Dato for udgivelse
28 Nov 2001 10:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
6. november 2001
SKM-nummer
SKM2001.588.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1938-0103
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Virksomhedsomdannelse, udgifter, revisor
Resumé

Revisorudgifter afholdt i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse blev godkendt fradraget efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 J

A ApS klager for indkomståret 1998 over, at den stedlige skattemyndighed ikke har godkendt revisorudgift i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse fradraget efter ligningslovens § 8 J.

Det fremgår af sagens oplysninger, at A ApS (herefter benævnt selskabet) driver rengøringsvirksomhed. Selskabet blev pr. 1. januar 1998 omdannet fra personlig drevet virksomhed til selskab ved skattefri virksomhedsomdannelse, således at indkomståret 1998 var selskabets første regnskabsår.

Selskabet afholdt i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse en revisorudgift på 16.000 kr.

Der er fremlagt faktura af 9. juli 1998 fra revisionsfirmaet på 16.000 kr., hvoraf det fremgår, at der er tale om honorar i forbindelse med assistance og vurderinger samt beregninger omkring skattefri virksomhedsomdannelse.

Den kommunale skattemyndighed har fundet, at 14.224 kr. af revisorudgiften ikke kan godkendes fradraget ved indkomstopgørelsen efter ligningslovens § 8 J.

Man har herved bl.a. henset til, at omkostninger i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse skal tillægges de aktiver, de vedrører, jf. TfS 1992.155 og TfS 1993.240. Revisorudgiften skal derfor fordeles på de overdragne aktiver.

Omkostninger henført til varelager og debitorer i alt 1.776 kr. godkendes fradraget efter ligningslovens § 8 J. 12.999 kr. aktiveres sammen med goodwill, mens 1.225 kr. aktiveres ved driftsmidler. Forøgelsen af driftsmiddelsaldoen er afskrivningsberettiget, og kan afskrives med 30 % eller 368 kr., jf. afskrivningslovens § 2.

Selskabets repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at hele revisorudgiften på 16.000 kr. godkendes fradraget ved selskabet indkomstopgørelse i henhold til ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Til støtte herfor er det bl.a. anført, at der i henhold til ligningslovens § 8 J kan foretages fradrag for advokat og revisorudgifter, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, fremgår det vedrørende § 8 J, at bestemmelsen efter skatteministeriets opfattelse hjemler fradrag for udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med en omstrukturering af virksomheden, f.eks. ved omdannelse, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, uanset om dette sker skattefrit efter de særlige regler herom i virksomhedsomdannelsesloven eller fusionsskatteloven. Da der i den foreliggende sag er tale om en omdannelse af en virksomhed efter reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse, må der herefter være fuld fradragsret for revisorudgiften.

Den kommunale skattemyndighed har henvist til TfS 1993.240. Det fremgår imidlertid tydeligt af denne udtalelse fra Told- og Skattestyrelsen, at dette alene vedrører indkomståret 1992 og tidligere. Endvidere fremgår følgende "Cirkulære om ligningsloven, herunder bestemmelsen i § 8 J om fradrag for udgifter til advokat og revisor, er under udarbejdelse i Skatteministeriet, Departementet". Det fremgår heraf, at der er en ændring undervejs, jf. ligningslovens § 8 J.

Landsskatteretten skal udtale:

Ifølge ligningslovens § 8 J, stk. 1, er der fradrag for udgifter til advokat og revisor, som afholdes i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Ifølge § 8 J, stk. 3, kan udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, ikke fradrages efter stk. 1.

Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17/4 1996 til ligningsloven, pkt. 14.10, at begreberne etablering og udvidelse skal fortolkes bredt, og at bestemmelsen efter Skatteministeriets opfattelse hjemler fradrag for advokat- og revisorudgifter, som afholdes i forbindelse med omstrukturering af virksomheden, f.eks. omdannelse, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, uanset om dette sker skattefrit efter de særlige regler herom i virksomhedsomdannelsesloven og fusionsskatteloven.

Efter det foreliggende finder Landsskatteretten, at den af selskabet afholdte revisorudgift på 16.000 kr. i forbindelse med virksomhedsomdannelsen må anses for fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 J, stk. 1. Henset til at der er tale om en revisorudgift til assistance og vurderinger samt beregninger omkring skattefri virksomhedsomdannelse, således at udgiften ikke direkte lader sig henføre til aktiverne i selskabet, finder retten, at revisorudgiften ikke kan anses for omfattet af § 8 J, stk. 3.

Den påklagede ansættelse nedsættes herefter med 14.224 kr., mens yderligere godkendt afskrivning 368 kr. ændres til 0.