Dato for udgivelse
22 nov 2001 15:03
SKM-nummer
SKM2001.560.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4359-00145
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Medarbejderaktieprogram, åremålsansatte, ledende medarbejdere
Resumé

Ligningsrådet tiltrådte, at et medarbejderaktieprogram, der omfattede åremålsansatte, men som udelukkede ledende medarbejdere, var etableret i overensstemmelse med ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2.

Reference(r)

Ligningsloven § 7A, stk. 1, nr. 2
Ligningsvejledningen 2000 A.B.1.10

Spørgsmål

  1. Kan Ligningsrådet bekræfte, at et medarbejderaktieprogram, der omfatter åremålsansatte, kan anses for etableret i overensstemmelse med ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2?
  2. Kan Ligningsrådet bekræfte, at et medarbejderaktieprogram, der udelukker ledende medarbejdere, kan anses for etableret i overensstemmelse med ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2?

Svar

  1. Ja. Se sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Ja. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det er hensigten at etablere et medarbejderaktieprogram i en koncern efter reglerne i LL § 7A, stk. 1, nr. 2. Under programmet skal der udloddes aktier til medarbejderne baseret på de resultater, der er opnået i det forløbne år.

Tre medarbejdere er ansat på åremål. To af disse er ansat på henholdsvis 2- og 3-årige kontrakter og beskæftiger sig med forholdsvis simple arbejdsområder, der passer til personernes kompetencer. Begge medarbejdere har været omfattet af en tidligere fyringsrunde og selskabet ønsker ikke at fastansætte medarbejderne grundet risikoen for en ny fyring og dermed unødig belastning af medarbejderne. Kontrakternes varighed er baseret på midlertidige arbejdsopgaver, men såfremt der fortsat er behov for medarbejderne ved udløb, kan forlængelse af kontrakterne komme på tale. For begge medarbejdere er der tale om den første tidsbegrænsede kontrakt med selskabet.

En medarbejder har haft en hjerneblødning og er reelt førtidspensionist. Personen varetager imidlertid fuldt ud en normalstilling og lønnes højere, end det er sædvanligt for et skånejob. Personen er ansat på en et-årig kontrakt, der vil kunne forlænges under hensyn til vedkommendes helbred. Det kan blive aktuelt at ansætte medarbejderen i et traditionelt skånejob.

De ledende medarbejdere omfatter i alt 40 personer, fra centerdirektørniveau og højere niveauer. Disse personer er i forvejen omfattet af et ledelsesincitamentprogram, der bl.a. lægger vægt på det foregående års resultat. Programmet er baseret på tegningsretter til favørkurs. Ifølge rådgiver vil der ske en generel begrænsning af antallet af tegningsretter i medarbejderaktieordningen, hvis ledelsen skal deltage, da ledelsen findes tilstrækkeligt tilgodeset via ledelsesincitamentprogrammet.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ved objektiveringen af reglerne om medarbejderaktier ved lov nr. 166 af 24. marts 1999, blev der i ligningslovens § 7A indsat nyt stk. 2. Det fremgår ikke af lovens forarbejde, hvordan ordene "ansat i uopsagt stilling" i LL § 7A, stk. 1, nr. 2, 3. pkt. skal forstås. Det fremgår ej heller af lovens forarbejder, hvad der er formålet med at opstillet kravet om uopsagt stilling.

Et af formålene med at acceptere skattefri medarbejderaktieordninger er at knytte medarbejderne til deres arbejdsgiver og give medarbejderen et incitament til en ekstra indsats med håbet om at få del i et herved oparbejdet overskud via tildeling af aktieretter.

En arbejdsgiver, der ønsker at lade ordningen omfatte ansatte i tidsbegrænsede stillinger, må have en formodning for, at der herved opnås yderligere goodwill, enten, og ihvertfald, fra de tidsbegrænset ansatte eller fra medarbejdergruppen generelt. Det vil næppe være foreneligt med formålet bag LL § 7A, hvis skattemyndighederne tvinger arbejdsgiverne til at holde disse medarbejdere ude fra sådanne ordninger.

