Esbjerg Byrets dom
af 22. juni 2000
2. afdeling, BS 2-1112/1998

Parter:
Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen
mod
H spedition A/S

Afsagt af byretsdommer:
Peder Johs. Christensen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøger, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, kan rette et krav mod sagsøgte, H spedition A/S, på grundlag af et udlæg, som i 1995 blev foretaget i et tilgodehavende hos sagsøgte, der tilhørte en af sagsøgtes samarbejdspartnere.

Under sagen, der er anlagt den 4. september 1998 har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale 219.888,56 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 23. august 1998.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Den 2. marts 1995 blev der af sagsøgeren ved Told- og Skatteregion Vejle foretaget udlæg i NJs tilgodehavende hos sagsøgte. Det fremgår af udlægsbogen fra den anførte dato, at udlægget omfattede alt tilgodehavende, der vedrørte NJs ydelser og kørsel for sagsøgte til og med den 2. marts 1995 kl. 14.00.

Ved en skrivelse af 6. marts 1995 underrettede Told- og Skatteregion Vejle sagsøgte om udlægget og meddelte, at betaling af det udlagte beløb alene kunne foretages med frigørende virkning til Told- og Skatteregion Vejle. Endvidere blev sagsøgte anmodet om at betale beløbet til normal forfaldstid. Ved en påtegning på en kopi af skrivelsen har sagsøgte den 9. marts 1995 anerkendt modtagelsen af skrivelsen og oplyst, at man har noteret udlægget.

Den 29. juni 1999 er der påny foretaget et udlæg for NJs gæld til sagsøgerne. Gælden blev opgjort til 435.494 kr., og udlægget blev foretaget i NJs tilgodehavende hos sagsøgte for ydelser og kørsel i perioden fra den 2. marts 1995 til den 29. juni 1995. En skrivelse af 30. juni 1995 fra Told- og Skatteregion Vejle om underretning om udlægget og anmodning om betaling af den opgjorte gæld har sagsøgte anerkendt og noteret ved påtegning den 7. juli 1995. Dette udlæg er senere bortfaldet på grund af NJs efterfølgende konkurs.

Af et kontoudtog, udskrevet hos sagsøgte den 23. august 1995, fremgår, at NJs tilgodehavende hos sagsøgte pr. 28. februar 1999 udgjorde 208.996,56 kr., og at NJs konto med sagsøgte den 17. marts 1995 er krediteret med 10.892 kr. med valør den 28. februar 1995.

Ved en skrivelse af 24. juli 1995 til Told- og Skatteregion Vejle har sagsøgtes advokat oplyst, at sagsøgte har noteret udlægget, foretaget den 2. marts 1995,og at dette vedrørte NJs personlige tilgodehavende hos sagsøgte. Det er endvidere oplyst, at dette tilgodehavende ville blive fremsendt ved en endelig opgørelse af NJs konto hos sagsøgte.

I et notat udfærdiget den 20. juli 1995 hos Told- og Skatteregion Vejle er det anført, at man har rykket sagsøgte for indbetaling, og at JP for sagsøgte, har oplyst, at NJs konto den samme dag er opgjort til 176.876,62, som sagsøgte straks vil fremsende.

NJ udførte som vognmand transporter for sagsøgte, og samarbejdet var bl.a. reguleret af vilkår som angivet i nogle "Truckingbetingelser for H Spedition", udfærdiget i januar 1995:

".... FRAGTINDTÆGTEN TIL VOGNMANDEN:

Bruttofragtindtægten på transporten afregnes til vognmanden med følgende fradrag:
- 10% til H Spedition A/S (administration m.v.)
- evt. trailerleje
- evt. vask af trailer, juletræet og kødkroge
- evt. trailertankning
- evt. færgeomkostninger
- evt. vejskat
- evt. telefonomkostninger
- evt. udlagt valuta og gebyr

...

PALLER, JULETRÆER, KØDKROGE OG BLOMSTERCONTANIERE:

Er vognmanden ikke selv i besiddelse af ovennævnte materiel stilles dette til rådighed af H Spedition A/S/kunden.

Der skal kvitteres for modtagelse/aflevering.

Vognmanden er ansvarlig for det udleverede materiel og hæfter for evt. manko, som vil blive faktureret til dagspris.

...

MODREGNING

H Spedition A/S er berettiget til at modregne udlæg og tilgodehavende forinden afregning af fragtindtægten til vognmanden (cfr. CMR fragtbrev) ..."

