Dato for udgivelse
27 dec 2001 17:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2001.661.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21. afdeling, B-0199-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skøn, udeholdt omsætning, rengøring
Resumé

Landsretten udtalte, at ToldSkat var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgers momstilsvar samt at ToldSkat havde været berettiget til at bortse fra et af sagsøgeren efterfølgende udarbejdet momsregnskab.

Reference(r)

Momsloven § 77, stk. 2
Momsvejledning 2001 T.4.2

 

Parter:
H1 Rengøring v/A
(Advokat Kristian Rask)
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Per Michael Klausen).

Afsagt af landsdommerne:
Lisbet Wandel, Benedikte Tegldal og Gerd Sinding (kst.).

Under denne sag, der er anlagt den 13. januar 2000, har sagsøgeren, H1 Rengøring v/A, over for sagsøgte, Skatteministeriet, nedlagt følgende påstande:

1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte vedrørende afgiftsperioden 1/1 1996 til 31/12 1996 ikke har krav på kr. 81.936,00 vedrørende yderligere momstilsvar i følge indhentede fakturaudskrifter hos sagsøger.

2. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte vedrørende afgiftsperioden 1/1 1996 til 31/12 1996 ikke har krav på kr. 75.000,00 vedrørende skønsmæssig beregning af moms af manglende fakturaer.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Ved skrivelse af 7. april 1997 anmodede Told- og Skatteregion Hvidovre sagsøgeren om at få tilsendt udstedte fakturaer og lønsedler vedrørende indkomståret 1996 til brug for en igangværende revision af sagsøgerens virksomhed.

Den 7. august 1997 skrev Told- og Skatteregionen blandt andet følgende til sagsøgeren:

"Ved en moms og arbejdsgiverkontrol for perioden 1. januar til 31. december 1996, har regionen konstateret en manglende angivelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på i alt 713.317 kr.

Det er regionens skøn, at De ikke kan have udført det arbejde uden, at De i denne periode må have haft lønnet medhjælp. Regionen er derfor af den opfattelse at alt arbejde udover 300 timer pr. måned er lønnet medhjælp.

Det skyldige momsbeløb på i alt 231.936 kr. skal inden 14 dage indbetales. Ved for sen indbetaling, skal der betales 1.3 % i månedlig rente, jfr. momsloven § 77, stk. 4.
.........."

Den 13. oktober 1999 afsagde Landsskatteretten sålydende kendelse vedrørende momsdelen af sagen:

"Klagen vedrører opgørelsen af afgiftstilsvaret på følgende punkter:

Yderligere tilsvar ifølge indhentede fakturaudskrifter hos kunder

81.936 kr.  

Skønsmæssig beregning af moms af manglende fakturaer

150.000 kr.  

For lidt angivet

          231.936 kr.  

Af sagens oplysninger fremgår, at H1 Rengøring (SE-nr. .....) udfører rengøringsopgaver.

Told- og skatteregionen har i forbindelse med modtagne kontroloplysninger anset, at virksomheden ikke i perioden 1. januar 1996 - 31. december 1996 har angivet korrekt momstilsvar. Ifølge modtagne kontroloplysninger er der i ovennævnte periode udstedt fakturaer for 595.591 kr., heraf moms 119.118 kr. Ud over de nævnte fakturaer har regionen konstateret, at der mangler 31 fakturaer, som der ikke har kunnet redegøres for.

Regionen har herefter beregnet et gennemsnit af de fakturaer den er kommet i besiddelse af, og har herefter anslået, at de manglende fakturaer vedrører en samlet yderligere omsætning på 600.000 kr., heraf moms 150.000 kr. I forhold til det oprindeligt angivne er der således i alt angivet 231.936 kr. for lidt.

For Landsskatteretten har klagerens advokat for så vidt anerkendt, at der foreligger et antal mindre regnefejl.

Klageren har forklaret, at "hullerne" i bilagsrækkefølgen alene var begrundet i et ønske om at få virksomheden til at virke større end den var.

Regionen opfordres til at redegøre nærmere for, hvad baggrunden for dens antagelser er, samt fremkomme med beviser, der begrunder sådanne antagelser.