Reglerne på dette område må ses i sammenhæng med rådsdirektiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansatte. I direktivets § 4 fastslås det, at ansættelsesvilkårene for tidsbegrænset ansatte ikke må være mindre gunstige end de, der gælder for sammenlignelige fastansatte, hvis dette ikke udelukkende er begrundet i kontraktens tidsbegrænsede varighed og forskelsbehandlingen ikke er begrundet i objektive forhold. Det må siges at være bedst stemmende med direktivet at tillade, at åremålsansatte, hvis ansættelsesforhold som her er begrænset til at udløbe en bestemt dato, er omfattet af en medarbejderaktieordning på lige fod med de øvrige ansatte.

Vedrørende undtagelse af ledende medarbejdere fra den almene medarbejderaktieordning, er det korrekt, at der i lovens forarbejder anføres, at adgangen til at erhverve aktier som udgangspunkt skal stå åben for alle ansatte i virksomheden, således at ingen gruppe af ansatte bliver favoriseret, men at begrænsninger, der er fastsat efter almene kritierier, kan anerkendes.

Som eksempel på en betingelse for at deltage, dvs. at få nogle aktier eller slet ingen anføres alene om vedkommende har været ansat i en vis kortere tid. Derudover kan omfanget af tegningsretten, altså om man kan tegne et større eller mindre antal, men dog en vis mængde, variere for forskellige grupper af ansatte. Som eksempler på sådanne grupper anføres tilknytning til virksomheden (moder-/datterselskab), efter arbejdets varighed (heltid-deltid), efter anciennitet, efter aflønning eller efter en kombination af disse kriterier.

Det er imidlertid ikke angivet, at udelukkelse fra at deltage i et medarbejderaktieprogram kun kan ske på baggrund af ansættelse i en vis kortere tid, ligesom opremsningen af kriterier for at variere tildelingen ikke er angivet som værende udtømmende.

En ledergruppe, som beskrevet i sagsfremstillingen, må antages generelt at være tilstrækkeligt alment angivet til, at tildelingen af tegningsretter kan varieres, således at denne gruppe kan få et mindre antal end øvrige medarbejdere. Derimod må det antages, at der skal mere til for at kunne tiltræde, at ledergruppen helt kan undtages fra deltagelse i en medarbejderaktieordning.

Det i lovens forarbejder angivne om, at ingen gruppe af medarbejdere må favoriseres, ses ikke i anden sammenhæng fortolket ud fra en vurdering af, hvorvidt alle medarbejdere økonomisk set får del i det ved fælles indsats opnåede resultat. Det antages i relation hertil, at det er væsentligt, at alle via medarbejderaktieordningen får tegningsretter og at ingen i stedet modtager kontanter eller ikke-båndlagte aktier.

Ved afgørelsen må der tages hensyn til, at ledergruppen er defineret på baggrund af medarbejdernes stilling i koncernen samt, at ledergruppen er omfattet af et særligt ledelsesincitamentsprogram, der, som medarbejderaktieordningen, baseres på tegningsretter og ihvertfald delvis på det opnåede resultat. Der vil således ikke ved undtagelse af ledergruppen fra medarbejderaktieordningen ske en favorisering af den resterende medarbejdergruppe. Dette understreges yderligere af det anførte om reduktion af den samlede pulje i medarbejderaktieordningen, hvis ledergruppen er omfattet. Ud fra en samlet vurdering af de konkrete forhold findes det herefter acceptabelt at udelukke ledergruppen fra medarbejderaktieordningen.

Told- og Skattestyrelsen indstiller på baggrund af ovenstående, at et medarbejderaktieprogram, der konkret omfatter åremålsansatte og fuldstændig udelukker ledende medarbejdere, kan anses for etableret i overensstemmelse med LL § 7A, stk. 1, nr. 2.

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.