Dato for udgivelse
27 Dec 2001 11:04
SKM-nummer
SKM2001.658.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-331-00104
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Mineralolieafgift, benzin, afgiftsdifferentiering
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har udsendt meddelelse om afgiftsdifferentiering (afgiftsrabat på 3 øre/l) for benzin der udleveres fra benzinstationer, som opfylder visse skærpede miljømæssige krav. Ordningen trådte i kraft den 12. oktober 2001 ved Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 881 af 10. oktober 2001 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og andre afgiftslove.

Det præciseres i meddelelsen, at afgiftsnedsættelsen gælder for benzin, som benzinstationen får leveret fra og med den dato, hvor tilsynsmyndigheden har modtaget meddelelse om, at benzinstationen opfylder de skærpede miljømæssige krav, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 555 af den 9. juni 2001, om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. Meddelelsen indeholder samtidig en beskrivelse af den administrative procedure i tilknytning hertil.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 1, stk. 2 og 10
Miljø- og Energiministeriets bek. nr. 555 af 9. juni 2001 (Benzinstationsbekendtgørelsen)
Punktafgiftsvejledningen F.1

Ved Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 881 af 10. oktober 2001om ikrafttræden af lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og andre afgiftslove, trådte ændringen af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2, jf. lov nr. 1297 af 20. december 2000, om afgiftsnedsættelse på 3 øre pr. liter for benzin, der udleveres fra benzinstationer, som opfylder visse skærpede miljømæssige krav, i kraft den 12. oktober 2001.

Det præciseres i meddelelsen, at afgiftsnedsættelsen gælder for benzin, som benzinstationen får leveret fra og med den dato, hvor tilsynsmyndigheden har modtaget meddelelse om, at benzinstationen opfylder de skærpede miljømæssige krav, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 555 af den 9. juni 2001, om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. Meddelelsen indeholder samtidig en beskrivelse af den administrative procedure i tilknytning hertil.

Lovgrundlag mv.

Mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Afgiften på benzin, som udleveres fra benzinstationer, nedsættes med 3 øre/l fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden har fået meddelelse om, at indretningen og driften af den pågældende benzinstation opfylder Miljø- og Energiministeriets skærpede krav til indretning og drift af benzinstationer."

Af bemærkningerne i L94 , forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v og andre afgiftslove, fremgår følgende:

"Differentieringsforslaget er bygget op efter samme model som lov nr. 235 af 6. april 1995 om differentiering i forbindelse med dampretur mv."

Af bekendtgørelse nr. 881 af 10. oktober 2001om ikrafttræden af lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og andre afgiftslove fremgår følgende:

"... træder i kraft 12. oktober 2001, dog ikke for benzinstationer, der er etableret efter den 30. september 2001 og er placeret mindre end 20 km fra Danmarks landfaste grænse til Tyskland."

Miljø- og Energiministeriets har udstedt bekendtgørelse nr. 555 af den 9. juni 2001, om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (benzinstationsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. juli 2001, indeholder Miljø-og Energiministeriets skærpede krav til indretning og drift af benzinstationer, som skal være opfyldt for at blive omfattet af ordningen.

Benzinstationer, der er etableret efter 30. september 2001, skal fra etableringstidspunktet opfylde de skærpede miljømæssige krav i benzinstationsbekendtgørelsen, jf. kapitel 2.

Benzinstationer, som er etableret før 1. oktober 2001, skal sende en meddelelse til tilsynsmyndigheden, når de opfylder de skærpede miljømæssige krav i benzinstationsbekendtgørelsen, jf. kapitel 3.

Bygningsreglementet 1995 kapitel 1.5, stk. 1 har følgende ordlyd:

"Når et byggearbejde er afsluttet, skal der ske færdigmeldning til kommunalbestyrelsen, og byggearbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunalbetyrelsen kan forlange de oplysninger, som er nødvendige for at give tilladelsen."

Administrativ procedure mv.

Da reglerne i benzinstationsbekendtgørelsen er forskellige alt efter om benzinstationerne er etableret før 1. oktober 2001, eller om benzinstationerne er etableret efter 30. september 2001, vil beskrivelsen af den administrative procedure være opdelt efter de to perioder.

En benzinstation anses for etableret fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har modtaget en færdigmelding om, at byggearbejdet er afsluttet, og klar til at blive taget i brug, jf. bestemmelserne i bygningsreglementet 1995 kapitel 1.5.

Det er alene helt nye benzinstationer, der kan anses for etableret. Benzinstationer, som ombygges eller renoveres i større eller mindre grad, anses ikke som etableret, men som en eksisterende benzinstation.

Benzinstationer etableret før 1. oktober 2001

For at være berettiget til at få leveret benzin med en afgiftsrabat på 3 øre/l, skal benzinstationer, som er etableret før 1. oktober 2001, sende en meddelelse til tilsynsmyndigheden, når de opfylder kravene i benzinstationsbekendtgørelsen.