Ved en skrivelse af 23. juli 1998 fra sagsøgerens advokat til sagsøgtes advokat er fremsat en anmodning om betaling af det påstævnte beløb, idet der samtidig er givet et påkrav om betaling af renter efter rentelovens § 3, stk. 2.

Ved en faktura af 15. juli 1995 har sagsøgte overfor NJ fremsat krav om betaling af i alt 243.450 kr. Kravet blev fremsat med henvisning til NJs anvendelse af 6 sæt juletræer i forbindelse med transporter udført for sagsøgte, og kravet er angivet at være opstået på baggrund af NJs manglende tilbagelevering ar disse juletræer, som tilhørte sagsøgte. Forinden fakturaerne blev udstedt, har sagsøgte ved 3 skrivelser i perioden fra den 28. december 1994 til den 1. juli 1995 anmodet NJ om at tilbagelevere juletræerne. Det fremgår af sagen, at NJ den 18. oktober 1994, den 22. november 1994 og den 24. november 1994 overfor sagsøgte har kvitteret for modtagelsen af 240 juletræer pr. de nævnte datoer.

Det fremgår af sagsøgtes ovennævnte kontoudtog af 23. august 1995, at NJs konto den 15. juli 1995 er debiteret med beløbet på 243.450 kr. i overensstemmelse med sagsøgtes faktura af samme dato.

Under sagen er fremlagt en række fakturaer og kreditnotaer samt en række fragtbreve, der vedrører NJs mellemværende med sagsøgte. De enkelte fakturaer og kreditnotaer er med datoerne for deres udstedelse og med de pågældende beløb angivet i det omtalte kontoudtog af 23. august 1995, der omfatter debiteringer og krediteringer i perioden fra den 26. februar 1995 til den 9. august 1995. Det fremgår blandt andet af kreditnotaerne, at disse er udstedt på grundlag af NJs fragtkrav overfor sagsøgte i perioden fra den 1. februar 1995 til den 1. marts 1995, og at det samlede beløb i følge disse kreditnotaer overstiger det påstævnte beløb.

Der er mellem parterne enighed om, at NJs fragtkrav for den omhandlede periode, forinden tidspunktet for udlægget den 2. marts 1995, også vedrører transporter der er udført, forinden udlæggets foretagelse.

Af et kontoudtog, udskrevet den 22. juni 1995, fremgår, at NJs tilgodehavende hos sagsøgte den 15. juli 1995 udgjorde 198.733,38 kr.

Under domsforhandlingen er vidneforklaringer afgivet af LL og JP.

LL har blandt andet forklaret, at hun siden oktober 1995 har været ansat som bogholder hos sagsøgte. Såvidt vidnet ved, ophørte NJ i begyndelse af marts 1995 med at køre for sagsøgte. Der fremgår flere posteringer efter dette tidspunkt på sagsøgtes kontoudtog, udskrevet den 23. august 1995, idet disse posteringer vedrører fakturaer udstedt i forbindelse med NJs transporter for sagsøgte, forinden samarbejdets ophør. Den angivne saldo pr. 17. marts 1995 på 219.888,56 kr. udgør ikke NJs tilgodehavende hos sagsøgte pr. denne dato. En postering på 243.450 kr. pr. 15. juli 1995 udgør værdien af nogle juletræer, som NJ ikke har tilbageleveret til sagsøgte. Sagsøgte har flere gange forgæves anmodet NJ om at tilbagelevere disse juletræer. Sagsøgte måtte derfor udstede faktura vedrørende disse. De vognmænd som kører for sagsøgte modtager en afregning en gang om måneden. Sagsøgte bogfører løbende mellemværendet med disse vognmænd på deres konti.

