Dato for udgivelse
12 dec 2001 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2001.615.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1666-0203
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, fradrag, køb, virksomhedsoverdragelse
Resumé

To tidligere medarbejdere i en virksomhed, der drev maskinstation, dannede et interessentskab, der uden vederlag overtog virksomhedens navn, telefonnummer og lejemål. Man underrettede tidligere kunder om, at virksomheden fortsatte under interessentskabets ledelse. Virksomhedens driftsmidler blev sat til salg på en offentlig auktion, hvor interessentskabet købte ca. halvdelen. Der blev godkendt fradrag for moms af køb af driftsmidler, idet erhvervelsen ikke blev anset for foretaget som led i virksomhedens overdragelse.

Reference(r)

Momsloven § 8, stk. 1
Momsvejledningen 2001 D.6.1

A I/S klager over, at told- og skatteregionen ikke har godkendt fradrag på 754.400 kr. for moms af køb af driftsmidler.

Det er oplyst, at interessentskabet, der består af interessenterne, B og C og er stiftet med virkning fra 1. november 1999, driver landbrugsmaskinstation.

Tidligere var A Maskinstation drevet af D, og B og C var ansat i virksomheden.

Den 28. september 1999 indgik D en aftale med E A/S om at sælge virksomhedens maskiner på auktion den 6. november 1999. Aftalen indeholdt en akkumuleret vurderingssum og en garantisum på 90% heraf. Af aftalen fremgår det, at E A/S udover auktionssalær, havde krav på 50% af budsummen udover garantisummen.

I et brev til sine kunder dateret den 30. september 1999 meddelte D, at han stoppede med driften af A Maskinstation den 1. november 1999, og at alt ville blive solgt på auktion den 6. november 1999 kl. 11.00, med opfordring til at møde op.

I oktober 1999 stiftede B og A I/S med det formål at drive maskinstation.

Der blev indgået aftale mellem interessentskabet og D om anvendelse af den tidligere virksomheds navn og telefonnummer. Endvidere blev der med lejekontrakt dateret den 25. november 1999 med virkning fra 1. november 1999 indgået aftale mellem D og interessentskabet om leje af driftsbygningerne, som virksomheden hele tiden havde været drevet fra. Det blev i kontrakten præciseret, at det lejede skulle anvendes til drift af maskinstation, og ikke uden udlejers samtykke måtte anvendes til andet formål.

I et brev dateret 20. oktober 1999 til tidligere kunder hos D, A Maskinstation meddelte interessentskabet, at det startede maskinstation fra samme adresse og med samme telefonnummer fra samme dag som D ophørte. Det fremgår endvidere af brevet, at interessenterne var tidligere medarbejdere hos D, og at kunderne fremover kunne forvente samme faglige og kvalitetsmæssige arbejde som tidligere.

Den 6. november 1999 blev der afholdt auktion på virksomhedens adresse. Auktionen var i annoncer og auktionsprogram m.v. betegnet som ophørsauktion. På auktionen blev der også solgt maskiner fra andre end D. Af auktionens samlede katalogantal på 127 numre var de 73 fra D.

Interessentskabet købte 36 katalognumre til en samlet pris på 3.060.600 kr. med tillæg af 15 % salær. Beløbet blev af auktionarius tillagt moms på 879.922,50 kr. ved faktura af 6. november 1999. Et enkelt af de 36 katalognumre er ikke solgt af D. Momsbeløbet vedrørende dette salg er ikke omfattet af den påklagede afgørelse.

Auktionens øvrige katalognumre blev solgt til eksterne købere.

D afmeldte sin virksomhed fra moms m.v. med virkning fra 31. december 1999.

Interessentskabet har angivet fradrag for momsen af de på auktionen erhvervede driftsmidler.

Told- og skatteregionen har ved den påklagede afgørelse fundet, at interessentskabet ikke kan fradrage moms i forbindelse med købet af maskiner fra D. Regionen har derfor afkrævet interessentskabet 754.400 kr. i for meget fradraget moms.