Afgiftsdifferentieringen har virkning fra den dag, hvor tilsynsmyndigheden har modtaget meddelelsen. Tilsynsmyndigheden kvitterer for modtagelsen af meddelelsen overfor benzinstationen, og underretter den lokale told- og skatteregion herom med angivelse af modtagelsesdatoen. Modtagelsesdatoen skal fremgå af kvitteringen. Benzin, der fra og med denne dato leveres til benzinstationer, som opfylder kravene i benzinstationsbekendtgørelsen, kan herefter ske med en afgiftsrabat på 3 øre/l.

Alle betingelserne i benzinstationsbekendtgørelsen, skal være opfyldt, for at benzinstationen er berettiget til at få leveret benzin med en afgiftsrabat på 3 øre/l. Viser det sig ved tilsynsmyndighedens kontrol, at alle betingelserne ikke var opfyldt på meddelelsestidspunktet, både vedr. indretning og drift, skal forholdet berigtiges, dvs. at uberettiget opnået rabat skal tilbagebetales, og der kan derefter først ske levering af benzin med en afgiftsrabat på 3 øre/l, når alle betingelserne er opfyldt, og tilsynsmyndigheden har fået meddelelse herom efter samme procedure som beskrevet ovenfor. Dette gælder ligeledes, hvis betingelserne på et senere tidspunkt efter meddelelsestidspunktet ikke overholdes.

Leverandøren skal sikre sig, at benzinstationen er berettiget til at få leveret benzin med en afgiftsrabat på 3 øre/l. Leverandøren skal forinden levering med en afgiftsrabat på 3 øre/l være i besiddelse af et eksemplar af benzinstationens meddelelse (evt. kopi) om opfyldelse af Miljø- og Energiministeriets skærpede krav til indretning og drift af benzinstationer samt tilsynsmyndighedens kvittering med angivelse af modtagelsesdatoen.

Benzinstationer, der er etableret efter 30. september 2001, og som er placeret mere end 20 km fra Danmarks landfaste grænse til Tyskland.

Benzinstationer, der er etableret efter 30. september 2001, skal fra etableringstidspunktet opfylde Miljø- og Energiministeriets skærpede krav til indretning og drift af benzinstationer (benzinstationsbekendtgørelsen). Efter bestemmelserne i bygningsreglementet 1995 kapitel 1.5, skal der ske færdigmelding til kommunalbestyrelsen, når et byggearbejde er slut, hvorefter kommunalbestyrelsen udsteder en ibrugtagningstilladelse.

En færdigmelding anses for en meddelelse til tilsynsmyndigheden om, at byggeriet opfylder de skærpede krav. Benzinstationer, der er etableret efter 30. september 2001, og som er placeret mere end 20 km fra Danmarks landfaste grænse til Tyskland, er berettiget til at få leveret benzin med en afgiftsrabat på 3 øre/l fra den dag, hvor tilsynsmyndigheden udsteder ibrugtagningstilladelsen, dog med virkning fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden har modtaget færdigmeldingen, og under forudsætning af, at tilsynsmyndigheden ikke har haft nogen anmærkninger til byggeriet hvad angår opfyldelse af kravene i benzinstationsbekendtgørelsen.

Tilsynsmyndigheden skal ved udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen oplyse benzinstationen om modtagelsesdatoen for færdigmeldingen evt. ved en kopi af denne, hvoraf modtagelsesdatoen fremgår. Tilsynsmyndigheden underretter den lokale told- og skatteregion om udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen med angivelse af dato for modtagelse af færdigmeldingen.

Alle betingelserne i benzinstationsbekendtgørelsen skal være opfyldt, for at benzinstationen er berettiget til at få leveret benzin med en afgiftsrabat på 3 øre/l. Viser det sig ved tilsynsmyndighedens kontrol, at alle betingelserne, både vedr. indretning og drift, ikke var opfyldt på det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden har modtaget færdigmeldingen, eller at betingelserne på et senere tidspunkt ikke overholdes, skal forholdet berigtiges, dvs. at uberettiget opnået rabat skal tilbagebetales, og der kan derefter først ske levering af benzin med en afgiftsrabat på 3 øre/l, når alle betingelserne er opfyldt, og tilsynsmyndigheden har fået meddelelse herom.

Leverandøren skal sikre sig, at benzinstationen er berettiget til at få leveret benzin med en afgiftsrabat på 3 øre/l. Leverandøren skal forinden levering med en afgiftsrabat på 3 øre/l være i besiddelse af et eksemplar af benzinstationens færdigmelding, have dokumentation for hvornår tilsynsmyndigheden har modtaget denne evt. ved kopi af færdigmeldingen, hvoraf modtagelsesdatoen fremgår, samt et eksemplar af ibrugtagningstilladelsen (evt. kopi).

Der kan ske regulering tilbage til tidspunktet for tilsynsmyndighedens modtagelse af færdigmeldingen.

Leverandøren skal derudover være opmærksom på, at benzinstationen skal være etableret mere end 20 km fra Danmarks landfaste grænse til Tyskland for at kunne få leveret benzin med en afgiftsrabat på 3 øre/l.