Østre Landsrets dom
af 21. august 2000,
17. afdeling, B-0920-99

Parter:
Cand.jur. A
(Advokat Peter Dyhr)
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat H. C. Vinten).

Afsagt af landsdommerne:
Michael Dorn, Brydensholt og Henriette Sartvin (kst.).

Sagsøger, A, har under denne sag påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at kurtage og andre udgifter, der afholdes som handelsomkostninger ved køb og salg af obligationer i et pensionsdepot omfattet af realrenteafgiftsloven, indgår som tillæg til købesummen, henholdsvis som fradrag i salgssummen ved opgørelsen af den i realrenteafgiftslovens § 4, stk. 4 anførte anskaffelsessum, henholdsvis afhændelsessum.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagen er indbragt for retten i medfør af skattestyrelsesloven § 31, stk. 2.

Sagsøgers pensionsdepoter bestyres af Unibank A/S, der har beregnet afgiften i henhold til realrenteafgiftslovens § 2, stk. 2. Sagsøger har rettidig indbragt bankens beregning af realrenteafgiften for afgiftsåret 1/12 1996 - 30/11 1997 for Landsskatteretten, der har udsat behandlingen af sagen på afgørelsen af nærværende sag.

Sagen drejer sig om hvorvidt det er med rette, at der i overensstemmelse med fast administrativ praksis af banken ved opgørelsen af realrenteafgiften for sagsøger for så vidt angår afgiftsåret 1997 ikke konkret er taget hensyn til kurtageudgifter, idet disse anses for at indgå i den beregningsmodel, efter hvilken denne afgift udregnes.

Sagsøgers hovedanbringender er anført således:

at

realrenteafgiftslovens § 4, stk. 4 ikke indeholder hjemmel til at bortse fra handelsomkostninger ved avanceopgørelsen,
at kurtage og eventuelle andre omkostninger i forbindelse med køb og salg af obligationer og aktier - i modsætning til forvaltningsafgifter debiteret som vederlag for løbende forvaltning - indgår i købs- henholdsvis salgssummerne ved avanceopgørelser efter dansk skatteret i øvrigt, og
at
realrenteafgiftslovens § 10 stk. 3 litra C hverken efter sit indhold eller sin tilblivelse har relation til gevinst og tab ved afhændelser og indfrielse, men alene til beskatningen af det løbende afkast i et pensionsdepot.

Sagsøgte har gjort følgende anbringender gældende:

at

der ikke i henhold til realrenteafgiftslovens § 4, stk. 4, er hjemmel til at indregne kurtage ved opgørelse af anskaffelses/afhændelsessummen,
at
der ved beregningen af afkastprocenten allerede er taget hensyn til udgifterne til kurtage, jf. realrenteafgiftslovens § 10, stk. 3, litra c, samt bestemmelsens forarbejder i FT 1982-83, Tillæg B, spalte 1805, 1. afsnit,
at
udgifter til kurtage henhører under omkostninger til formueadministration eller lignende, der ifølge forarbejderne til realrenteafgiftsloven (FT 1982-83, Tillæg A, spalte 3840, 5. afsnit) ikke kan fradrages i forbindelse med opgørelse af afgiftsgrundlaget, samt
at
praksis er i overensstemmelse hermed, jf. to afgørelser fra Skattedepartementet, offentliggjort i TfS 1984,390 og TfS 1992,42.

Sagsøger har nærmere anført, at det ville være i strid med almindelige skatteregler, såfremt de omkostninger, der er forbundet med opnåelse af en indtægt, ikke kan fradrages. Dette gælder også iøvrigt ved indtægtsbeskatning af obligationsdepoter, ligesom det nu ligger fast, at der ved beregning af skatten efter pensionsafkastbeskatningsloven, der nu har afløst realrenteafgiftsloven, tages hensyn til handelsomkostninger ved avanceopgørelsen.

Det ville kræve en klar lovhjemmel at fravige dette naturlige skatteretlige princip. Ordlyden af § 4, stk. 4, indeholder efter sin ordlyd og forarbejder intet om, at der ikke skal ske fradrag af handelsomkostninger, og bestemmelsen i § 10, stk. 3, litra c, tager åbenbart ikke generelt sigte på handelsomkostninger. Det, der kompenseres for gennem nedslaget i afgiftsberegningen, er alene, at omkostninger ved obligationernes anskaffelse betyder, at kapitalen, der er til løbende forrentning, bliver tilsvarende mindre. Det ville derfor være misvisende, såfremt man anvendte markedets gennemsnitsrente uden at korrigere herfor. Der bliver ikke ved bestemmelsen ydet kompensation for handelsomkostninger, der opstår ved salg og køb under depotets beståen.

Sagsøgte har heroverfor navnlig anført, at realrenteafgiftsloven var en helt speciel lov, der indeholdt andre beskatningsprincipper end hidtidige skattelove. Reguleringen i denne lov er udtømmende, og der kan ikke sluttes analogt fra andre skattelove til denne specielle lov.

Det fremgår direkte af ordlyden af realrenteafgiftslovens § 4, stk. 4, at kursgevinster og tab opgøres "som forskellen mellem afhændelses - eller indfrielsessummen". Der er ingen tvivl om betydningen af begreberne "afhændelsessum" og "indfrielsessum". Kurtage er et tillæg til afhændelses- og indfrielsessummen, som kurtagen netop beregnes ud fra. Kurtage er dækket af forarbejdernes udtryk "fradrag for omkostninger til formueadministration eller lignende". Den fuldstændige nægtelse af at give særskilte fradrag for kurtageudgifter blev under folketingsbehandlingen blødgjort derved, at man i § 10, stk. 3, litra c, indføjede et generelt fradrag, der udtrykkeligt skulle tage hensyn til udgifterne til køb af obligationer. Man valgte netop ikke at give nogen kompensation for individuelle handelsomkostninger.

Landsrettens bemærkninger:

Under hensyn til realrenteafgiftslovens særegne karakter finder retten ikke grundlag for at slutte analogt fra andre skatteloves opgørelse af beskatningsgrundlaget. Afgørende må således alene være lovens ordlyd og forarbejder. Retten kan vedrørende fortolkning af ordlyden af § 4, stk. 4, tiltræde det af sagsøgte herom anførte, der støttes af den under lovens tilblivelse skete ændring af § 10, stk. 3, litra c. Retten finder således ikke grundlag for at tilsidesætte den eksisterende praksis på området, hvorefter der ikke ved opgørelsen af realrenteafgiften er sket fradrag for individuelle handelsomkostninger.

Herefter gives der sagsøgte medhold i den nedlagte frifindelsespåstand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøger, A, inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, betale 8.000 kr.