På det foreliggende grundlag bør regionens krav efter advokatens opfattelse derfor afvises, bortset fra den anerkendte del heraf.

Landsskatteretten bemærker, at klagerens indtægt er opgjort på grundlag af udstedte fakturaer, som myndighederne er kommet i besiddelse af gennem klagerens kunder. Indtægten er opgjort til 476.473 kr., og af dette beløb er der beregnet moms med 119.118 kr. Ifølge klagerens regnskab er momsen opgjort til 37.182 kr., d.v.s. at der mangler 81.936 kr. i moms. Ansættelsen på dette punkt stadfæstes derfor.

Når videre henses til hullerne i nummerrækkefølgen, er der efter rettens opfattelse ikke tvivl om, at regnskabsmaterialet er ufyldestgørende, og at klageren har udeholdt en betydelig omsætning fra regnskabet, således at der tillige er grundlag for at foretage en yderligere skønsmæssig ansættelse af momsansættelsen herudover.

Efter rettens opfattelse må principperne for regionens opgørelse af den yderligere skønsmæssige forhøjelse til 150.000 kr. imidlertid anses for forbundet med en vis usikkerhed. Retten finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at opretholde denne fuldt ud. Retten finder herefter passende, at forhøjelsen kan nedsættes til 75.000 kr.

H e r e f t e r  b e s t e m m e s:

Yderligere tilsvar ifølge indhentede fakturaudskrifter, 81.936 kr.

Stadfæstes.


Skønsmæssig beregning af momsaf manglende fakturaer, 150.000 kr.

 

nedsættes til

75.000 kr."

Sagens øvrige omstændigheder:

Sagsøgeren har fra begyndelsen af 1990'erne drevet selvstændig virksomhed med udførelse af rengøringsopgaver.

Ved Told- og Skatteregion Hvidovres afgørelse af 5. marts 1997, der til dels blev fastholdt af Told- og Skattestyrelsen den 24. maj 2000, hvis afgørelse er upåanket, blev sagsøgeren pålagt at betale A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms for en del af 1994 og hele 1995. I et referat vedrørende et møde i Told- og Skatteregionen den 4. februar 1997 er blandt andet anført følgende:

".........
Deltagere ved mødet var fra regionen Louis Baya (LB) og Ole Holm (OH) og hr. A .

LB fremførte regionens opfattelse, at virksomheden H1 Rengøring måtte have haft ansatte medhjælpere i perioden april - september 1994, da det forekommer usandsynligt, at een mand har kunnet udføre ca. 20 timers arbejde om dagen i højsæsonen.

A benægtede at have haft medhjælp i 1994 og gjorde opmærksom på, at det fakturerede timeforbrug ikke havde hold i det faktiske timeforbrug. A forklarede, at han arbejdede til fast pris pr. måned og at de fakturerede arbejdstimer kun blev opført for syns skyld og at det faktiske tidsforbrug kun udgjorde ca. 1/4 af disse. (D.v.s. at f.eks. 50 fakturerede arbejdstimer udføres på ca. 12,5 timer !)

..........

A blev præsenteret for fakturaer udstedt af rengøringsfirmaet F1 Rengøring A/S. A benægtede ethvert kendskab til dette firma. Efter at være blevet oplyst om, at en af F1 Rengørings kunder har bekræftet at indehaver af F1 Rengøring er identisk med A, nægtede A fortsat kategorisk ethvert kendskab til F1 Rengøring.
.........."

Vedrørende afgiftsperioden 1. januar 1996 til 31. december 1996, som nærværende sag vedrører, har revisor R1 den 16. september 1997 udarbejdet et regnskab. Det anføres heri, at indtægterne ved rengøring udgjorde 575.781,80 kr., og at udgifterne til fremmed hjælp androg 331.243,80 kr. Årets resultat var på 246.238,80 kr. Under passiver er anført moms primo med 27.165,80 kr. og udgående moms med 143.945,45 kr. ialt 171.111,25 kr., hvorfra er trukket indgående moms med 83.801,75 kr. og afregnet moms 44.082,00 kr, hvilket giver et momstilsvar på 43.227,50 kr. I revisionspåtegningen er anført, at regnskabet er udarbejdet på grundlag af klientens foreviste bilag samt meddelte oplysninger. Der er ikke foretaget revision.

