelse af selskabet i aktionærkredsen."

Skatteankenævnet har ikke godkendt den foretagne virksomhedsoverdragelse som skattefri, idet der - fordi klageren ikke har overdraget aktierne i C A/S til selskabet - ikke er sket overdragelse af samtlige den personligt drevne virksomheds aktiv. Virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 2, nr. 1, er herefter ikke opfyldt.

Ved afgørelsen har nævnet bl.a. lagt vægt på, at der efter C' s vedtægter er pligt til at købe aktier af en vis nominel størrelse, der afhænger af en budgetteret omsætning, jf. § 4.3. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at aktionærkredsen efter vedtægternes § 3.1 A er fysiske eller juridiske personer der udøver detailvirksomhed inden for radio- og tv-branchen enten som specialforretning eller som specialafdeling for radio- og tv-branchens varer eller driver et af C godkendt centralværksted, og som er indgået på det aftalegrundlag, som C måtte kræve vedrørende samhandelsvilkårene m.v. i vedtægternes § 7. Endelig har nævnet lagt vægt på, at C' s formål er at fremme aktionærerne interesser bl.a. på indkøbs- og salgssiden, jf. vedtægternes § 2.

På denne baggrund er det nævnets opfattelse, at klageren oprindelig har skullet købe aktierne for at blive optaget i samarbejdet mellem C-forretningerne i Danmark. Denne opfattelse bestyrkes endvidere af vedtægternes § 4.9.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at den foretagne virksomhedsoverdragelse godkendes efter virksomhedsomdannelsesloven, idet samtlige aktiver og passiver i den personligt drevne virksomhed er overdraget til det nystiftede selskab.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. anført, at C orienterede om, at selskabet skulle erhverve aktier for nom. 50.000 kr., og at købet af denne aktiepost var en betingelse for det nystiftede selskabs fortsatte samhandel, jf. vedtægternes § 7. Endelig har repræsentanten anført, at den gamle aktiepost stadig kunne ejes af skatteyder, jf. vedtægternes § 3.1 B, og at det nystiftede selskabs ejerskab af denne aktiepost derfor ikke var nødvendig for at kunne drive radio- og tv-forretning. En overdragelse af klagerens aktiepost havde derfor ingen erhvervsmæssig betydning for det nystiftede selskabs fremtidige drift, og der må derfor gives klageren medhold i, at overdragelsen omfatter samtlige erhvervsmæssige aktiver, hvorfor omdannelsen kan godkendes efter virksomhedsomdannelsesloven.

Landsskatteretten skal udtale:

Det er bl.a. en betingelse for skattefri virksomhedsomdannelse, at samtlige aktiver og passiver overdrages, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2. Ved vurderingen af hvilke aktiver og passiver, der vedrører virksomheden, tages der udgangspunkt i de regnskaber og indkomstopgørelser, der gennem årene er udarbejdet for virksomheden. Har virksomheden inden omdannelsen været omfattet af virksomhedsordningen, er det som udgangspunkt de aktiver og passiver, der har været inddraget under denne ordning, som skal overdrages til selskabet. Aktiver, der ikke er inddraget under ordningen, eller som ikke kan indgå i ordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1, skal imidlertid også overdrages til selskabet ved omdannelsen, hvis de kan anses for et aktiv i virksomheden.

På baggrund af de for Landsskatteretten forelagte oplysninger finder retten, at de omhandlede aktier alene blev erhvervet som følge af klagerens erhvervsmæssige virksomhed, og at formålet med at eje aktierne fortrinsvis var at tilgodese denne. Aktierne må derfor anses som et aktiv i virksomheden. Det kan ikke tillægges betydning, at klageren efter C A/S's vedtægter også efter omdannelsen var berettiget til at beholde aktierne på egne hænder, eller at selskabet kunne erhverve andre aktier i C A/S, således at det blev uden betydning for selskabets drift, at aktierne ikke blev overdraget.

Den påklagede afgørelse stadfæstes.