Dato for udgivelse
23 Jan 2002 13:52
SKM-nummer
SKM2002.33.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-313-00034
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Lønsumsafgift, forening, selskab, fællesregistrering, afgiftsgrundlag, sektoropdeling
Resumé

Styrelsen har i en konkret sag udtalt, at såfremt en forening og et selskab fællesregistreres efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt., skal afgiftsgrundlaget for foreningsdelen opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 4, mens afgiftsgrundlaget for selskabsdelen skal opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4.

Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 1 og 4
Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 2, nr. 4
Momsloven § 47, stk. 4, 2. pkt.
Lønsumsafgiftsvejledningen 2001 C.4

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt om, hvorledes afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftsloven skal opgøres, når en forening og et selskab er fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt.

Situationen var den, at foreningen var omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1. Selskabet udøvede momsfritagne rejsebureauaktiviteter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, og var dermed omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1. Foreningen ejede alle aktierne i selskabet og personalet var udelukkende ansat i foreningen.

For at undgå, at foreningen skulle betale moms ved udlejningen af en del af personalet til selskabet, jf. momslovens § 4, stk. 1, blev foreningen og selskabet fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt.

Styrelsen har svaret, at virksomheder, der er fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt., og som udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, skal registreres under et, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, 1. pkt. Virksomheder, der er registreret under et, betragtes som en virksomhed, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, 3. pkt. Dette er også fastslået af Landsskatteretten i SKM2001.212.LSR.

En fællesregistrering mellem en forening og et selskab har imidlertid ikke den konsekvens, at fællesregistreringen udelukkende skal betale lønsumsafgift som en forening (metode 1).

Styrelsen fandt, at der i henhold til lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, 2. pkt. og lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 5 skal ske en sektoropdeling af virksomheden. Afgiftsgrundlaget for den del af virksomheden, som udgøres af foreningen, skal opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 4 (metode 1), mens afgiftsgrundlaget for den del af virksomheden, som udgøres af selskabet, skal opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 (metode 4).

Virksomhedens samlede lønsum skal efter de almindelige regler fordeles mellem selskabet og foreningen i forhold til foreningens og selskabets lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, uanset om medarbejderne formelt er ansat i foreningen eller selskabet.

Det er styrelsens opfattelse, at Landsskatterettens kendelse i SKM2001.212.LSR ikke kan tillægges betydning for hvilken metode fællesregistrerede foreninger og selskaber skal afregne lønsumsafgift efter.

I SKM2001.212.LSR var en bank fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt. Fællesregistreringen omfattede 40 selskaber, herunder et selskab, som indkøbte, producerede og solgte edb-ydelser. Fællesregistreringen skulle betragtes som en virksomhed, således at edb-selskabet var lønsumsafgiftspligtig efter samme metode (metode 2) som resten af fællesregistreringen. Edb-ydelserne blev således anset for at være en integreret del af bankens lønsumsafgiftspligtige virksomhed efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

I den foreliggende sag kan selskabets lønsumsafgiftspligtige rejsebureauaktiviteter ikke anses for at være en integreret del af foreningens lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, fordi rejsebureauydelserne rent faktisk leveres af selskabet direkte til 3. mand.