Af sagsøgerens kontospecifikation fremgår, at indtægterne ved rengøring på 575.781,80 kr. hidrører fra 3 kunder benævnt K1 Kro, K2 Ejendoms Service og K Kro (retteligt K3kroen). Sagsøgeren har ikke kunnet fremlægge fakturaer vedrørende 1996 til K1 Kro og K3kroen, og henvendelser herom fra sagsøgerens advokat til de pågældende kroer har været uden resultat. Fra K1 Kro har sagsøgeren dog modtaget et uddrag af kroens kontokladde, og der er mellem parterne enighed om, at oplysningerne heri ikke fuldt ud stemmer med de oplysninger, der fremgår af sagsøgerens kontospecifikation. Told- og Skatteregionen har hos sagsøgeren fundet en række fakturaer vedrørende 1996. Regionen konstaterede i den forbindelse, at der mellem faktura nr. 21, der blev udstedt den 29. februar 1996, og faktura nr. 63, der blev udstedt den 31. december 1996, manglede 31 fakturaer. Af de fundne fakturaer er to udstedt af "F1 Rengøring A/S", en er udstedt af "H1 Rengøring" og resten er udstedt af "H1 Rengøring ApS". I hvert fald fakturaerne fra de to sidstnævnte virksomheder er alle udstedt til K2 Ejendoms Service (i det følgende benævnt K2). Vedrørende denne kunde foreligger udover sagsøgerens ovennævnte kontospecifikation og de omtalte fakturaer endvidere K2' kontospecifikation, der viser hvilke beløb, der er betalt til sagsøgeren, samt en række indtægtsbilag fra sagsøgeren vedrørende indbetalingerne fra K2. For de fleste måneders vedkommende er der ikke overensstemmelse mellem de i disse bilag anførte beløb, idet de hos sagsøgeren bogførte beløb typisk er større end de af K2 udbetalte beløb. For så vidt angår de i sagsøgerens kontospecifikation anførte to indbetalinger fra K2 den 31. december 1996 på henholdsvis 11.641,25 kr. og 10.000 kr. foreligger der to indtægtsbilag på samme beløb men dateret henholdsvis den 30.november 1995 og den 31. december 1995.

I en skrivelse af 9. september 1997 til Told- og Skatteregion Hvidovre har K2 oplyst følgende:

"Vedr.: H1-Rengøring

Det erklæres hermed på tro og love at H1-Rengøring udfører opgaver for K2 Ejendoms Service, som til tider kræver mere end en person at udføre.

På visse opgaver har H1-Rengøring haft beskæftiget op til 15 personer ad gangen.

Det seneste årstid har A kun sjældent selv deltaget på opgaverne, han sætter typisk sit personale i gang hvorefter han forlader stedet."

De i sagsøgerens regnskab anførte udgifter på 331.243,80 kr. til fremmed medhjælp vedrører i det hele F2 Rengøring. I en skrivelse dateret den 1. januar 1996 har B over for sagsøgeren bekræftet, at han pr. dags dato har indgået aftale med H1 Rengøring om udførelse af det arbejde, som bliver ham anvist, ligesom han indestår for at skaffe det nødvendige mandskab. Sagsøgeren har fremlagt 13 fakturaer for perioden 30. november 1995 til 31. december 1996 fra F2 Rengøring, X1-vej 24, 1.tv., .... Y1-by. Fakturaerne, der angiver at vedrøre "Rengøring from H1 Rengøring", er alle incl. moms. Sagsøgerens bror B har aldrig været registreret i henhold til momsloven, lov om bidrag til arbejdsmarkedsfonde, kildeskatteloven eller øvrige afgiftslove. En kvinde ved navn HS boende X1-vej 24, 1.tv., har i et brev af 19. maj 2000 adresseret "To whom it may concern" erklæret, at "mr. B was a resident/longer in my house from 1996 to 1997". Af en udskrift fra Folkeregistret fremgår blandt andet, at B senest blev frameldt adressen i X1-vej den 13. maj 1996, og at han den 13. august 1996 udrejste af landet.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgeren og af vidnet JC.

