Dato for udgivelse
29 Oct 2001 12:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. september 2001
SKM-nummer
SKM2001.461.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1819-0999
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Genoptagelse
Resumé

Anmodning om genoptagelse blev nægtet, idet fristen for genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, ikke var overholdt, og idet ingen af betingelserne for genoptagelse efter samme lovs § 35 var opfyldt.

Reference(r)

Skattestyrelseslovens § 34, stk. 2

Skattestyrelseslovens § 35

Klagen fra A ApS vedrører et afslag fra de stedlige skattemyndigheder på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 1997 (indkomstperioden omfattende kalenderåret 1997).

Anmodningen om genoptagelse fra det klagende selskabs nuværende revisor af 21. juni 2001 er begrundet med, at revisionsfirmaet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 2000 har konstateret en fejl i selvangivelsen for 1997, som har medført, at selskabet er blevet uretmæssigt beskattet af en aktieavance på 69.845 kr. Det er herved oplyst, at selskabet i 1996 købte aktier i B for 99.960,50 kr., at aktionærerne i 1997 blev tilbudt at ombytte aktierne i forholdet 1 : 0,6506 med aktier i C, at kursværdien for aktierne på tidspunktet for ombytningen var 169.806 kr., og at den tidligere revisor fejlagtigt har ladet forskellen mellem anskaffelsessummen og værdien på ombytningstidspunktet beskatte.

De stedlige skattemyndigheder har som begrundelse for afslaget på anmodningen om genoptagelse henvist til, at anmodningen om genoptagelse er modtaget efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 2. For 1997 udløb fristen den 31. december 2000. Der er endvidere henvist til, at reglerne om ekstraordinær genoptagelse fremgår af skattestyrelseslovens § 35, og at selskabets anmodning ikke ses at falde ind under nogen af de i § 35 nævnte betingelser, der kan begrunde genoptagelse.

Der er over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at indkomstansættelsen for indkomståret 1997 genoptages, uanset at fristen er overskredet med 6 måneder, med henblik på en reduktion af den skattepligtige indkomst, jf. anmodningen om genoptagelse.

Det er anført, at der i indkomståret 1997 blev skiftet til en revisor, som hurtigt viste sig at være temmelig uduelig, og at samarbejdet derfor ophørte efter 6 – 7 måneder, at selskabets nuværende revisor i forbindelse med årsregnskabet for år 2000 opdagede, at selskabet fejlagtigt var blevet beskattet af en kursavance, og at fejlen opstod ved ombytningen af aktier.

Landsskatteretten udtaler:

Det fremgår af skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, at ønsker en skattepligtig at få ændret sin skatteansættelse, skal den skattepligtige senest 3 år efter udløbet af det pågældende indkomstår fremlægge nye oplysninger, der kan begrunde ændringen. Endvidere fremgår af lovens § 35, at uanset fristerne i lovens § 34 kan en skatteansættelse foretages eller ændres såvel efter anmodning fra den skattepligtige som efter skattemyndighedernes bestemmelse i de nærmere i § 35 anførte tilfælde.

Det må lægges til grund, at fristen for genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, for indkomståret 1997 udløb den 31. december 2000, og at anmodningen om genoptagelse af 21. juni 2001 således er modtaget efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse efter denne bestemmelse. Endvidere må det lægges til grund, at betingelserne for genoptagelse efter lovens § 35 ikke er opfyldt.

Retten finder herefter ikke grundlag for at pålægge vedkommende skattemyndighed at genoptage sagen med henblik på fornyet prøvelse.

Det påklagede afslag stadfæstes derfor.