Genoptagelse af gældssaneringssagerNår ganske særlige hensyn til skyldneren taler for det, kan skifteretten ifølge KL § 228, stk. 1, på begæring genoptage gældssaneringssagen med henblik på ændring af gældssaneringskendelsens bestemmelser efter § 216, stk. 1 og 3. Skifteretten kan dog ikke forhøje den procent, hvortil fordringerne er nedsat.

Før ændringen ved lov nr. 365 af 24. maj 2005 kunne skifteretten ikke ændre selve nedsættelsesprocenten. Efter ændringen kan der efter omstændighederne nedsættes således, at den resterende del af gælden helt bortfalder. Gældssaneringskendelsen kan derimod ikke ændres, således at skyldneren skal betale en større procentdel af fordringerne.

Ændring af nedsættelsesprocenten kan alene ske i de situationer, hvor en rimelig forlængelse af afdragsperioden ikke kan afbøde konsekvenserne af de ændrede forhold i skyldnerens økonomiske situation.

Har skyldneren pådraget sig væsentlig ny gæld efter kendelsen om gældssanering, skal det for at ligestille såvel gamle som nye fordringshavere i stedet for en ændring af nedsættelsesprocenten overvejes, om der er grundlag for at meddele skyldneren gældssanering på ny. I modsat fald ville de fordringshavere, hvis gæld er stiftet efter afsigelsen af kendelsen om gældssanering, kunne få fuld dækning for deres fordringer og dermed blive væsentligt bedre stillet end de fordringshavere, som måtte tåle en yderligere nedsættelse af deres fordringer. ►Se f.eks. U.2007.704Ø, hvor der var stiftet ny gæld efter kendelsen om gældssanering, og hvor der derfor ikke fandtes grundlag for at behandle skyldnerens nye ansøgning om gældssanering som en anmodning om genoptagelse af en sag om gældssanering. ◄Møde i skifterettenForinden skifteretten træffer afgørelse om ændring af gældssaneringskendelsens bestemmelser efter § 216, stk. 1 og 3, indkaldes skyldneren og fordringshaverne til et møde i skifteretten, jf. § 228, stk. 2. Når skyldnerens sociale forhold taler derfor, indkaldes desuden en repræsentant for kommunen til mødet.