Sagsøgeren har forklaret, at han har boet i Danmark siden 1980. Han har ingen uddannelse, men har under sit ophold i Danmark haft forskellige ansættelser som ufaglært arbejder. I 1982-83 drev han en kiosk, som imidlertid gik konkurs. Omkring 1992 eller 1993 påbegyndte han selvstændig virksomhed med rengøring. Rengøringsvirksomheden er personligt ejet, den har altid heddet H1 Rengøring, og det er en fejl, at han på et tidspunkt har kaldt firmaet for H1 Rengøring ApS. B er hans broder. Han kom til Danmark i 1993 og talte kun dårligt dansk. B sagde til sagsøgeren, at han gerne ville arbejde for ham, og han svarede B, at denne så måtte tilmelde sig hos Told & Skat, og at B skulle udstede regninger til ham. B begyndte at arbejde for ham i 1995, men der blev først udfærdiget en aftale om arbejdsforholdet den 1. januar 1996, fordi sagsøgeren først da fandt ud af, at det var praktisk at have papir på arbejdsforholdet. De aftalte fra gang til gang, hvilket arbejde B skulle udføre, og hvad han skulle have for det. B var hans eneste underentreprenør. Han selv satte blot arbejdet i gang, hvorefter B og hans ansatte udførte selve rengøringen. Han ved ikke, hvor mange medarbejdere B havde, idet det var B selv, der skaffede sit personale. Ved større opgaver kontrollerede han efterfølgende, at arbejdet var udført tilfredsstillende. Når B havde udført en rengøringsopgave, sendte han sagsøgeren en faktura. Sagsøgeren fik som regel ikke fakturaerne fra B den dag, de blev udstedt, men først den 9. eller 10. i måneden. Han betalte fakturaerne straks. B foretrak at få kontant betaling. Bs firma hed oprindelig F1 Rengøring, men da det nemt kunne forveksles med H1 Rengøring, bad han B ændre firmaets navn, og Bs firma kom i 1996 til at hedde F2 Rengøring. B var i Danmark og udførte arbejde for sagsøgeren i hele 1996. Han boede i Ishøj sammen med en dansk kvinde. Bs pas var hos Udlændingestyrelsen. B udrejste af Danmark i marts eller februar 1997. K2 Ejendoms Service forlangte, at de fakturaer, han udstedte til dem, var nummererede. Da han ikke ville have, at K2 Ejendoms Service skulle tro, at K2 Ejendoms Service var hans eneste kunde, sprang han numre over i fakturarækkefølgen. Han skrev altid fakturaer for en måned den 30. eller 31. i den pågældende måned, og fik så betaling 10-12 dage efter via sin bankkonto. Han modtog aldrig kontant betaling fra K2 Ejendoms Service. De differencer, der er mellem hans kontospecifikation og de udstedte fakturaer, skyldes forskellige mellemregninger, han havde med K2 Ejendoms Service, idet han købte alle rengøringsartikler af K2 Ejendoms Service. Han udstedte kun faktura, hvis kunden bad om det. Han nummererede også kun sine fakturaer, hvis kunden bad om det, idet han ikke var klar over, at man havde pligt til at nummerere sine fakturaer. Han har udstedt fakturaer til både K1 Kro og K3kroen, og de fakturaer, han udstedte i 1996, er overgivet til Told & Skat. Fakturaer vedrørende K3kroen for 1994 og 1995 er ligeledes overgivet til Told & Skat. Han udførte som regel selv arbejdet på K1 Kro og K3kroen. Han driver fortsat H1 Rengøring og har nu 7-8 ansatte.

