Afskrivningsberettigede aktiver, KSL § 26 A Overdrager eller overfører en ægtefælle aktiver til sin samlevende ægtefælle til anvendelse i dennes erhvervsvirksomhed, skal fortjenester eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af den overdragende ægtefælles skattepligtige indkomst, jf. KSL § 26 A, stk. 2. Efter overdragelsen eller overførelsen behandles aktiverne med hensyn til skattemæssige afskrivninger samt beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved afståelse, som om de var anskaffet af den modtagende ægtefælle på de tidspunkter og til de beløb, som de i sin tid er anskaffet til af den overdragende ægtefælle. Eventuelle afskrivninger, som tidligere er foretaget, anses for foretaget af den modtagende ægtefælle.

I tilfælde af salg til tredjemand bliver den modtagende ægtefælle således beskattet, som om det var vedkommende selv, der oprindelig med samme hensigt havde anskaffet aktivet. Dette gælder dog ikke ved overdragelse af varer hørende til den overdragende ægtefælles virksomhed. I disse tilfælde beskattes fortjeneste og tab på sædvanlig måde, forudsat at betalingen svarer til de priser, der ville blive fastsat mellem uafhængige parter.

Den ægtefælle, der får et afskrivningsberettiget aktiv overdraget eller overført, skal fortsætte de skattemæssige afskrivninger på det grundlag, som den overdragende ægtefælle havde for sine afskrivninger. Den modtagende ægtefælle beskattes også af den fortjeneste, der modsvares af afskrivninger, som den overdragende ægtefælle har foretaget i den periode, hvor vedkommende benyttede aktivet i sin virksomhed.

Hvis der i forbindelse med overførsel af et aktiv fra den ene ægtefælle til den anden samtidigt sker ændring af benyttelsesformen, skal reglerne i AL § 4 anvendes. Overførsel til ændret benyttelsesform sidestilles derfor med salg og køb af formuegodet, således at handelsværdien på overførsels-/ændringstidspunktet betragtes som salgs- og købesum, jf. KSL § 26 A, stk. 3.

Andre aktiver, KSL § 26 B Overdrager en ægtefælle andre aktiver end de i KSL § 26 A nævnte til sin samlevende ægtefælle, skal fortjeneste eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af den overdragende ægtefælles skattepligtige indkomst, jf. KSL § 26 B. Aktiverne anses for anskaffet af den modtagende ægtefælle på samme tidspunkter, til samme beløb og med samme formål som ved den oprindelige anskaffelse.

Reglerne i §§ 26 A og 26 B gælder ikke for overdragelse af aktiver og passiver mellem ægtefæller, der efter reglerne i § 4 anses for samlevende, hvis en af ægtefællerne skattemæssigt er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Endvidere gælder reglerne om indtræden i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse som led i en bodeling i forbindelse med separation og skilsmisse ikke ved overdragelse af aktiver og passiver, hvis en af ægtefællerne skattemæssigt er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, jf. KSL § 27, som indsat ved L 112 2009/2010 den 1. juni 2010.

Succession i virksomhedsordningenKSL § 26 A, stk. 4-6, giver mulighed for, at ægtefæller kan succedere i den anden ægtefælles virksomhed og dennes virksomhedsordning. Før 1. januar 2004 var dette ikke muligt, jf. SKM2001.290.LR.

Succession i virksomhedsordningen sker efter KSL § 26 A, stk. 4. Den ægtefælle, der overdrager virksomheden, skal ved udgangen af indkomståret forud for overdragelsen anvende virksomhedsordningen efter virksomhedsskattelovens afsnit I. Herefter kan den anden ægtefælle succedere i virksomhedsordningen, herunder overtage indestående på konto for opsparet overskud, indskudskonto samt mellemregningskonto ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, hvis overdragelsen finder sted dagen efter dette indkomstårs udløb.

Det er en forudsætning for denne overtagelse, at den modtagende ægtefælle opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit I, ligesom beslutning herom skal meddeles senest i forbindelse med indgivelse af den overdragende ægtefælles selvangivelse, jf. KSL § 26 A, stk. 6.

I SKM2010.170SR fandt Skatterådet, at en ægtefælle kunne overdrage en bebygget ejendom med tilhørende jordareal på 40 ha og et ubebygget jordstykke på 15 ha, som begge blev drevet med økologisk planteavl og fedekvæg, til sin samlevende ægtefælle efter KSL § 26 B. KSL § 26 A kunne ikke anvendes, da virksomheden blev drevet efter virksomhedsskatteloven, hvoraf det i § 1 følger, at virksomhedsskatteordningen kan anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, hvilken betingelse den erhvervende ægtefælle ikke opfyldte. Hensigten med overdragelsen til ægtefællen var, at denne skulle videreoverdrage ejendommene til en broder efter KSL § 33 C, hvilket Skatterådet også bekræftede var muligt.

Hvis ægtefællen får overdraget en del af en virksomhed eller én af flere virksomheder, jf. VSL § 2, stk. 3, sker det på følgende måde: Ægtefællen kan overtage den del af indestående på konto for opsparet overskud, indskudskonto og mellemregningskonto, der svarer til den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed, jf. KSL § 26 A, stk. 5. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der kan henføres til den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret.

Den forholdsmæssige del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen beregnes efter forholdet mellem værdien af aktiverne ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen i den nævnte virksomhed og samtlige aktiver indskudt i virksomhedsordningen.

Efter stk. 5 skal der ved beregning af den forholdsmæssige del ses bort fra finansielle aktiver.

Foreligger der flere konti for opsparet overskud, medregnes en forholdsmæssig del af hver af disse konti.

Succession, når overdrageren anvender kapitalafkastordningenEfter KSL § 26 A, stk. 7, kan en ægtefælle indtræde i kapitalafkastordningen efter reglerne i KSL § 33 C, stk. 6, hvis ægtefællen får overdraget en virksomhed, en del af en virksomhed eller én af flere virksomheder fra den anden ægtefælle.

FristerHvis den modtagende ægtefælle ønsker at indtræde i den overdragende ægtefælles stilling med hensyn til beskatning efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, skal beslutning herom senest meddeles i forbindelse med indgivelse af den overdragende ægtefælles selvangivelse, jf. KSL § 26 A, stk. 6, sidste pkt. og stk. 7, sidste pkt.

Succession vedrørende indskud på etableringskonto og iværksætterkonto En ægtefælle kan overdrage sine indskud på etableringskonto og iværksætterkonto til den anden ægtefælle, som herefter indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til disse indskud (med succession), jf. KSL § 26 A, stk. 8. Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 1343 af 19. december 2008 og har virkning for overdragelser, der finder sted den 1. januar 2009 eller senere.  

Separation/ skilsmisse Overdragelse som led i skiftet af fællesboet i anledning af separation eller skilsmisse betragtes ikke som afståelse i skattemæssig henseende, jf. LSRM 1961, 104 LSR. Dette gælder dog ikke, hvis den ene af ægtefællerne er hjemmehørende i udlandet, jf. KSL § 27.