Dato for udgivelse
19 nov 2001 16:18
SKM-nummer
SKM2001.552.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-332-84
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Elafgift, godtgørelse, finansiel virksomhed
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har udsendt meddelelse om muligheden for tilbagebetaling af elafgift mv. for virksomheder med forsikrings- og finansielle aktiviteter i relation til udenlandske kunder uden for EU. Det er styrelsens opfattelse, at virksomheder, der er anmeldelses- og regnskabspligtige efter momsbekendtgørelsens § 31, ikke af den grund er omfattet af momslovens og momsbekendtgørelsens regler om registreringspligt, og at disse virksomheder derfor ikke kan få tilbagebetalt elafgift i medfør af elafgiftslovens § 11, stk. 1.

Reference(r)

Elafgiftsloven § 11, stk. 1, 2 og 15
Momsloven §13, stk. 1, nr. 10 og nr. 11, litra a-e
Momsloven § 45, stk. 4
Momsbekendtgørelsen § 31
Punktafgiftsvejledning 2001 F.6

Der har overfor styrelsen været rejst spørgsmål om godtgørelse af elafgift mv. for virksomheder med forsikrings- og finansielle aktiviteter i relation til udenlandske kunder uden for EU, jf. momslovens § 45, stk.4. På den baggrund har styrelsen fundet anledning til at udsende en meddelelse om styrelsens opfattelse af dette.

Lovgrundlag

Reglerne for godtgørelse af elafgift fremgår af elafgiftslovens § 11, hvor elafgiftslovens § 11, stk. 1, 2 og 15 har følgende ordlyd:

"Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan, bortset fra de i stk. 2 nævnte tilfælde, få tilbagebetalt afgiften efter nærværende lov med undtagelse af 1 øre pr. kWh,

1) af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet og

2) af den afgiftspligtige elektricitet, der er medgået til fremstilling af varme, der er forbrugt i virksomheden, og som er leveret særskilt til virksomheden fra et fjernvarmeværk eller anden varmeproducent, der er registreret efter merværdiafgiftsloven.

Stk. 2.

Tilbagebetaling kan dog ikke finde sted for så vidt angår afsætning af de i bilaget til nærværende lov nævnte ydelser."

Stk 15.

Afgiften tilbagebetales efter stk. 1 og stk. 14 i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift for elektricitet og varme. Til dokumentation af tilbagebetalingsbeløbet skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvoraf størrelsen af afgiften fremgår, jf.§ 11 a, stk. 8.

Momslovens § 45, stk. 4 har følgende ordlyd:

"Der ydes godtgørelse af afgift, som er betalt i forbindelse med transaktioner omfattet af § 13, stk. 1, nr. 10 og 11, litra a-e, når ydelsen leveres til aftagere uden for EU, eller når de pågældende transaktioner er knyttet direkte til varer, som udføres til steder uden for EU".

Momsbekendtgørelsens § 31 har følgende ordlyd:

"Virksomheder, der efter lovens § 45, stk. 3-5, ønsker godtgørelse af afgiften, skal lade sig anmelde til de statslige told- og skattemyndigheder. Til grund for beregning af godtgørelsen skal virksomhederne føre et regnskab, idet regnskabet skal føres på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften, som ønskes godtgjort".

Styrelsens opfattelse

Det grundlæggende udgangspunkt for adgangen til afgiftsgodtgørelse vedr. energiafgiftslovgivningen - herunder også elafgiftsloven - er, at "energien" forbruges i den momsregistrerede virksomhed i forbindelse med udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af afgifts-/momspligten i medfør af momsloven, hvilket ikke i sig selv er tilfældet her, idet der er tale om aktiviteter, der er omfattet af fritagelserne i momslovens § 13, i dette tilfælde stk. 1, nr. 10 og nr. 11, a-e.

Virksomheder, der er anmeldelses- og regnskabspligtige efter momsbekendtgørelsens § 31, er ikke af den grund omfattet af momslovens og momsbekendtgørelsens regler om registreringspligt og kan derfor ikke anses for momsregistrerede virksomheder i momslovens forstand. Virksomheder, der alene er omfattet af anmeldelses- og regnskabspligten i momsbekendtgørelsesn § 31, er ligeledes ikke omfattet af momslovens bestemmelser om fradragsret, jf. endvidere elafgiftslovens § 11, stk. 15, men derimod alene af lovens bestemmelser om momsgodtgørelse.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at virksomheder, der udøver forsikrings- og genforsikringsvirksomhed og finansielle aktiviteter i relation til udenlandske kunder uden for EU, ikke er berettiget til godtgørelse af afgift af elektricitet, der forbruges i forbindelse med den pågældende aktivitet, - uanset at virksomheden kan få godtgørelse af moms i relation til de nævnte aktiviteter, jf. momslovens § 45, stk. 4.