JC har forklaret, at han er indehaver af K2 Ejendoms Service, der udfører kontorrengøring, viceværtsopgaver og vinduespolering m.v. I 1995, 1996 og en del af 1997 udførte sagsøgeren arbejde for K2 Ejendoms Service, særligt i forbindelse med hovedrengøringsopgaver. Vidnet er ikke bekendt med, om sagsøgeren havde underentreprenører, men de opgaver, sagsøgeren udførte, krævede ofte mere end een person. Når en opgave skulle udføres af sagsøgeren, kontaktede vidnet denne, og det var herefter sagsøgeren, der stod for selve arbejdet og dets tilrettelæggelse.

Procedure:

Sagsøgeren har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det under domsforhandlingen fremlagte påstandsdokument, hvori er anført blandt andet:

"......

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand 1 gældende:

ANBRINGENDE 1.A

at sagsøgers momstilsvar for 1996 skal opgøres i overensstemmelse med regnskabet, bilag 2.

Det anføres til støtte herfor nærmere

at sagsøgers regnskab, bilag 2, er udarbejdet af revisor.

at det udarbejdede regnskab er korrekt udarbejdet på baggrund af den af revisor udarbejdede saldobalance, bilag 7.

at den udarbejdede saldobalance, bilag 7, er korrekt udarbejdet på baggrund af den af revisor udarbejdede kontospecifikation, bilag 5.

at den udarbejdede kontospecifikation for så vidt angår udgifter til underentreprenøren, F2 Rengøring, er korrekt udarbejdet på baggrund af fakturaer fra underentreprenøren, bilag 6.

at den af revisor udarbejdede selvangivelse, bilag 8, er korrekt udarbejdet på baggrund af regnskab, bilag 2, saldobalance, bilag 7, kontospecifikation, bilag 5 og fakturaer fra underentreprenør, bilag 6.

ANBRINGENDE 1.B.

at

Landsskatteretten ved fastsættelsen af momstilsvaret ved en fejl ikke har modregnet moms af hos underentreprenøren, F2 Rengøring, købte rengøringsydelser, kr. 331.243,80, hvoraf moms udgør kr. 82.810,95 jfr. bilag 5 jfr. bilag 6, hvilket beløb overstiger det i påstandens 1. led angivne beløb.

Det anføres til støtte herfor nærmere

at momsregistrerede virksomheder er berettiget til at fradrage betalt moms ved køb af ydelser hos tredjemand.

at det på baggrund af ordlyden i afgørelsen fra Landsskatteretten fejlagtigt synes ikke at have været taget højde herfor.

ANBRINGENDE 1.C

at moms kr. 82.810,95 af hos underentreprenøren, F2 Rengøring, købte rengøringsydelser, kr. 331.243,80 jfr. bilag 5 jfr. bilag 6, skal indgå i sagsøgers momsregnskab, da disse ikke er fiktive.

Det anføres hertil nærmere:

at sagsøger ved bilag 6 har fremlagt fakturaer fra F2 Rengøring modsvarende den i regnskabet, bilag 2, fradragne moms af købte rengøringsydelser.

at sagsøgte ingen rimelige bestræbelser har udvist i retning af at bevise eller sandsynliggøre, at de fremlagte fakturaer fra F2 Rengøring er fiktive som påstået, uanset at sagsøgte har bevisbyrden herfor.

at sagsøgte ville kunne søge bevisbyrden løftet ved fremskaffelse af oplysning om ansættelsesforhold hos de faktiske udførende rengøringsarbejdere, hvis identitet må antages (i et vist omfang) at kunne fremskaffes via henvendelse til sagsøgers kunder, for hvem arbejdet er udført.

at den af sagsøgte fremlagte erklæring fra K2 Ejendoms Service (K2), bilag D, er uden relevans, dels fordi den vedrører 1997, hvor sagsøger ikke anvendte underentreprenør, og dels fordi K2 ikke har mulighed for at være bekendt med om udførende rengøringsarbejdere er ansat af sagsøger eller dennes underentreprenør.

at sagsøgte har bevisbyrden for, at fakturaer fra F2 Rengøring må være fiktive grundet dennes udrejse af Danmark i 1995.

at udrejsepåstanden er ej sandsynliggjort eller dokumenteret men derimod modbevist af sagsøger ved fremlæggelsen af erklæring fra bofælle, bilag 18.

at sagsøgte på den baggrund ikke har løftet bevisbyrden for at fakturaer fra F2 Rengøring er fiktive.

