Dato for udgivelse
08 Jan 2002 15:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15. august 2001
SKM-nummer
SKM2002.3.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-1964-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ejendom, udlejning, erhvervsmæssig, anvendelse, afskrivning
Resumé

Sagsøger fik adgang til at foretage afskrivninger efter den dagældende afskrivningslovs § 18, stk. 1, på en af ham udlejet ejendom, efter at Skatteministeriet havde taget bekræftende til genmæle.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 18, stk. 1 (dagældende)
Afskrivningsloven § 14
Ligningsvejledningen E.C.4.1

Redaktionelle noter

Der henvises til Departementets kommentar af 4. januar 2002, SKM2002.4.DEP

Parter:
A
(Advokat Elisabeth Nymann Eriksen)
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af landsdommer:
M. Levy i medfør af retsplejelovens § 6, stk. 1, 2. pkt.).

Under denne sag har sagsøgeren endeligt påstået, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøger kan foretage afskrivning efter den dagældende afskrivningslovs § 18, stk. 1, på ejendommen ... i indkomståret 1996.

Da sagsøgte under sagen har taget til bekræftende genmæle overfor sagsøgers endelige påstand, gives der dom i overensstemmelse med sagsøgerens påstand som neden for bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøger, A, kan foretage afskrivning efter den dagældende afskrivningslovs § 18, stk. 1, på ejendommen ... i indkomståret 1996, samt inden 14 dage at betale sagens omkostninger med 2.000 kr.