Oftest kan der ikke gives transport i garantier, der er stillet af fx forsikringsselskaber eller banker. Der kan ikke gives en udtømmende opremsning af de garantier, der ikke kan gives transport i. Det afhænger af ordlyden af de enkelte garantier samt af den lovgivning, der regulerer de enkelte garantier.

Som eksempel kan det nævnes, at de garantier, som en virksomhed giver til SKAT som sikkerhed i henhold til de enkelte punktafgiftslove eller OPKL § 11, ikke kan borttransporteres af virksomheden, da disse garantier skal være betryggende for SKAT, jf. opkrævningsbekendtgørelsens § . Nærmere om udformning af garantier efter OPKL § 11 henvises til afsnit D.1.4.2.6.2.

I tilknytning hertil kan der henvises til UfR 1992, 352 ØLK, hvor købere af en fast ejendom stillede en bankgaranti. Handelen blev ophævet, og køberne blev dømt.Sælger kunne dog ikke gøre udlæg i garantien, da denne ikke var noget aktiv for de domfældte.