.......

ANBRINGENDE 1.E.

at sagsøger hverken vidste eller burde vide, at underentreprenøren, F2 Rengøring, ikke var momsregistreret.

Det anføres hertil nærmere,

at sagsøgte har bevisbyrden for at sagsøger skal hæfte for underentreprenørens manglende overholdelse af momslovgivningen, hvilken bevisbyrde ikke er løftet eller søgt løftet.

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand 2 gældende:

ANBRINGENDE 2.A.

at den skønsmæssige fastsatte forhøjelse af sagsøgers momstilsvar er uberettiget, særligt såfremt sagsøger gives medhold i påstand 1.

Det anføres hertil nærmere

at "hullerne" i fakturarækkefølgen ikke i sig selv, henset til sagsøgers forklaring herom, er tilstrækkelig dokumentation for udeholdt omsætning - særligt ikke hvis sagsøgte ikke gives medhold i påstand 1.

at sagsøgte ikke på noget tidspunkt har fremskaffet eller dog søgt at fremskaffe blot en af de påstået manglende fakturaer ved henvendelse til sagsøgers kunder, som har været sagsøgte bekendt.

at sagsøger herefter selv ved bilag 9-16 i videst muligt omfang har dokumenteret, at der i alt væsentligt er overensstemmelse mellem sagsøgers bogføring og kundernes bogføring.

at sagsøgte, der i 1997 uden varsel afhentede sagsøgers regnskabsbilag, uanset dette ikke har kunne fremvise blot en faktura, der ikke indgår i sagsøgers regnskab, bilag 2.

......

at sagsøgtes skøn over forhøjelsen af sagsøgers momstilsvar synes åbenbart for højt, såfremt det lægges til grund, at der alene er sket formelle overtrædelser af bogføringslov mv.

Det gøres vedrørende tilsidesættelse af det administrativt udøvede skøn gældende

ANBRINGENDE 3.A.

at

det udøvede skøn kan tilsidesættes, da dette er udøvet på et urigtigt og ufyldestgørende grundlag og da det medfører et åbenbart urimeligt resultat.

Det anføres hertil nærmere

at skønnet bør tilsidesættes allerede fordi det blev foretaget på et tidspunkt, hvor sagsøgers regnskab endnu ikke forelå.

at det udøvede skøn i relation til påstand 1 ifølge ordlyden af Landsskatterettens afgørelse er sket på et urigtigt grundlag, i det man ifølge afgørelsen fejlagtigt ikke har forholdt sig til retten til at modregne moms af køb i momstilsvaret.

......"

Sagsøgte har ligeledes i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det fremlagte påstandsdokument, hvori er anført følgende:

" ......

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at sagsøgte har været berettiget til at forhøje sagsøgers momstilsvar med i alt kr. 156.936,-.

Det gøres herunder nærmere gældende, at sagsøgte har været berettiget til at opgøre sagsøgers momstilsvar på baggrund af forefundne fakturaer, hvoraf fremgår, at sagsøger i indkomståret 1996 har udført arbejde for i alt kr. 595.591,- inkl. moms.

Det gøres i den forbindelse gældende, at sagsøgte ved opgørelsen af sagsøgers momstilsvar har været berettiget til at bortse fra de af sagsøgers broder, B, udstedte fakturaer.

Sagsøgers broder, B, har aldrig været registreret hos Told- og Skattestyrelsen i henhold til momsloven, lov om bidrag til arbejdsmarkedsfonde, kildeskatteloven eller øvrige afgiftslove, hvorfor sagsøgte af den grund har været berettiget til at bortse fra de af sagsøgers broder, B, udstedte fakturaer.

Det gøres herunder nærmere gældende, at sagsøger har eller burde have været bekendt med, at broderen, B, ikke var momsregistreret m.m.

