Dato for udgivelse
24 Jan 2002 09:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. november 2001
SKM-nummer
SKM2002.35.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1837-0038
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Dødsbo, regnskab, grænse, skattepligt
Resumé

Ved afgørelsen af hvorvidt et dødsbos aktiver oversteg det i dødsboskattelovens § 6, stk. 1, fastsatte grænsebeløb for, at boet kunne anses for skattefrit, skulle alene nettoprovenuet ved boets salg til tredjemand af en fast ejendom medregnes. Da boets aktiver herefter ikke oversteg lovens grænsebeløb, var boet skattefrit.

Reference(r)

Dødsboskatteloven § 6, stk. 1

Klagen til Landsskatteretten vedrører spørgsmålet, hvorvidt boet efter A – herefter benævnt boet – er skattefrit, jf. dødsboskattelovens § 6, stk. 1.

Det fremgår af sagen, at A afgik ved døden den 5. december 1998.

Boet skiftedes privat, idet skæringsdatoen fastsattes til 1. oktober 1999.

Den 1. juli 1999 solgte boet en ejendom til tredjemand. Salgssummen udgjorde kontant 1.389.142 kr., idet omkostningerne ved salget udgjorde 82.299 kr. Gælden i ejendommen var 572.631 kr.

Boets øvrige aktiver udgjorde pr. skæringsdatoen 236.792 kr.

De stedlige skattemyndigheder har ved den påklagede afgørelse anset dødsboet for skattefrit, jf. dødsboskattelovens § 6, stk. 1.

Skattemyndighederne har herved bl.a. henvist til, at boets aktiver og nettoformue ikke pr. skæringsdatoen oversteg henholdsvis 1.335.400 kr. og 1.027.200 kr., idet ejendommen solgtes af boet inden skæringsdatoen den 1. oktober 1999, og således kun nettoprovenuet ved salget skal indgå i opgørelsen af boets aktiver og nettoformuen.

Boets advokat har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at boet anses for skattepligtigt.

Til støtte for den nedlagte påstand har advokaten bl.a. gjort gældende, at der ved stillingtagen til, hvorvidt boets aktivmasse overstiger grænsen for skattefritagelse, skal tages hensyn til aktivernes bruttoværdi.

Et boregnskab er således en redegørelse for, hvilke aktiver der i perioden har været taget til indtægt, samt en redegørelse for hvilke udgifter der har været afholdt. På skæringsdatoen vil der derfor typisk alene være et kontant indestående på boets konto, af hvilket beløb der skal betales boafgift samt udlægges arv.

Lovens krav om, at et bo bliver skattepligtigt, såfremt aktiverne overstiger 1.335.400 kr., synes derfor reelt uden virkning, såfremt skatteankenævnets afgørelse tiltrædes.

Landsskatteretten skal udtale:

Det følger af dødsboskattelovens § 6, stk. 1, at et dødsbo er fritaget for at betale indkomstskat hvis boets aktiver og dets nettoformue efter handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen, dog ikke en tillægsboopgørelse, ikke overstiger de i loven nærmere opregnede beløbsgrænser, - i indkomståret 1998 henholdsvis 1.335.400 kr. og 1.027.200 kr.

Endvidere følger af dødsboskiftelovens § 31, stk. 1, at den seneste skæringsdag, der kan anvendes i et privatskiftet bo, hvilket der er tale om i denne sag, er 1 års dagen for dødsfaldet.

Det bemærkes, at skæringsdag i boet er fastlagt til den 1. oktober 1999.

Herefter finder retten - i hvert fald da salget den 1. juli 1999 forinden boets skæringsdag er sket til tredjemand - at alene nettoprovenuet ved boets salg af den omhandlede ejendom skal indgå ved opgørelsen af boets aktiver, jf. dødsboskattelovens § 6, stk. 1.

Da boets aktiver og nettoformue herefter ikke overstiger de i loven fastsatte grænsebeløb, vil den påklagede afgørelse være at stadfæste.