Aktie- og anpartsselskaber kan tvangsopløses på begæring af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelserne om tvangsopløsning af selskaber fremgår af aktieselskabslovens §§ 117-118 og anpartselsskabslovens §§ 60 og 61.

Som eksempler på årsager til tvangsopløsning kan nævnes:

 • Selskabet har ikke rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsender årsrapport i behørig stand efter årsregnskabsloven, jf. aktieselskabslovens § 118/anpartsselskabslovens § 61. Årsrapporten skal ifølge § 138, stk. 1, i årsregnskabsloven være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet fristen dog er 4 måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der omhandler statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder.
 • Selskabet har ikke inden for en frist (på typisk 4 uger) fået etableret den i loven eller vedtægterne foreskrevne ledelse eller revisor, jf. aktieselskabslovens § 118/anpartsselskabslovens § 61.

For en tvangsopløsning gælder reglerne om likvidation med de nødvendige tillempelser, jf aktieselskabslovens § 117, stk. 4/anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Ved tvangsopløsning indkaldes kreditorerne ikke, men de kan få kendskab til opløsningen gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens system, publi-com eller gennem et etableret samarbejde med skifteretterne. I det omfang RIM ikke bliver orienteret om tvangsopløsninger af selskaber, bør RIM etablere et samarbejde med skifteretterne herom. En orientering fra skifteretten kan fx være en kopi af skifterettens indkaldelsesskrivelse.

Ved fremmøde i skifteretten kan RIM hindre, at selskaberne alene opløses som insolvente, hvis de i stedet burde erklæres konkurs. RIM kan gennemføre nedenstående undersøgelser, der tjener til hjælp ved vurderingen af, om selskabet bør tages under konkursbehandling:

 • Har ejerne tidligere haft selskaber, der er blevet tvangsopløst eller er gået konkurs?
 • Er der p.t. andre selskaber med samme ejerkreds (samme adresse/ejers privatadresse)? Er disse skønsmæssigt ansat for skatter eller foreløbigt fastsat for afgifter for en eller flere perioder?
 • Har selskabet fremlejet, eller fremlejer det arbejdskraft, maskiner mv. til et andet selskab i samme ejerkreds?
 • Er der midler på selskabets konto, der bør inddrages i skifterettens arbejde med opløsningen?
 • Hvilke oplysninger fremgår af RIM´s seneste materiale eller eftersynsskema?
 • Er virksomheden afmeldt for afgifter mv., og er der eventuelle oplysninger derfra?
 • Er den hidtil drevne virksomhed fortsat i et nyt selskab med samme ejer(e), og er der eventuelt oplysninger ved afmeldelse?
 • Er der udbetalt overskydende skatter eller afgifter (fx vedrørende større anskaffelser) inden for de sidste 3 år, og hvor er aktiverne nu placeret?
 • Hvilke oplysninger foreligger der om kildeskat og redegørelser herom?
 • Hvad fremgår af seneste regnskab med selvangivelse fra skattecenteret?
 • Mangler skatteansættelse for seneste regnskabsperiode?
 • Har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtaget nyere/senere regnskaber end det, der er vedlagt seneste selvangivelse? (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender ofte seneste regnskab til skifteretten med begæring om opløsning).
 • Fremgår ulovlige aktionærlån af det seneste regnskab? (hævet via mellemregning i stedet for løn for at undgå 0-stilling af A-skat).
 • Bør de ulovlige aktionærlån beskattes, hvis selskabsejerne erklærer, at de intet ejer?
 • Er der oplysninger fra udlægssager om virksomheden?
 • Bør RIM eventuelt begære regnskabsmaterialet udleveret ved skifterettens hjælp til afklaring af manglende lønindberetninger?
 • Har RIM et kendskab fra tidligere til ejerkredsen, som har påført RIM et tab?
 • Er der en formodning for, at selskabet har været indblandet i kriminelle handlinger?

RIM kan ved hjælp af udtræk fra edb-systemerne bidrage med oplysninger i skifteretten om selskabernes økonomi og har mulighed for at stille spørgsmål til de fremmødte.

Det skal bemærkes, at likvidation eller tvangsopløsning af et selskab ikke afskærer en kreditor fra at indgive konkursbegæring mod selskabet eller foretage udlæg hos dette. Selskabets ledelse vil stadig formelt tegne selskabet, indtil der måtte være udpeget en likvidator, eller indtil selskabet eventuelt opløses efter KL § 143 analogt. ►Det er en forudsætning for udmeldelse af en likvidator, at der forinden er indkaldt til møde i skifteretten, se eksempelvis UfR 2006, 1920 VLK.◄