Sagsøger kan derfor ikke fradrage moms i henhold til de af broderen, B, udstedte fakturaer, eftersom B ikke er momsregistreret og derfor ikke kan pålægge fakturaerne moms.

Hertil kommer endelig, at sagsøgers broder, B, ikke ses at have været den, der har udført arbejdet for blandt andet K2 Ejendomsservice.

Det bestrides således, at sagsøgers broder, B, har udført arbejde for sagsøger i "underentreprise", hvilket blandt andet fremgår af K2 Ejendomsservices skrivelse af 9. september 1997 til Told- og Skatteregion Hvidovre (bilag D), hvoraf fremgår, at det ikke er B, men derimod sagsøger, der har udført rengøring for K2 Ejendomsservice i 1996.

Det gøres videre gældende, at sagsøgte har været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgers momstilsvar som følge af, at sagsøgers regnskaber ikke har været ført på en betryggende måde.

Det har således ved en gennemgang af sagsøgers regnskabsmateriale kunnet konstateres, at der ud af i alt 63 fakturaer mangler ikke mindre end 31.

Den af sagsøger foretagne bogføring m.m. har således ikke overholdt regnskabsbestemmelserne i henhold til lov om værdiafgift, kapitel 13, samt kravene i bekendtgørelse nr. 598 af 21. august 1990 om erhvervsdrivendes bogføring, årsregnskab og opbevaring af regnskabsmateriale.

Sagsøger har derfor været berettiget til at foretage et skøn over sagsøgers afgiftsgrundlag for indkomståret 1996, hvorved bemærkes, at der på tidspunktet for det foretagne skøn ikke var udarbejdet regnskaber eller lignende.

Det gøres videre gældende, at det af sagsøgte udøvede skøn alene kan tilsidesættes, såfremt det er udøvet på et urigtigt eller ufyldestgørende grundlag, eller såfremt det medfører et åbenbart urimeligt resultat. Sagsøger har bevisbyrden herfor, hvilken bevisbyrde sagsøger ikke har løftet ved det af sagsøger nu udarbejdede regnskab og fremkomne om, at han i strid med det af ham tidligere oplyste har udført arbejde for andre end K2 Ejendomsservice.

For så vidt angår det af sagsøger udarbejdede regnskab samt de af sagsøger foretagne beregninger vedrørende sagsøgers afgiftstilsvar gøres det gældende, at disse ikke kan lægges til grund under nærværende sag.

Regnskabet er således først blevet udarbejdet efter, at Told- og Skatteregion Hvidovre havde truffet afgørelse om blandt andet at forhøje sagsøgers momstilsvar.

Hertil kommer, at regnskabet ses at være udarbejdet, uden at sagsøger har været i besiddelse af bogføringsmateriale m.m. til brug for udarbejdelse af regnskabsmateriale.

Endelig bemærkes det vedrørende de af sagsøger foretagne beregninger, at disse ikke er overensstemmende med det i sagsøgers regnskab med tilhørende kontospecifikation, kasserapporten og det fra K1 Kro og K3kroen anførte beløb.

......."

Landsrettens bemærkninger:

Efter bevisførelsen gives der sagsøgte medhold i, at det ved opgørelsen af sagsøgerens momstilsvar for 1996 har været berettiget at bortse fra de af sagsøgerens broder B udstedte fakturaer. Landsretten har herved især lagt vægt på, at B aldrig har været momsregistreret, på oplysningerne fra Folkeregistret samt på, at sagsøgerens regnskab først forelå efter, at told- og skatteregionen havde truffet afgørelse i sagen.

Landsretten finder endvidere, at det har været berettiget at foretage en skønsmæssig ansættelse som sket af sagsøgerens afgiftstilsvar for 1996, jf. momslovens § 77, stk. 2. Således er der i sagsøgerens regnskabsmateriale fundet en række fejl og uoverensstemmelser, herunder mangler der 31 ud af 63 fakturaer. Endelig kan der som anført ovenfor ikke tillægges det udarbejdede regnskab for 1996 særlig bevismæssig vægt.

Som følge af det anførte tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T :

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 Rengøring v/A, betaler inden 14 dage 19.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.