Dato for udgivelse
04 Dec 2001 10:13
SKM-nummer
SKM2001.594.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
11.2000-344-13
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Rentefradrag, gældseftergivelse
Resumé

Den genoptagelsesfrist, der er nævnt i pkt. 6.1.4 i cirkulære nr. 26 af 5. februar 1996 om handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse mv., er ikke en fravigelse af de almindelige ansættelsesfrister efter skattestyrelsesloven. En gældseftergivelse er omfattet af reglen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 1.

Reference(r)
Cirkulære nr. 26 af 5. februar 1996 om handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse mv.
Skattestyrelsesloven § 35, stk. 1, nr. 1

I pkt. 6.1.4 i cirkulære nr. 26 af 5. februar 1996 er der fastsat regler for regulering af rentefradrag i forbindelse med gældseftergivelse. En gældseftergivelse anses for primært at vedrøre de senest påløbne renter. Det betyder, at det fortrinsvist er de ældste renter, som anses for bevaret efter gældsnedsættelsen. Opstår der en situation, hvor tidligere foretagne rentefradrag overstiger gælden efter nedsættelsen, således at der skal ske regulering af tidligere skatteansættelser, vil det dermed være de seneste rentefradrag, der skal reguleres. Der skal dog efter cirkulæret alene ske regulering af skatteansættelser vedrørende de tre forudgående indkomstår, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 1.

Departementet er blevet spurgt, om denne frist fortsat er gældende.

Baggrunden for spørgsmålet er, at en begrænsning af genoptagelsesretten som følge af gældseftergivelsen til kun tre år vil give en forskellig behandling af renter og andre reguleringer ved ansættelsesændringer. Omberegningen af rentefradraget som følge af gældseftergivelse vil i givet fald - modsat øvrige poster i skatteansættelsen -  kun kunne reguleres tre år tilbage i tiden, jf. skattestyrelseslovens § 34.

Desuden er ansættelsesfristerne i skattestyrelsesloven efter udarbejdelsen af cirkulæret blevet ændrede. Senest i 1999.

Departementets udtalelse

Departementet svarede, at en regulering af en skatteansættelse som følge af gældseftergivelse er omfattet af skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr.  1. Efter denne bestemmelse kan en skatteansættelse vedrørende indkomstår, der ligger mere end tre år tilbage i tid, ændres, i det omfang skatteansættelsen er en følge af, at der efter indkomståret er indtrådt en ændring i grundlaget for opgørelsen af den indkomst eller ejerboligværdi, der skal lægges til grund for skatteansættelsen.

Der er ikke i ligningslovens § 5, stk. 9, fastsat særlige fristregler for omberegning af rentefradraget. Fristen er derfor reguleret af de generelle ansættelsesfrister i skattestyrelsesloven.

Omtalen i cirkulæret af fristen for genoptagelse som følge af gældseftergivelse  afspejler de regler, der var gældende på tidspunktet for cirkulærets udarbejdelse. Der er ikke herved tilstræbt en fravigelse af ansættelsesfristerne i skattestyrelsesloven.

En regulering af en skatteansættelse som følge af en gældseftergivelse er derfor omfattet af reglen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 1.

For så vidt angår indkomstår før 1997 foretages en regulering efter § 35, stk. 2, i den dagældende skattestyrelseslov.