JP har forklaret, at han er direktør for sagsøgte. I 1995 var han speditør hos sagsøgte. Han havde intet med økonomien eller bogføringen at gøre. Han kan ikke huske, om han har ført en samtale med en ansat hos Told- og Skatteregion Vejle den 20. juli 1995. Sagsøgtes virksomhed omfatter kun transporter mellem landene. NJ udførte også kun transporter mellem Danmark og udlandet for sagsøgte. NJ ophørte med at køre for sagsøgte omkring den 1. marts 1995. Der blev udstedt en faktura for NJs manglende aflevering af juletræer til sagsøgte. Det er aldrig blevet bestridt, at NJ var forpligtet til at betale for disse juletræer.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at NJs tilgodehavende hos sagsøgte på udlægstidspunktet, den 2. marts 1995, udgjorde det påstævnte beløb. Det er blandt andet anført, at tilgodehavendet ikke er bortfaldet på grund af forældelse, forinden det blev gjort gældende overfor sagsøgte. Der er i denne forbindelse henvist til, at sagsøgte den 20. juli 1995, har anerkendt udlægget og oplyst at NJs tilgodehavende udgjorde 176.876,62 kr. Hermed er forældelsesfristen på 1 år i medfør af CMR-loven for NJs fragtkrav blevet afbrudt, og kravet er herefter alene omfattet af forældelsesfristen på 5 år efter 1908-lover. Det er endvidere anført, at sagsøgte ikke har adgang til at modregne et eventuelt erstatningskrav på 243.450 kr. vedrørende ikke tilbageleverede juletræer, idet et sådant modkrav ikke er anerkendt af NJ eller af kurator i det efterfølgende konkursbo. Det er i øvrigt anført, at sagsøgte ikke kan modregne andre krav i NJs tilgodehavende, da disse krav efter de fremlagte fakturaer ikke er konnekse eller i øvrigt forfaldne på dit tidspunkt, da sagsøgte blev underrettet om udlægget.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at NJ ikke havde et tilgodehavende hos sagsøgte da udlægget blev foretaget. Det er blandt andet anført, at mellemværendet mellem sagsøgte og NJ ikke kan opgøres, forinden der er foretaget en samlet opgørelse af NJs krav med reduktion af de udgifter, som sagsøgte har afholdt i forbindelse med fragtførerens udførelse af de aftalte transporter. Det er endvidere anført, at NJs eventuelle tilgodehavende er forældet i medfør af CMR-lovens § 41, og at der efter denne bestemmelse aldrig er sket afbrydelse af forældelsesfristen. Det er i øvrigt anført, at sagsøgte har adgang til at modregne et eventuelt tilgodehavende for NJ med kravet på 243.450 kr., der udgør værdien af de juletræer, som sagsøgte har stillet til rådighed for NJ, og som ikke er blevet tilbageleveret til sagsøgte.

Rettens bemærkninger:

Efter det oplyste om samarbejdsforholdet mellem sagsøgte og NJ, der kan betegnes som fragtfarer for sagsøgte, ses dette forhold som udgangspunkt at være reguleret af CMR-loven, herunder lovens bestemmelser om forældelse. Under henvisning til de "truckingbetingelser" som i øvrigt var gældende for NJs og sagsøgtes samarbejdsforhold lægges det endvidere til grund, at sagsøgte har adgang til at foretage modregning i fragtførerens tilgodehavende eller fragtindtægt som omhandlet i disse betingelser.

Retten lægger vægt på, at sagsøgte den 9. marts 1995 har noteret og anerkendt udlægget i NJs tilgodehavende hos sagsøgte indtil den 2. marts 1995 samt at det af et notat af 20. juli 1995, udfærdiget af Told- og Skatteregion Vejle, fremgår, at direktør for sagsøgte, JP, samme dato har oplyst, at NJs tilgodehavende på dette tidspunkt udgjorde 176.862,62 kr. På denne baggrund ses forældelsesfristen på 1 år i medfør af CMR-loven for sagsøgerens krav på grundlag af det foretagne udlæg at være afbrudt, og at et eventuelt krav for sagsøgeren ikke er, bortfaldet med henvisning til at forældelse er indtrådt.

Således som sagen i øvrigt er oplyst, finder retten ikke, at det med den fornødne sikkerhed er godtgjort, at sagsøgte er berettiget til erstatning med 243.450 kr. for ikke-tilbageleverede juletræer, eller at et sådant krav i øvrigt kan give adgang til modregning i sagsøgerens krav på betaling af NJs tilgodehavende vedrørende transporter indtil den 2. marts 1995 hos sagsøgte. Endvidere finder retten ikke, at det efter de foreliggende oplysninger om udstedte fakturaer og kreditnotaer med tilstrækkelig sikkerhed er dokumenteret, at sagsøgte i øvrigt har et modregningsberettiget krav, der kan gøres gældende mod sagsøgeren.

Da sagsøgerens krav om betaling i øvrigt findes godtgjort med henvisning til det omhandlede kontoudtog af 23. august 1995 og de forinden foretagelsen af udlægget dokumenterede fragtkrav, herunder det fremsatte rentepåkrav, tages sagsøgerens påstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Sagsøgte, H Spedition A/S skal inden 14 dage til sagsøgeren, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, betale 219.888,56 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 23. august 1998.

Inden samme frist skal sagsøgte betale sagens omkostninger med 27.000 kr.