Regionen har som begrundelse anført, at salg af driftsmidler i forbindelse med en overdragelse af en virksomhed eller en del af denne ikke kan medregnes til den afgiftspligtige omsætning, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Regionen har fundet, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, der omfattes af momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. Regionen har i den forbindelse lagt vægt på følgende:

 1. At virksomhedens navn og telefonnummer videreføres, ligesom kundekredsen sikkert er overtaget,
 2. At virksomheden drives videre i de samme lokaler,
 3. At virksomheden videreføres af 2 tidligere ansatte medarbejdere,
 4. At det nye interessentskab er stiftet og momsregistreret med disse fakta før salget,
 5. At ovennævnte under pkt. 1-4 er aftalt og meddelt kunderne i brev før auktionen,
 6. At D er ophørt med at drive sin virksomhed,
 7. At virksomheden har overtaget en væsentlig del af driftsmidlerne (efter værdi),
 8. At D inden auktionen den 6. november 1999 var vidende om, at virksomheden eller en del af denne ville blive videreført, og at det kun var mængden af overdragne driftsmidler, som før auktionen var ubekendt.
 9. Regionen har videre anført, at det er almindelig retspraksis, at transaktioner omfattet af punkterne 1-7 fører til, at der er tale om virksomhedsoverdragelse. Regionen har i den forbindelse henvist til Momsvejledningen 1998, pkt. D.6.2.

  Der er efter regionens opfattelse tale om virksomhedsoverdragelse, selvom man i dette tilfælde har valgt at sælge driftsmidlerne på en auktion. Auktionsholders funktion anses af regionen som en mægler, der udfører en funktion for sælger. Det fremgår af de i auktionskataloget optrykte auktionsbetingelser, at sælgeren garanterer varerne fri og ubehæftet. Det fremgår ligeledes, at ejendomsretten først overgår til køber, når endelig betaling har fundet sted. Ejendomsretten er altså på intet tidspunkt auktionsholders, men overgår direkte fra sælger til køber.

  Da der ikke skal betales afgift efter momsloven, har køber ikke fradragsret for beløbet, jf. momslovens § 37, stk. 1.

  Klagers advokat har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at det anerkendes, at interessentskabet har fradrag for indgående moms ved købet af de omhandlede driftsmidler.

  Advokaten har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke foreligger en virksomhedsoverdragelse i relation til momslovens bestemmelser. Han har til støtte herfor anført følgende forhold:

  • D og dennes pengeinstitut vurderede, at virksomheden ikke kunne sælges som en samlet enhed, og besluttede at sælge driftsmidlerne enkeltvis på auktion,
  • at det på tidspunktet for denne beslutning kun var D, dennes ægtefælle og pengeinstitut, der kendte til virksomhedsophøret,
  • at der først blev truffet beslutning om etablering af interessentskabet efter virksomhedens medarbejdere var orienteret om virksomhedsophøret.
  • at interessentskabet først medio oktober 1999 fik tilsagn om finansiering fra pengeinstituttet,
  • at interessentskabet ville have købt de nødvendige maskiner andre steder, hvis det ikke var lykkedes på auktionen,
  • at der forud for auktionen ikke var truffet nogen aftale mellem D og interessentskabet om køb af driftsmidler,
  • at der først efterfølgende blev indgået aftale om overtagelse af telefonnummer og leje af driftsbygninger,
  • at der ikke er erlagt vederlag for goodwill, telefonnummer, navn og beliggenhed.
  • Advokaten har endvidere bestridt, at auktionsholderen kan betegnes som en mægler i dette forhold, idet en mægler er en rådgiver, der på sælgers vegne søger at fremskaffe en køber til en samlet enhed. I den konkrete situation skete der ikke salg af en samlet enhed til en bestemt køber.

   Landsskatteretten skal udtale:

   Momslovens § 8, stk. 1, har følgende ordlyd:

   "Levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af aktivet. Det samme gælder salg af aktiver ved virksomhedens afmeldelse fra registrering. Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller en del af denne, når den nye indehaver driver registreret virksomhed. (…)."

   Landsskatteretten finder ikke, at de af interessentskabet på auktionen erhvervede driftsmidler kan anses som overdraget som led i virksomhedsoverdragelsen., jf. § 8, stk. 1, 3. pkt. Retten har herved henset til, at driftsmidlerne ikke blev overdraget samlet til interessentskabet som led i en aftale mellem D og interessentskabet om overtagelse af navn, tlf. nr. m.v., men derimod ved bud på hvert enkelt driftsmiddel under en auktion.

   Interessentskabet er derfor berettiget til at fradrage momsen af købesummen for disse driftsmidler, og der gives således medhold i den nedlagte påstand.